!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Quebradillas

Barrio: Cocos (viz. poznámka • see the note)

poznámka  •  the note

Města na Portoriku neodpovídají městům většiny jiných zemích - za město se považuje celá nejvyšší správní jednotka. Tou je municipio - městský obvod, který však odpovídá spíše okresu. Dělí se dále na barrios - okrsky odpovídající městům, vesnicím, ale i městským čtvrtím či částím obcí. V databázi je coby město uvedeno municipio, barrio je uvedeno níže.

Cities in Puerto Rico don't correspond to cities in most of other countries - the entire highest administative unit is considered as a city. That is the municipio - municipality, however which is rather equivalent to county. It is subdivided into barrios - wards corresponding to cities, villages, but also to neighborhoods or urban quarters. In the database, the municipio is used as a city, the barrio is mentioned below.


† El Arca de Noé
The Noah's Ark
18°27'02"N, 66°54'18"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
CA-PR-XX-0007A†
     
 
Cam Arca Noé
Carr 482 Km. 1.0
Barrio Cocos
Quebradillas, PR 00678
PUERTO RICO
 
- - -

malá soukromá zoo založená v roce 1963 Félixem Jiménezem. Hlavně množství ptáků, ale i další zvířata - medvědi, mývali, opice, jeleni, lamy, pštrosi, emu, jeřábi, papoušci, pěvci, holubi, tukani, turaka, bažanti, pávi, krokodýli, želvy, akvárium, domácí zvířata... Bývala to jedna z hlavních turistických atrakcí ostrova. Po smrti majitele pár let provozovala zoo vdova Celeste Igartúa a synové. Zoo se potýkala s výrazným poklesem zájmu veřejnosti a tím i se špatnou ekonomickou situací. Devadesátiletá majitelka na zoo již také nestačila. Navíc bylo mnoho zvířat zabaveno a přemístěno do ZOO Mayagüez (chybělo povolení k chovu). Proto byla téměř 50 let stará zoo zavřena. Údajně však rodina chce bývalou zoo prodat někomu, kdo ji bude opět provozovat...

small private zoo established in 1963 by Félix Jiménez. Especially numbers of birds, but also other animals - bears, raccoons, monkeys, deer, llamas, ostriches, emus, cranes, parrots, song birds, pigeons, toucans, turacos, pheasants, peacocks, crocodiles, turtles, aquarium, domestic animals... It used to be one of the main tourist attractions of the island. After death of the owner, widow Celeste Igartúa and sons operated the zoo for a couple years. The zoo contended with a sharp decline interest of public and thus with the poor economic situation. Also ninety-years-old owner already was not equal to manage the zoo. Furthermore many animals were confiscated and transferred to Mayagüez ZOO (lacking a permit to breed). Therefore, nearly 50-year-old zoo was closed. However, the family wants reportedly to sell the former zoo to someone who will again operate it...

1963 (by Félix Jiménez)

~ 2012

soukromá (Félix Jiménez a potom vdova Celeste Igartúa a synové)
private (Félix Jiménez and then widow Celeste Igartúa and sons)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 11.12. 2013 Poslední úprava 11.12. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2014
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 25. 12. 2014
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:25. 12. 2014
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.