!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Potsdam

Pódstupim   Podstupim  Postupim

původně • originally: Poztupimi


Naturkundemuseum Potsdam
Potsdam Nature History Museum
52°23'45"N, 13°03'03"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-DE-BB-0036A
     
 
Breite Straße 13
14467 Potsdam
GERMANY
 
+49 3312896707
 
+49 3312896708
 
naturkundemuseum☼rathaus.potsdam.de
 
www.potsdam.de/... www.naturkundemuseum-potsdam.de  
 
sladkovodní akvárium v přírodovědném muzeu bylo otevřeno v roce 1965 - původně to bylo 8 nádrží (celkem 3.000 litrů) s názvem "Ryby jezer Havoly" (Fische der Havelseen). 1981 - 1983 proběhla celková rekonstrukce muzea a v suterénu bylo zřízeno nové větší akvárium - 16 nádrží na ploše asi 100 m2. Dnes je zde 22 nádrží (od 150 do 5.000 litrů, celkem 36.000 litrů) s asi 40 druhy ryb Braniborska + bezobratlí (korýši, měkkýši...), žáby a želvy.

freshwater aquarium in the Natural Science Museum was opened in 1965 - originally, it was 8 tanks (3,000 litres in total) with name of "Fish of Havel Lakes" (Fische der Havelseen). 1981 - 1983, a total reconstruction of the museum took place and a new larger aquarium was established in the basement - 16 tanks on an area of about 100 m2. Today there are 22 tanks (from 150 to 5,000 litres; 36,000 litres in total) with about 40 fish species of Brandenburg + invertebrates (crustaceans, molluscs...), frogs and turtles.

přírodovědné muzeum, obchod se suvenýry
nature history museum, souvenir shop

N/A

1964 - muzeum; 9. února 1965 - původní akvárium "Ryby jezer Havoly"; 1983 - nové akvárium
1964 - the museum; 9th February 1965 - the original aquarium; 1983 - the new aquarium


městské
municipal

~1.000 m2 (z toho 100 m2 akvárium)
~1,000 m2 (100 m2 of that is aquarium)

 
N/A

N/A ~40 / ~800
(2017)
N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 20.06. 2018 Poslední úprava 20.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.