!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Berlín • Berlin
Berlin

 
Berlin

Balin  Bälliin; Bärliin  Berlin; Barliń  Berlín

1949 - 1990 dvě samostatné části: Berlín (neoficiálně Východní Berlín) v NDR a Západní Berlín (West-Berlin; Westberlin, později oficiálně Berlin (West)) de facto samostatná městská republika, ačkoli oficiálně součást NSR • 1949 - 1990 two independent parts: Berlin (unofficially East Berlin) in GDR and West Berlin (West-Berlin, Westberlin, later oficially Berlin (West)) de facto independent city republic, athought officially part of FRG


† Menagerie auf der Pfaueninsel
Tiergarten auf der Pfaueninsel
Menagerie (Animal Garden) on the Pfaueninsel (Peacock Island)
52°25'59"N, 13°07'43"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-DE-BE-0003M†
     
 
Vorwerk Ruhleben
Berlin
GERMANY
 
- - -

nejznámější a nejvýznamnější německá (tehdy pruská) menažerie. Její základy položil Fridrich Vilém II., když na Pavím ostrově (Pfaueninsel) zřídil výběhy asi 60 pávů a jiných vzácných hrabavých. Jeho syn Fridrich Vilém III. postupně doplňoval další chovná zařízení a po návštěvě Jardin des Plantes v Paříži přebudoval Pfaueninsel v obrovský zvěřinec, který by již mohl být nazýván zoologickou zahradou.
Řádově od začátku tisíciletí se na ostrově objevovala různá chovná zařízení (nejvíce okolo 1810 - 1820).  Holubník, speciální ptačinec (stojí dosud), dům a rybník pro vodní ptáky a medvědinec pro dva medvědy (jeho torzo je na ostrově stále patrné), bažantnice s 18 klecemi, klece orlů, sokolů, výrů a dalších sov, výběhy klokanů, lam, jelenů, srnců a divokých prasat, opičinec s 10 klecemi, výběhy exotických koz a ovcí, pštrosů a kasuárů, stáje buvolů s rybníčkem (buvoli zde byli s berneškami kanadskými, labutěmi a dalšími vodními ptáky)... Krátce zde žil krotký los. V roce 1830 přibyl i africký lev a narodilo se první medvídě. Z Habeše byli dovezeni paviáni a na vodě stála bobří hráz. 1833 operní pěvec Heinrich Blume dovezl z Anglie dva v kontinentální Evropě tehdy vzácné shetlandské poníky.
Zvěřinec na Pfaueninselu budil zájem Berlíňanů a proto jej král otevřel veřejnosti - zpočátku bez časového omezení, ale brzy (od května 1821) jen tři dny v týdnu. S příchodem parníků, stavbou mola a později s vlakovým spojením návštěvnost stoupla natolik, že byl zvěřinec nejvyhledávanější berlínskou atrakcí.
Počátkem roku 1832 byl zvěřinec domovem nejméně 847 zvířat (např. 4 paviáni, 8 lam, 9 jelenů, 5 domácích buvolů, 1 zebu, 1 lev, 3 medvědi, 4 orli mořští, 2 orli skalní, 63 pávů, 31 perliček, 42 bažantů a v palmovém skleníku několik aligátorů, hadů a chameleonů).
Po smrti krále Fridricha Viléma III. (1840) sláva zvěřince poněkud upadla. Jeho syn Fridrich Vilém IV. byl orientovaný spíše na umění a tak výrazně omezil prostředky pro zvěřinec, který se tak ocitl na pokraji své existence. Naštěstí profesor Lichtenstein přesvědčil krále o zřízení regulérní městské zoo v jeho bažantnici v parku Tiergarten. Král přislíbil i bezplatně převést všechna zvířata z menažerie do budoucí nové zoo. V inventáři z 31. května 1842 je lev, ocelot, mývali, vydra, jezevec, medvědi, malpy, kočkodani, makaci, mandril, chápan, aguti, svišť, klokani, lamy, muflon, buvoli, zebu, několik plemen ovcí a koz, bobři, dravci, sovy, kvakoši, kolpíci, bílí i černí čápi, několik druhů vodních ptáků a menších pěvců, mnoho pávů, bažantů a perliček atd.
Dnes je celý ostrov přírodní rezervací a na seznamu UNESCO. Dosud je zde kruhový ptačinec s pávy (do r. 2009 i papoušci ara, kakadu, kachničky mandarínské a jiní ptáci).

best known and most imoirtant German (then Prussian) menagerie. Its foundations were laid by Frederick William II, when created enclosures of about 60 peacocks and other rare gamefowl on Peacock Island (Pfaueninsel). His son, Frederick William III gradually added other breeding facilities and after visiting the Jardin des Plantes in Paris rebuilt the Pfaueninsel into a huge menagerie, which could already be called a zoo.
Approximately since the beginning of the millennium, a different breeding facilitiesappeared on the island (mostly around 1810 - 1820). Dovecote, special bird house and aviary (standing still), a house and a pond for waterfowl and the bear enclosure for two bears (its torso is still visible on the island), pheasantry with 18 cages, cages for eagles, falcons, horned and other owls, enclosures of kangaroos, llamas, red deer, roe deer and wild boar, monkey house with 10 cages, enclosures of exotic goats and sheep, ostriches and cassowaries, buffalo stables with a pond (buffalo were here with Canadian geese, swans and other waterfowl)... Shortly also tame elk lived here. 1830, African lion was added and first bear cub was born. Baboons was imported from Abyssinia and a beaver dam was on the water. 1833, opera singer Heinrich Blume brought from England two Shetland ponies which was rare in continental Europe at that time.
Menagerie on Pfaueninsel aroused the interest of Berliners and therefore the king opened it to the public - initially with no time limit, but soon (since May 1821) only for three days a week. With coming of steamships, building of pier and later with the rail link traffic, the attendance has increased so much that the menagerie was the most popular attractions in Berlin.
In early 1832 the menagerie was a home of at least 847 animals (eg. 4 baboons, 8 llamas, 9 deer, 5 domestic buffaloes, 1 zebu, 1 lion, 3 bears, 4 sea eagles, 2 golden eagles, 63 peacocks, 31 guinea fowl, 42 pheasants and several alligators, snakes and chameleons in the palm house).
After the death of King Frederick William III (1840) fame of menagerie little bit fell. His son, Frederick William IV was oriented more towards art and so significantly reduced the resources for the menagerie, which got to the verge of its existence. Fortunately, Professor Lichtenstein convinced the king on the establishment of a regular municipal zoo in his pheasantry in the park called Tiergarten. The king also promised to transfer all animals from the menagerie to the future new zoo for free. In the inventory from 31st May 1842 is: lion, ocelot, raccoons, otter, badger, bears, capuchins, green monkeys, macaques, mandrill, spider monkey, agoutis, marmot, kangaroos, llamas, mouflon, buffalos, zebus, several breeds of sheep and goats, beavers, raptors, owls, night herons, spoonbills, white and black storks, several species of waterfowl and small songbirds, many peacocks, pheasants and guinea fowl etc.
Today, the whole island is a nature reserve and in UNESCO list. To this day, the circular bird aviary with peacocks is there (up to 2009 also macaws, cockatoos, mandarin duck and other birds).

~1802

1844

pruský král Fridrich Vilém III. Pruský (a braniborský kurfiřt jako Fridrich Vilém IV.) → pruský král Fridrich Vilém IV.
Prussian king Frederick William III of Prussia (and Brandenburg Elector as Frederick William IV) → Prussian king Frederick William IV of Prussia

67 ha

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
~ 1810s - 1820s
           
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 17.07. 2016 Poslední úprava 17.07. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.