!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Berlín • Berlin
Berlin

 
Berlin*

Balin  Bälliin; Bärliin  Berlin; Barliń  Berlín

1949 - 1990 dvě samostatné části: Berlín (neoficiálně Východní Berlín) v NDR a Západní Berlín (West-Berlin; Westberlin, později oficiálně Berlin (West)) de facto samostatná městská republika, ačkoli oficiálně součást NSR • 1949 - 1990 two independent parts: Berlin (unofficially East Berlin) in GDR and West Berlin (West-Berlin, Westberlin, later oficially Berlin (West)) de facto independent city republic, athought officially part of FRG

*Poznámka: přesné místo není specifikováno, ale zřejmě šlo o Klein Glienicke na rozhraní Berlína a Postupimi
*Note:
the exact location is not specified, but it was probably Klein Glienicke on the boundary between Berlin and Potsdam


† Tiergarten der Berliner Jägerhof
Menagerie of Berlin Jägerhof (Hunter court)
52°24'58"N, 13°05'41"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-DE-BE-0020M†
     
 
asi • perhaps
Klein Glienicke
Berlin
GERMANY
 
- - -

Počátkem 18. stol. byl zvěřinec u Jägerhofu na okraji Berlína, místo však není blíže specifikováno - zřejmě šlo o Klein Glienicke na rozhraní Berlína a Potsdamu. 1725 tady byli, kromě místních zvířat, i zubři, losi, medvědi a údajně tuleni.

At the early 18th century, a menagerie was at Jägerhof on the outskirts of Berlin, but the location was not specified in more detail - probably it was in Klein Glienicke on the boundary between Berlin and Potsdam. 1725 there were, in addition to the local animals, also wisents, elks, bears and reportedly also seals.

asi počátek 18. stol.
probably the early 18th cent.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.06. 2018 Poslední úprava 02.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.