!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Klaipėda

Klaipieda   Клайпеда [Klaypeda]  Klaipēda  Memel  Klajpeda

 původně • originally: Memel


Lietuvos jūrų muziejus
Klaipėdos akvariumas / delfinariumas
Lithuanian sea Museum • Klaipeda Aquarium / Dolphinarium Литовский морской музей [Litovskiy morskoy muzey] • Клайпедский аквариум / дельфинарий [Klaypedskiy akvarium / del'finariy]
55°42'55"N, 21°06'09"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-LT-XX-0002A
     
 
Smiltynės g. 3
LT-93100, Klaipėda
LITHUANIA
 
+370 46492250
+370 46490751
 
+370 46490750
 
ljm☼muziejus.lt
 
www.muziejus.lt ; www.juru.muziejus.lt
 
mořské muzeum a akvárium postavené v pevnosti (z konce 19. století). Obnova válkou zničené pevnosti a stavba muzea byla dlouho utajována, aby ji sovětské vládní špičky nezakázaly coby snahu jednotlivců o vyčnívání z průměru. Muzeum bylo založeno 1975 a otevřeno veřejnosti 1979 jako jediná instituce svého druhu a zaměření v bývalém SSSR. V roce 1994 bylo otevřeno také delfinárium. Komplex muzea má 3 části a několik expozic:
1) Pevnost Nerija a okolí (Nerijos Fortas, z roku 1865), kde jsou Expozice mořských savců a ptáků (Jūrų paukščių ir žinduolių ekspozicija) - tuleni, lachtani a tučňáci přímo v pevnosti a pelikáni v příkopu pevnosti. Expozice historie navigace (Laivybos istorijos ekspozicija) - 4 místnosti (dříve sklepní sklady střelného prachu) s modely lodí, archeologickými nálezy, dokumenty atd. Expozice mořské fauny (Jūrų faunos ekspozicija) - muzeum mořských živočichů v několika tématických částech - největší sbírka ulit měkkýšů v Litvě (a jedna z největších v Evropě), fosílie, latimérie, preparovaná zvířata, modely zvířat, počítačové efekty atd. Akvárium (Akvariumas), které bylo 2014 - 2017 uzavřeno kvůli kompletní rekonstrukci, jejíž výsledkem je jeden obrovský bazén s 18 m dlouhým tunelem (50 tun vody) pro jesetery a vyzy a nádherná akvária 4 ekosystémů (24 nádrží) - sladkovodní ryby, Baltské moře, Severní moře a tropická moře.
2) Delfinárium (Delfinariumas) v samostatné budově vedle pevnosti. 2010 - 2011 bylo zavřeno kvůli rekonstrukci - bazén byl trojnásobně zvětšen.
3) Etnografická rybářská usedlost (Pajūrio žvejo etnografinė sodyba) - několik historických rybářských stavení (obytný dům, stáje, sýpka, šatna, sklep, sušárna sítí a ryb atd.) u cesty na pobřeží.
4) Expozice rybářských lodí (Senųjų žvejybos laivų aikštelė) - staré lodě podél cesty.

marine museum and aquarium built in fort (of the late 19th century). The renovation of the fort destroyed by war and the construction of the museum was kept secret for long time, to Soviet government leaders have not forbid it as an attempt by individuals to protrude from the average. The museum was founded 1975 and opened to public 1979 as the only institution of its kind and scope in the former USSR. In 1994 also the Dolphinarium was opened. Complex of the Museum has 3 parts and several expositions:
 1) The Nerija Fort (Nerijos Fortas, from 1865), where are Exposures of Sea Birds and Mammals (Jurassic paukščių žinduolių ekspozicija ir) - seals, sea lions and penguins just in the fort and pelicans in moat of the fort. Expositions of the history of navigation (Laivybos istorijos ekspozicija) - 4 halls (formerly a celler gunpowder storage) with models of ships, archaeological finds, documents etc. Exposition of Marine Fauna (Jurassic faunos ekspozicija) - Museum of marine animals in several thematic sections - the largest collection of mollusc shells in Lithuania (and one of the largest in Europe), fossils, coelacanth (Latimeria), prepared animals, models of animals, computer effects etc. Aquarium (Akvariumas), which was closed due to complete reconstruction in 2014 - 2017. The result is a huge pool with an 18-meter-long tunnel (50 tons of water) for sturgeons and belugas and a wonderful aquariums of 4 ecosystems (24 tanks) - freshwater fish, the Baltic Sea, North Sea and the tropical seas.
2) Dolphinarium (Delfinariums) in separate building beside the Fort. It was closed for reconstruction in 2010 - 2011, the pool was three times enlarged.
3) Ethnographic Fisherman's farmstead (Pajurio Žvejų etnografinė sodyba) - Several fisherman's historic buildings (a living-house, a cattle-shed, a granary, a bathhouse, a cellar, poles for drying nets and fish etc.) at the seashore road.
4) Exhibition of fisherman's boats (Senųjų žvejybos laivų aikštelė) along the road.

prohlídky s průvodcem; obchod se suvenýry; plavání s delfíny, delfinoterapie
guided tours; souvenir shop; swimming with dolphins; dolphinoterapy

kavárna
cafe

založení: 1. října 1975 (Alfonsas Žalys); otevření Námořního muzea a akvária: 28. července 1979; delfinárium: 30. dubna 1994
founded: 1st October 1975 (by Alfonsas Žalys); opening of Sea Museum and Aquarium: 28th June 1979; Dolphinarium: 30th April 1994

národní
national

8792 m2 (13 ha - celé muzeum)
8792 m2 (13 ha - the whole museum)


1) Istorija Lietuvos jūrų muziejus per metus (iki 2007 m.) ; History of Lithuanian Sea Museum in years (up to 2005)
2) Istorija ir veikla Lietuvos jūrų muziejus ; История и деятельность Литовского морского музея
3) Stručně o Litevském mořském muzeu

45 / 180 90 / 346 0 143 / 575
(2009)
0 3 / 21 5 / 28
 
2018 2011 cca 2002 1980      


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 06.07. 2018 (Video: 14 min. 39 sec.)
Image 1 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018 (Video: 14 min. 39 sec.)
Roman Hynek, 06.07. 2018 (Video: 14 min. 39 sec.)
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 2 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 3 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 4 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 5 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 6 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 7 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 8 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 9 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 10 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 11 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 12 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 13 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 14 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 15 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 16 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 17 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 18 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 19 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 20 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 21 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 22 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 23 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 24 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 25 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 26 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 27 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 28 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 29 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 30 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 31 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 32 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 33 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 34 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 35 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 36 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 37 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 38 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 39 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 40 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 41 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 42 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 43 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 44 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 45 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 46 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 47 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 48 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 49 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 50 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 51 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 52 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 53 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 54 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 55 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 56 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 57 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 58 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 59 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 60 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 61 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 62 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 63 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 64 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 65 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 66 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 67 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 68 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 69 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 70 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 71 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 72 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 73 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 74 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 75 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 76 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 77 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 78 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 79 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 80 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 81 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 82 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 83 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 84 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 85 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 86 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 87 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 88 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 89 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 90 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 91 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 92 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 93 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 94 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 95 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 96 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 97 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 98 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 99 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 100 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 101 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 102 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 103 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 104 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 105 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 106 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 107 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 108 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 109 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 110 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 111 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 112 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 113 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 114 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 115 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 116 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 117 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 118 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 119 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 120 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 121 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 122 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 123 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 124 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 125 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 126 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 127 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 128 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 129 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 130 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 131 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 132 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 133 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 134 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 135 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 136 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 137 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 138 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 139 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 140 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 141 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 142 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 143 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 144 of 144
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018

  Stránka vytvořena 06.03. 2011 Poslední úprava 25.08. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2018
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 08. 2018
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 08. 2018
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.