!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Sibiřský federální okruh • Siberian Federal District
Сибирский федеральный округ

 
Seversk

Северск [Seversk]

dříve • formerly: Beryozki (Берёзки), Tomsk-7 (Томск-7) , dříve lidově • previously colloquially: 5-y Počtovyj (5-й Почтовый)

poznámka  •  the note

za socialismu přísně tajné a uzavřené město - nebylo ani na mapách a nesmělo používat své pravé jméno - oficiálně se používal krycí název Tomsk-7 (Томск-7) - podle čísla poštovního boxu kam musela být adresovaná veškerá pošta. Seversk byl znám také pod neoficiálním či lidovým názvem 5-j Počtovyj (5-й Почтовый) - podle názvu místního přísně tajného komplexu - ty byly označovány jako "Poštovní schránka č. ..." ("Почтовый ящик № ...")

during socialism it was top secret and closed city - was not in maps and nor can use own right name -  code name Tomsk-7 (Томск-7) was officially used - after number of the post box, where all post had to be addressed. Seversk was know also under unofficial or colloquial name 5-y Počtovyy (5-й Почтовый = 5th postal) - by name of local top-secret complex - those were termed as a "Post box No. ..."  ("Почтовый ящик № ...")


Seversk Nature Park
 Seversk Zoo
Северский природный парк [Severskiy prirodnyy park] • Северский зоопарк [S. zoopark]
předešlé názvy  •  former names
1967 - 1987
(ENG) (Tomsk *) Corner of Living Nature (of Park of Culture and Rest)
(RUS) (Томский *) Уголок живой природы (при Парке культуры и отдыха) [Ugolok zhivoy prirody (pri Parke kul'tury i otdykha)]

1987 - 1991
(ENG) (Tomsk *) Zoo (of Park of Culture and Rest)
(RUS) (Томский *) Зоосад (при Парке культуры и отдыха) [Zoosad (p.P. k. i o.]

1991 - 1992
(ENG) (Tomsk *) Zoo
(RUS) (Томский *) Зоопарк [(Tomskiy) Zoopark]

1992 - 1995
(ENG) Seversk Zoo
(RUS) Северский Зоопарк [Sevrskiy Z.]

* poznámka - Seversk nesměl být používán, používalo se Tomsk (nebo nic)
* note: Seversk cannot be used, so Tomsk was used (or nothing)
56°36'15"N, 84°52'05"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-SI-0006A
     
 
ul. Mira 26
Seversk
Tomskaya obl., 636000
RUSSIA
 
+7 3822772470
+7 3823548284
+7 3823543140
+7 3823544882
 
+7 3822772470
+7 3823548284
 
severskzoo☼rambler.ru
zooseversk☼mail.ru
 
www.zoo-seversk.ru
www.park-seversk.ru
neoficiální stránky • unofficial site: www.severskzoo.ru
 
původně Koutek živé přírody při Parku kultury a oddechu, založený 1967 (z počátku jen 4 zvířata). V roce 1987 přemístěn (v rámci parku) a přejmenován na Zoosad při Parku kultury a oddychu. V roce 1991 získal status Zoo, oddělil se od Parku kutury a přejmenoval na Zoopark. Do roku 1992 nesmělo být užíváno Seversk (město bylo zavřené a přísně utajované), používalo se Tomsk nebo nic. 1995 se zoo opět vrátila pod Park kultury a celé zařízení bylo přejmenováno na Severský přírodní park. Především fauna Sibiře a Dálného východu, ale i několik exotických druhů... Lvi, levharti, irbisi, pumy, rysi, karakali, kočky rybářské, medvědi hnědí, lední, himalajští a baribalové, rosomáci, nosáli, jezevci, vydry, mangusty, ženetky, vlci, dhoulové, lišky, korsaci, šimpanzi, paviáni, makaci, kočkodani, lemuři, lamy, velbloudi, poníci, jeleni, sobi, jaci, dikobrazi, emu, dravci, sovy, vodní ptáci, pelikáni, plameňáci, volavky, čápi, tetřevi, krokodýli, želvy, hadi, ještěrky, ryby...

originally Corner of Living Nature in the Park of Culture and Rest, founded 1967 (in the beginning only 4 animals). 1987. it was moved (within the park) and renamed to Zoosad of the Park of Culture and Rest. 1991, it received the status of the zoo, was separated from the Park of Culture and renamed to Zoopark. Until 1992, name of Seversk could not be used (the town was closed and top secret), so Tomsk or nothing was used. 1995, the zoo has returned again to the Park of Culture and the entire facility was renamed the Seversk Nature Park. Especially fauna of Siberia and the Far East, but also several exotic species... Lions, leopards, snow leopards, cougars, lynxes, caracals, fishing cats, brown, polar, Asian black and American black bears, wolverines, coatis, badgers, otters, mongooses, genets, wolves, dholes, foxes, corsac foxes, chimpanzees, baboons, macaque, vervet monkeys, lemurs, llamas, camels, ponies, deer, reindeer, yaks, porcupines, emus, raptors, owls, waterfowl, pelicans, flamingos, herons, storks, grouses, crocodiles, turtles, snakes, lizards, fish...

dětské atrakce; jízda na koních
children's attractions; horse riding

N/A

14. února 1967 - Koutek živé přírody při PKO (Tamara Ivanovna Gancevič) (PKO = Park kultury a oddechu - ten byl otevřen 8. srpna 1953); 1987 - přemístění v rámci parku a přejmenování na Zoosad při PKO; 1991 - status zoo, oddělení od PKO, přejmenování na Zoopark; 1995 - vrácení k PKO a přejmenování celé instituce na Severský přírodní park

14th February 1967 - Corner of Living Nature of PCR (Tamara Ivanovna Gantsevich) (PCR = Park of Culture and Rest - that was opened 8th August 1953); 1987 - relocation in frame of the Park and renaming to Zoosad of PCR; 1991 - status of zoo, separation from PCR, renaming to Zoopark; 1995 - return to PCR and renaming of entire institution to Seversk Nature Park

městský
municipal

23,15 ha celý Přírodní park, z toho asi 4 ha zoo
23,15 whole Nature Park, about 4 ha of that is zoo

 
1) История Северского природного парка
2) История Северского зоопарка

5 / ? 44 / 1456 1 / 5 218 / 2016+
(2012)
40 / 80 79 / 353 49 / 122
 

2007

           


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 12.11. 2012 Poslední úprava 01.05. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.