!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Pishchiv

Піщів [Pishchiv]  Пищов [Pishchov]  Piszczów  Piščov

většina zdrojů uvádí Pilawin, ale to je název zvěřince, nikoli obce • more sources mention Pilawin, but it is name of menagerie not village


† Zwierzyniec Pilawin
Zwierzyniec Potockiego Pilawin
Menageria Pilawin • Potocki's Menageria Pilawin (Pilawin = name related to name of historical family crest of Pilawa or Piława)
50°38'09"N, 27°19'31"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-UA-XX-0143A†
     
 
Pishchiv
Novograd-Volynskyy rayon
Zhytomyrska obl.
UKRAINE
 
- - -

obrovský zvěřinec polského šlechtice a cestovatele a ruského politika Józefa Mikołaje Potockého v tehdejším Poviselském kraji Ruského Impéria. Zvěřinec měl rozlohu asi 2.500 ha (podle jiných zdrojů 4.200 nebo dokonce 6.800 ha) a nacházel se severně od města Piščov. Byl oplocený 2 - 3 m vysokým plotem, většinu území tvořil les, část louky a bažiny. Potocki zde postavil lovecký zámek a stáje, vybudoval asi 400 můstků přes potoky, několik rybníků, vysušil některé bažiny a celý zvěřinec protkl sítí cestiček (asi 180 km!).
Z počátku Potocki zamýšlel zvěřinec jen s původními druhy, proto dovezl losy, zubry, bobry a medvědy. Později ale začal dovážet mnoho zvířat i z asijského Ruska a ze Severní Ameriky. Některá zvířata byla v klecích (např. medvědi) nebo výbězích (např. sajgy), ale většina jich žila volně. Zvířata nebyla určena k lovu, loveny byly jen příležitostně zatoulané šelmy (vlci).
V roce 1906 do zvěřince zavítal na návštěvu kurátor Britského muzea Richard Lydekker a byl jím tak nadšen, že napsal a vydal knihu s názvem "A trip to Pilawin. The deer-park of Count Joseph Potocki in Wolhynia". Kniha vyšla v roce 1908 a dočkala se dokonce reprintu v roce 2009. Lydekker v knize uvádí tyto chované druhy: zubři, bizoni, losi, perští a kavkazští jeleni, američtí a altajští wapiti (místními prý nazýváni maral), neidentifikovaní velmi tmaví wapiti z údolí Jeniseje, Dybowského jeleni, sibiřští srnci, bobři a medvědi.
Při sčítání zvířat v roce 1910 zde byly: 2 medvědi z Karpat, 2 evropští bobři, 60 losů, 40 jelenů z Asie (uvedeno maral z asie), 14 jelenů kavkazských (uvedeno caucasicus), 4 wapiti ťanšanští (uvedeno songaricus), 2 jeleni z Ťan-šanu (uvedeno jeleni tien-schan), 74 wapiti z Kanady, 14 siků Dybowského, 2 jeleni kašmírští, 58 srnců sibiřských, 1 sajga tatarská,8 zubrů, 1 bizon a 1 zubrobizon (kříženec).
Jindy jsou uváděni i sibiřští wapiti, antilopy losí nebo nespecifikovaní krotcí ptáci. Polský internetový biografický slovník (Internetowy Polski słownik biograficzny) uvádí, že Potocki získal od Hagenbecka i slony, velbloudy, pštrosy a jiná exotická zvířata (to se nezdá být příliš pravděpodobné).
Během první světové války byl zvěřinec poničen a po VŘSR znárodněn, což znamenalo jeho definitivní konec.

huge menagerie of Polish nobleman and traveler and Russian politician Józef Mikołaj Potocki in former Vistula Land of Russian Empire. The menagerie had an area of about 2,500 ha (according to other sources 4,200 or even 6.800 ha) and was located north of the Pishchov city. It was enclosed by 2 - 3 meters high fence, most of the territory formed the forest, part the meadows and marshes. Potocki built there a hunting lodge and stables, created about 400 bridges over streams, several ponds, dried several swamps and weaved the whole menagerie by network of paths (about 180 km!).
Initially Potocki intended the menagerie only with native species, so that he imported elks, wisents, bears and beavers. But later, he began to import many animals also from Asian Russia and North America. Some animals were in cages (eg. bears) or enclosures (eg. saigas), but most of them were living freely. The animals were not meant for hunting, only occasionally stray carnivores (wolves) were hunted.
In 1906, curator of British Museum, Richard Lydekker came to visit the menagerie and was so impressed that wrote and published a book titled "A trip to Pilawin. The deer-park of Count Joseph Potocki in Wolhynia". The book was published in 1908 and underwent even reprint in 2009. Lydekker mentioned in the book these bred species: wisent, bison, elks, Persian and Caucasian deer, American and Altay wapiti (apparently called maral by locals), unidentified very dark wapiti from Yenisei valley, Dybowski's deer, Siberian roe deer, beavers and bears.
In the census of animals in 1910 there were: 2 bears from the Carpathians, 2 European beavers, 60 elks, 40 deer from Asia (stated maral from Asia), 14 Caucasian deer (stated caucasicus), 4 Tianshan wapiti (stated songaricus), 2 deer from Tian-Shan (stated Tien-Schan deer), wapiti 74 from Canada, 14 Dybowski's deer, 2 Kashmir deer, 58 Siberian roe deer, 1 saiga antelope, 8 wisents, 1 bison and 1 hybrid of wisent and bison.
In other time there are mentioned also Siberian wapiti, eland or unspecified tame birds. Polish Internet Biographical Dictionary (Internetowy Polski słownik biograficzny) write that Potocki received from Hagenbeck also elephants, camels, ostriches and other exotic animals (it does not seem very likely).
During the First World War, the menagerie was damaged and after the October Revolution nationalized, what meant its definite end.

1901

1917

soukromé (Józef Mikołaj Potocki)
private (Józef Mikołaj Potocki)

2.500 ha (jiné zdroje uvádí 4.200 ha, 6.800 ha nebo i jiná čísla)
2,500 ha (another sources mention 4,200 ha, 6,800 ha or also other numbers)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A 15 / 285
(1910)
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 06.06. 2016 Poslední úprava 06.06. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.