!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
 

říše Aztéků   Aztec Empire

Aztécký (texcocský) král Nezahualcóyotl (* 1402 - † 1472) a hlavně pozdější (tenochtitlánský) král Montezuma (též Moctezuma II., * 1466 - † 1520) zakládali po celé Říši překrásné obrovské zahrady - "botanické zahrady" s množstvím vzácných rostlin a v některých případech i zvířat. Aztéčtí císaři a především právě Montezuma měli několik sídel a zahrady byly v každém (některé se zvířaty, jiné bez). Co se týče zoologických sbírek, nejvíce informací je k dispozici o zahradách v obou hlavních městech - v Texcocu a hlavně v Tenochtitlánu. Další byly mnohem menší a o těch jsou již jen nedostatečné zmínky.
    Další zahrady a parky byly ve městech Huastépec (nebo Huaxtépec nebo Oaxtepec), v Espalalapa (též Iztapallapan, Iztapalapa nebo Ixtapalapa), Chalco, Acatetelco (také Atelco), Chapultepec, Atlixco, Calpulalpan, Mazaapan, Yehualica a jinde, ale není zřejmé zda šlo jen o zahrady rostlin nebo i zvířat (v Espalalapě byly zřejmě přinejmenším vodní ptáci). Kromě toho existovalo také několik obor (Cozcaquauhco, Cuauhyácac, Cuetlachatitlan, Tepepulco, Tepetzinco a Tzinacanóztoc).
    Do Tenochtitlánu vstoupil Cortés bez boje (a Montezumu zajal) v roce1520, ale poté byl nucen město opustit kvůli povstání. O rok později se vrátil a Tenochtitlán definitivně dobyl (již pod vládou nového vládce Cauhtémoca). Do roku 1521 dobyl celou Říši Aztéků a zničil všechna města, včetně překrásných zahrad s množstvím rostlin a zvířat, které byly na tak vysoké úrovni, že se již daly nazývat botanická nebo zoologická zahrada.
Sporný nebo spíše některými historiky rozporovaný je účel zvěřince - z textů conquistadorů vyplývá, že šlo o relaxaci a rekreaci panovníka (a nejen jeho), evidentní je i zájem o zvířata coby zdroj encyklopedických znalostí. Některé zdroje uvádí nebo naznačují, že některé zvěřince mohli být nebo byly přístupné i lidem. Nepochybně šlo i náboženské důvody a demonstraci panovnické moci. Někteří historici se ale domnívají, že nešlo o chovatelské důvody, že zvěřince rozhodně nebyli pro lidi. Někteří spekulují o obětování zvířat (ostatní to vyvrací), jiní o držení zvířat jako zdroj práce místních lidí a také zdroj materiálu pro rukodělné práce nebo dokonce kvůli výrobě léků ze zvířat.

Aztec (Texcoco) king Nezahualcoyotl (* 1402 - † 1472) and mainly later (Tenochtitlan) king Montezuma II. (also Moctezuma II., * 1466 - † 1520) founded, in the whole Empire, a beautiful huge gardens - "botanical gardens" with many rare plants and in some case also animals. Aztec Emperors and just especially Montezuma had several residences and the gardens were in each (some with animals, the other without). As for the zoological collections, the most information is available about the gardens in both capitals - in Texcoco and mainly in Tenochtitlan. The others were much lesser and about them we have insufficient mentions only.
    The other gardens and parks in Huastepec (or Huaxtepec or Oaxtepec), Espalalapa (also Iztapallapan, Iztapalapa or Ixtapalapa), Chalco, Acatetelco (also Atelco), Chapultepec, Atlixco, Calpulalpan, Mazaapan, Yehualica and in other cities, but it is not clear if they are garden of plants only or or also of animals (probably at least waterfowls was in Espalalapa). In addition, there existed also several game parks (Cozcaquauhco, Cuauhyacac, Cuetlachatitlan, Tepepulco, Tepetzinco and Tzinacanoztoc).
    Cortés entered to Tenochtitlan without a battle (and captured Montezuma) 1520, but then he had to leave the town due to the rebellion. A year later he returned and definitively conquered Tenochtitlan (now under the government of the new ruler Cauhtémoc). By 1521 he conquered the whole Aztec Empire and destroyed all cities, including beautiful gardens with plenty of plants and animals, that were at the such high level that it already was possible to designate them the botanical or zoological gardens.
The purpose of the menageries is disputable or rather made in question by some historians - from conquistadors texts follows that it was a relaxation and recreation of ruler (and not only he), also interest in the animals as a source of encyclopedic knowledge is evident. Some sources mention or indicate that some menagerie could be or were accessible to people. Undoubtedly it existed also for religious reasons and demonstration of royal power. However some historians think or believe that it was not for breeding reasons, that the menagerie certainly were not for the people. Some speculate about sacrificing animals (the other disproves it), others on the keeping of animals for food or other benefits (eg. plumage for headbands) others about keeping of animals as a source of work for local people and also a source of material for handicrafts or even due to the production of medicine from animals.

Texcotzingo Texcotzingo
Texcoco, také Tetzcohco nebo Tezcuco (na území dnešního Texcoco de Mora) Texcoco, also Tetzcohco or Tezcuco (in area of today's Texcoco de Mora)
* 1431  -  † brzy po 1521 n.l * 1431  -  † soon after 1521 AD

Texcotzingo (nebo Tetzcotzingo) u Texcoca byly letní panovnické zahrady, které založil tlatoani (král nebo císař) Nezahualcóyotlem. 122 ha velká a jedna z nejstarších "botanických zahrad" světa. Texcotzingo sloužilo k pěstování léčivých bylin, ale především jako sbírka a ukázka rostlin a zvířat celé Aztécké Říše - pro jejich studium a vytváření encyklopedických znalostí o místní fauně a flóře. Zahrada byla koncipována jako místo smyslných požitků a zároveň jako znovuvytvoření Ráje. Stál zde i císařský palác a množství soch Aztéckých bohů, byly zde rybníky, potoky, lázeňský bazén i další fantastická vodní díla, ale vyznačoval se především svou vysokou biologickou rozmanitostí rostlinných i živočišných druhů. Důležitou částí byly i voliéry.

  Texcotzingo (or Tetzcotzingo) near Texcoco was a summer monarchal gardens founded by tlatoani (king or emperor) Nezahualcoyotl. 122 ha large and one of the oldest "botanical garden" of the world. Texcotingo served for growing medicinal herbs, but also as a collection and display of plants and animals of the whole Aztec Empire - to study them and create encyclopedic knowledge of local fauna and flora. The garden was conceived as a place of sensual pleasures as well as a re-creation of Paradise. There stood also imperial palace and statues of the Aztec gods, there were ponds, streams, bath pool and other fantastic water works, but it is mainly characterized by its high biological diversity of plant and animal species. Also aviaries were an important part.


 
Městský Park v Texcocu
(Zoo a voliéry v Texcocu)
Urban Park in Texcoco
(Texcoco Zoo and Aviaries)
Texcoco, také Tetzcohco nebo Tezcuco (na území dnešního Texcoco de Mora) Texcoco, also Tetzcohco or Tezcuco (in area of today's Texcoco de Mora)
* okolo 1455 -  † asi 1521 n.l. * around 1455  -  † probably 1521 AD

tlatoani (král, císař) Nezahualcóyotl zřídil v městském parku prvního hlavního města Texcoca mezi lety 1450 - 1460 "zoo" a voliéry (naproti hlavnímu chrámu). Byla tam zvířata z celého Mexika (savci, ptáci, hadi i ryby) a sochy druhů, které by nemohly přežít v Centrální vrchovině. Sochy byly z kamene a tehdy vzácného železa. Zoo byla údajně snad přístupná i prostému lidu.

  tlatoani (king, emperor) Nezahualcoyotl created "zoo" and aviaries in the urban park of first capital of Texcoco (opposite to the main temple). There were animals from whole Mexico (mammals, birds, snakes and also fish) and sculptures of species, which could not survive in Central Highlands. The sculptures were made of stone and at that time precious metal. The zoo was reportedly perhaps accessible also for common people.


 
Montezumův patačinec v Tenochtitlánu
(Totocalli)
Montezuma's Aviary in Tenochtitlan
(Totocalli)
Tenochtitlán (na území dnešního Mexico city) Tenochtitlan (in area of today's Mexico City)
* asi 1515 -  † asi 13. srpna 1521 * probably 1515  -  † perhaps 13th August 1521 AD

Nejvelkolepější ze všech zahrad byly ty v hlavním městě Tenochtitlánu. Založil je aztécký panovník (tlatoani) Montezuma II. zřejmě okolo roku 1515. Dům ptáků či ptačinec (španělsky Casa de las Aves, v Nahuatlu Totocalli) se nacházel na okraji palácového komplexu. Bylo zde neuvěřitelné množství ptáků. Starat se o ně byl prý úkol pro 300 lidí - ošetřovatelů, ale kromě nich byli v ptačinci dokonce i veterináři!!!
V domě bylo celkem deset bazénů se sladkou nebo slanou vodou a každý z nich byl ověšen balkóny pro pozorování ptáků. Na hladinách nádrží a kanálů plavaly stovky vodních ptáků, z nichž jen ty rybožravé druhy spotřebovaly denně 250 liber (více než 100 kg) ryb.
Zprávy o Montezumových zahradách do Evropy přivezl španělský kolonizátor Hernán Cortés, který si podrobil Říši Aztéků v roce 1519. Ptačí dům popsal slovy: "Bylo tam i deset bazénů s vodou, ve které byly drženy všechny druhy vodního ptactva známé v těchto končinách, sladká voda je dávána říčním ptákům, slaná těm z moře a voda sama o sobě je často měněna, aby ji udrželi čistou. Každý druh ptáka, má navíc vlastní přirozenou potravu, ať už ryby, červy, kukuřici nebo menší obiloviny."
V jedné speciální části Domu ptáků byla i speciální - podivná kolekce lidí albínů. Hendikepovaní nebo jinak fyzicky nenormální lidé se v aztécké kultuře těšili speciálnímu spirituálnímu statutu - nešlo o jejich vystavování, spíše o péči o ně - de facto jako pečovatelský dům. Ti, kteří byli v Ptačím domě, se měli velmi dobře. Nemuseli nic dělat, bylo o ně postaráno, zatímco ve společnosti by možná ani nepřežili nebo by měli přinejmenším těžký život. Z těchto důvodů byla sbírka takových lidí i symbolem bohatství a moci.
Konec nejvýznamnějších aztéckých "zoo", je poněkud neveselý... Cortés, ačkoli obdivoval tyto zoo i jejich sbírky a nikdy nešetřil slovy chvály,o nakonec je vypálil, aby posílil španělskou pozici v Mezoamerice.
Kromě zmíněných vodních ptáků zde byli i papoušci, ibisi, volavky, plameňáci, zřejmě nějací hrabaví, různobarevní pěvci, trogoni (včetně již tehdy vzácného kvesala) a mořské ryby - těch byly desítky druhů (objeveny archeology), ale historici tvrdí, že vzhledem k vysoké náročnosti chovu to byly ryby spíše krmné (pak je ale otázkou proč mořské druhy, když byl Tenochtitlán na jezeře).

Archeologické nálezy z okolí Templo Mayor odkryly mnohem více zvířat (včetně druhů, které conquistadoři popisují v druhé zoo):
Savci: 8 pum amerických, 1 jaguár, 1 rys červený, 3 neidentifikované kočky čeledi Felidae, 2 vlci obecní (spíše kříženci vlka a psa), 1 kojot, 1 pásovec devítipásý, 1 vačice virginská, 3 králíci východoameričtí, 1 pytlonoš Merriamův, 1 křeček rodu Reithrodontomys, 1 hraboš mexický
Ptáci: 5 orlů skalních, 35 poštolek pestrých, 1 neidentifikovaný dravec rodu Falco a jeden čeledi Falconidae, 1 tukan rodu Ramphastos, 6 tyranovitých pěvců čeledi Tyrannidae, 2 krkavcovití pěvci čeledi Corvidae, 2 volavky bílé, 82 křepelů harlekýn, 23 křepelů šupinkatých, 11 křepelů kalifornských, 5 divokých krocanů
Plazi a obojživelníci: 14 krokodýlů Moreletových, 79 chřestýšů rodu Crotalus, 2 hroznýši královští, 15 užovek čeledi Colubridae, 73 klapavek rodu Kinosternon, 104 želv nádherných, 4 ropuchy rodu Bufo
Ryby a paryby: 14 žraloků rodu Carcharhinus, 1 žralok tygří, 1 žralok citronový, 18 pilounů mnohozubých, 2 trnuchy rodu Dasyatis, 55 jehlic jehlovitých, 61 polozobánek rodu Hemirhamphus, 1 lulanka rodu Fistularia, 6 barakud, 2 kranasi rodu Caranx, 3 kranasi rodu Selene, 15 chňapalů rodu Lutjanus, 3 chrochtalové rodu Conodon, 4 chrochtalové Plumierovi, 24 pomců černých, 26 ostnatců rodu Bodianus, 2 ploskozubci duhoví, 4 ploskozubci rodu Sparisoma, 1 tkaničnice atlantská, 1 ropušnice běloskvrnná, 7 štítníků Prionotus evolans, 1 ostenec karlinský, 4 havýši rodu Lactophrys, 1 čtverzubec Lagocephalus laevigatus, 1 čtverzubec rodu Sphoeroides, 1 čtverzubec rodu Arothron, 30 ježíků rodu Diodon, 2 žabohlavci rodu Batrachoides
 
  The most grandiose of all gardens were these in capital of Tenochtitlan. They were founded by Aztec ruler (tlatoani) Montezuma II perhaps around 1515. House of birds or Aviary (Spanish: Casa de las Aves, Nahuatl: Totocalli) was located on the outskirt of palace complex. There were an incredible number of birds. Reputedly, to look after them was the task for 300 men - keepers, but in addition of them, there were even also veterinaries!!!
In the house there were ten pools with fresh or marine water and each of them was overhung with balcony for birds observing. On the water surface of pools and canals there swam hundreds of waterfowl, only the fish-eating of them consumed 250 pounds (more then 100 kg) of fish.
Reports about Montezuma's gardens brought to the Europe a Spanish colonizer Hernán Cortés, who conquered the Aztec Empire in 1519. He described the Bird House by words of: "There were also ten pools of water in which were kept every kind of waterfowl known in these parts, fresh water being provided for the river birds, salt for those of the sea, and the water itself being frequently changed to keep it pure. Every species of bird, moreover, was provided with its own natural food, whether fish, worms, maize or the smaller cereals."
In one special part of the House of birds there was also one special - strange collection of albino people. Handicapped or other physically abnormal people enjoyed a special spiritual stats in Aztec culture - it was not about their exhibition, rather about care for them - de facto as nursing home. Those Who Were in the House of birds were very good. They had not to do anything, it was taken care of them, while they might not survive or would have at least a hard life in the society. For these reasons, the collection of such people was also a symbol of wealth and power.
The end of the most important Aztec "zoos" is a somewhat cheerless... Cortés, though he admired these zoos and their collections and ever spared no words of praise, finally burned down them to strengthen the Spanish position in Mesoamerica.
Besides mentioned waterfowls, there were also parrots, ibises, herons, flamingos, quails, were colorful songbirds, trogons (including already then rare queztal) and marine fishes - those were dozens of species (discovered by archaeologists), but historians claim that they were rather fodder-fish in view of high difficulty of the breeding (but then there is a question why marine species, when Tenochtitlan was on the lake).

Archaeological finds in surroundings of Templo Mayor uncovered many more animals (including the species described by conquistadors in the second zoo):
Mammals: 8 cougars, 1 jaguar, 1 bobcat, 3 unidentified cats of Felidae family, 2 wolves (more likely hybrids of wolf and dog), 1 coyote, 1 nine-banded armadillo, 1 Virginia opossum, 3 eastern cottontail rabbits, 1 Merriam's pocket gopher, 1 Harvest mouse of Reithrodontomys sp., 1 Mexican vole
Birds: 5 golden eagles, 35 American kestrels, 1 unidentified raptor of Falco sp. and 1 of Falconidae family, 1 toucan of Ramphastos sp., 6 tyrant flycatchers of Tyrannidae family, 2 crow birds of
Corvidae family, 2 great white egrets, 82 Meriam’s Montezuma quails, 23 scaled quails, 11 northern bobwhite, 5 wild turkeys
Reptiles and amphibians: 14 Belize crocodiles, 79 rattlesnakes of Crotalus sp., 2 boas constrictor, 15 colubrid of Colubridae family, 73 mud turtles of Kinosternon sp., 104 yellow-bellied turtles, 4 toad of Bufo sp.
Fish and Cartilaginous fish: 14 sharks of Carcharhinus sp., 1 leopard shark, 1 lemon shark, 18 comb sharks, 2 stingrays of Dasyatis sp., 55 agujons, 61 garfishes of Hemirhamphus sp., 1 flutemouth of Fistularia sp., 6 great barracudas, 2 fishes of Caranx sp., 2 fishes of Selene sp., 15 snappers of Lutjanus sp., 3 grunts of Conodon sp., 4 boar grunts, 24 French angelfishes, 26 wrasses or hogfishes of Bodianus sp., 2 blue rainbows, 4 parrotfishes of Sparisoma sp., 1 Atlantic cutlassfish, 1 gurnard, 7 Prionotus evolans, 1 filefish, 4 trunkfishes of Lactophrys sp., 1 puffer Lagocephalus laevigatus, 1 puffer of Sphoeroides sp., 1 puffer of Arothron sp., 30 porcupinefishes of Diodon sp.,2 toadfishes of Batrachoides sp.      


 
Montezumův zvěřinec (Zoo) v Tenochtitlánu
(Tecuancalli)
Montezuma's Menagerie (Zoo) in Tenochtitlan
(Tecuancalli)
Tenochtitlán (na území dnešního Mexico city) Tenochtitlan (in area of today's Mexico City)
* asi 1515 -  † asi 13. srpna 1521 * probably 1515  -  † perhaps 13th August 1521 AD

Nejvelkolepější ze všech zahrad byly ty v hlavním městě Tenochtitlánu. Založil je aztécký panovník (tlatoani) Montezuma II. zřejmě okolo roku 1515. Tecuancalli (španělsky Casa de las Fieras) - Dům bestií, Dům šelem nebo Dům divokých zvířat se nacházel na okraji města a vhodnější název by byl zoo nebo zvěřinec, protože nešlo jen o dům, ale též zahrady s venkovními klecemi, výběhy, rybníčky, potůčky atd. a také zde nebyly jen šelmy. Převažovala sice nebezpečná nebo jedovatá zvířata, ale bylo zde chováno i několik neškodných druhů.
Byly zde jaguáři, pumy, rysi, nějaké malé kočky, medvědi, vlci, kojoti, lišky, lachtani, snad opice, lamy, jeleni, bizoni, tapíři, pekari, mravenečníci, snad lenochodi a pásovci, aligátoři, hadi (hlavně chřestýši), leguáni a jiné ještěrky, želvy, žáby, snad pavouci a množství dravých ptáků - ve velké voliéře jich bylo tolik, že se denně zkrmilo 500 krocanů. O zvířata se staralo 300 lidí - ošetřovatelů, ale byli zde dokonce i veterináři!!!
Cortés o Domě šelem napsal, že měl velké nádvoří šachovnicově vydlážděné a klece asi 3 m vysoké a 5,5 m dokola.V každé kleci byla z poloviny dlažba a z poloviny dřevěné mřížoví. Byly zde prý chováni všichni dravci známí ve Španělsku - od poštolky po orla a mnoho dalších - pro Španěly nových druhů. V dalších velkých místnostech v přízemí byly klece z masivního dřeva a v nich množství lvů, tygrů, lišek, vlků a divokých koček různých druhů.
Bernal Díaz del Castillo (jeden z Cortésových mužů) řekl, že v domě bylo mnoho masožravců - jako tygři, dva druhy lvů, něco jako vlci a lišky a jiné menší šelmy a větší počet z těch všech se zde i množí. Kromě toho se zmínil také o sbírce plazů: "Oni v tom prokletém domě mají také mnoho zmijí a jedovatých hadů, kteří nosí na ocasech věci, které zní jako zvony. To jsou nejhorší zmije ze všech, a oni je drží ve sklenicích a velkých keramických nádobách s množstvím peří a tam kladou svá vajíčka a vychovávají své mladé."
Stejně jako Dům ptáků měl i Dům šelem svou podivnou sbírku - sbírku deformovaných lidí - monster žen a mužů, nějak zmrzačených, trpasličích nebo hrbatých... Hendikepovaní nebo jinak fyzicky nenormální lidé se v aztécké kultuře těšili speciálnímu spirituálnímu statutu - nešlo o jejich vystavování, spíše o péči o ně - de facto jako pečovatelský dům. Ti, kteří byli v Ptačím domě, se měli velmi dobře. Nemuseli nic dělat, bylo o ně postaráno, zatímco ve společnosti by možná ani nepřežili nebo by měli přinejmenším těžký život. Z těchto důvodů byla sbírka takových lidí i symbolem bohatství a moci.
Podle některých zdrojů byl zvěřinec dokonce přístupný veřejnosti, podle jiných nikoli. Možná jen některým sociálním vrstvám...
Konec nejvýznamnějších aztéckých "zoo", je poněkud neveselý... Cortés, ačkoli obdivoval tyto zoo i jejich sbírky a nikdy nešetřil slovy chvály,o nakonec je vypálil, aby posílil španělskou pozici v Mezoamerice.

  The most grandiose of all gardens were these in capital of Tenochtitlan. They were founded by Aztec ruler (tlatoani) Montezuma II perhaps around 1515. Tecuancalli (Spanish: Casa de las Fieras) House of beasts or House of Wild Animals was located on the outskirt of the city and more suitable name would be zoo or menagerie - it was not house only, but also gardens with outside cages, enclosures, ponds, straems etc. and also not only beast were there. Although dangerous and poisoned animals predominated, but also several harmless species were kept here.
There were jaguars, cougars, lynxes, some small cats, bears, wolves, coyots, foxes, sea lions, perhaps monkeys, llamas, deer, bisons, tapirs, peccaries, anteaters, perhaps sloths and armadillos, alligators, snakes (mainly rattlesnakes), iguanas and other lizards, turtles, frogs, perhaps spiders and many birds of prey -  in a large aviary there were so many birds of prey, that they consumed 500 turkeys a day. 300 men - keepers had to look after animals and there were even also veterinaries!!! .
Cortés wrote about the House of Beasts that it has a large courtyard paved as a chessboard and the cages about 3 m high and 5,5 m round. Each cage was half covered with tiles and the other half by the wooden trillis. Reportedly there were kept all raptors known in Spain - from kestrel to eagle and many others - new species for Spanish. Another large rooms in ground floor contained cages made of stout wood and inside were many lions, tigers, foxes, wolves and wild cats of various species.
Bernal Díaz del Castillo (one of Cortés' men) says, that in the house there were many carnivores - such as tigers, two species of lions, something like wolves and foxes and other small beasts of prey and the greater number of all them breed in the house. In addition, he mentioned also about collection of reptiles: "They also have in that cursed house many vipers and poisonous snakes which carry on their tails things that sound like bells. These are the worst vipers of all, and they keep them in jars and great pottery vessels with many feathers and there they lay their eggs and rear their young."
Same as House of Birds also House of Beasts had its strange collection - collection of deformed people - women and men monsters, some crippled, dwarfed or hunchbacked... Handicapped or other physically abnormal people enjoyed a special spiritual stats in Aztec culture - it was not about their exhibition, rather about care for them - de facto as nursing home. Those Who Were in the House of birds were very good. They had not to do anything, it was taken care of them, while they might not survive or would have at least a hard life in the society. For these reasons, the collection of such people was also a symbol of wealth and power.
According to some sources the menagerie was even open to the public, according to the others not. Perhaps only for certain social class...
The end of the most important Aztec "zoos" is a somewhat cheerless... Cortés, though he admired these zoos and their collections and ever spared no words of praise, finally burned down them to strengthen the Spanish position in Mesoamerica.


 
WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.