!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
 

POZNÁMKA: Termíny "menažerie" nebo "zoo" jsou v textu běžně používány, ačkoli jsou tato slova mladšího data (a označují zařízení Středověku, resp. Novověku a Moderní éry). "Menažerie" byla poprvé použita ve Francii asi v 1626, "zoo" v Londýně 1828. Ještě dříve se v historii se objevily názvy - "Vivarium" (místo života) ve Starověkém Římu na přelomu letopočtu nebo "Thiergart" (zahrada zvířat) v Německu 1451. Slovanské jazyky znají termín "zvěřinec" (zverinec, zwierzyniec, зверинец, звіринець, звярынец, верињак, zverinjak, zvjerinjak...), který je časově neutrální a označuje zařízení pro chov zvířat nebo kolekci zvířat. Podobné termíny vznikly i v sovětském Pobaltí (zvērnīca, žvėrynas), jakýmisi ekvivalenty disponují jistě i jiné jazyky (állatsereglet, tiergarten, serraglio...), ovšem angličtina (a mnoho dalších jazyků) používá pro všechna tato zařízení - i staršího data, termín "menagerie" nebo jeho podoby (ménagerie, menageri, menajerie...). Správně by v tomto textu mělo být použito spíše "pre-menagerie" (pramenažerie, prazvěřinec).

NOTE: The terms "menagerie" or "zoo" are commonly used in the text, although these words are of more recent date (and determine to facilities of the Middle Ages, respectively Modern and Contemporary history). "Menagerie" was first used in France in about 1626, "zoo" in London 1828. Even earlier in history another terms appeared - "Vivarium" (place of life) in Ancient Rome at the turn of the era or "Thiergart" (animal garden) in Germany 1451. Slavic languages know term "zvěřinec" (zverinec, zwierzyniec, зверинец, звіринець, звярынец, верињак, zverinjak, zvjerinjak...), which is time-neutral and means facility for breeding / keeping of animals or animal collection. Similar terms emerged also in the Soviet Baltics (zvērnīca, žvėrynas), also other languages have certainly some equivalents ​​(állatsereglet, tiergarten, serraglio...), however the English (and many other languages​​) is using the term "menagerie "or its forms (ménagerie, menageri, menajerie...) for all these facilities - also of older date. Rather "pre-menagerie" should be used in this text correctly.

Pravěk (→ 3.500 př.n.l.)   Prehistory (→ 3,500 BC)

Doba kamenná - Doba měděná - Doba bronzová  Stone Age - Copper Age - Bronze Age

        Člověk je se zvířaty spjat již od počátku lidstva. Pravěký lovec zvířata lovil, ale také se stával jejich kořistí. Jak je více poznával, získával nad nimi převahu, jelikož byl schopen svá poznání rozumově zpracovávat a vyhodnocovat a následně využívat různých primitivních strategií a také nástrojů. Již jedni z prvních lidí uměli pomocí skořápky z pštrosího vejce získávat v Africe vodu. Člověk se postupně naučil beze zbytku využít celé zvíře - tedy nejen maso a kůži, ale například i kosti a zuby (výroba nástrojů a ozdob).
          Nejsnadnější a nejčastější kořistí pravěkých lidí byla samozřejmě mláďata. Není tedy divu, že již v pravěku člověk přišel na to, že je výhodnější nezabíjet ihned všechna mláďata, ale ponechat si je živé - na horší období, kdy se lov nezdaří. Tím začali pralidé držet první zvířata coby "živé konzervy". Dříve či později začala roztomilá mláďata představovat také "hračky" pro děti. V dobách hojnosti se tak zkrotlá zvířata začala v péči pralidí dožívat i dospělého věku. Tím prakticky začal chov zvířat.
           Postupem času již člověk zvířata choval cíleně (bylo to snadnější a spolehlivější než lov). Důvody chovu zvířat se časem měnily. Zvířata již nepředstavovala jen potravu nebo rozptýlení dětí (a jistě i mnoha dospělých), ale byla chována například i z důvodů kultovních. Tak docházelo postupně k domestikaci některých druhů. Proces domestikace začal v Mezolitu (střední Doba kamenná). Prvním domestikovaným zvířetem byl pravděpodobně pes (asi 10.000 př.n.l.). O dva tisíce let později následovali ovce, kozy, prasata, sobi... V Neolitu (mladší Době kamenné) to byly včely, krávy, slepice, holubi... V Eneolitu (pozdní Doba kamenná, také Chalkolit - Doba měděná) koně, osli, buvoli, kočky. Na sklonku doby kamenné a v době bronzové byly domestikovány lamy, bourci, velbloudi, sloni...
          5000 let př.n.l. jsou v Egyptě a Indii běžné i chovy lvů. Některé zvířata byla využívána k práci (osli, sloni...), stále častější byl chov z náboženských důvodů...
          Human is connected with animals since the beginning of mankind. Prehistoric hunter hunted the animals, but also became their prey. As he more got to know them, gaining advantage over them, since was able to intellectually process and evaluate their knowledge and afterwards to use various primitive strategies and tools. Already one of the first people knew how to use the shells of ostrich eggs to obtain the water in Africa. People gradually learned to fully use the whole animal - not just the meat and the skin, but for example also bones and teeth (the making tools and adornments).
          Young animals were the easiest and most common prey of prehistoric people, of course. So it is no wonder that as early as the prehistoric man figured out that it is better not to kill all the animal babies immediately, but keep them alive - for the worse times when the hunt doesn't succeed. Thus the first primeval people began keep animals as "living cans". Sooner or later, the youngs began to pose also a "toys" for children. So in times of plenty, the tamed animals in care of primeval people began live to the adult age. Thereby the breeding of animals practically began.
         Over the time people has kept the animals already purposefully (it was easier and more reliable than hunting). Reasons of animal keeping were changing over time. Animals no longer poses only a food or dispersal of children (and certainly also of many adults), but was kept for example also for cult reasons. Thus the gradual domestication of some species happened. The process of domestication began in the Mesolithic (Middle Stone Age). The first domesticated animal was probably dog (about 10,000 BC). Two thousand years later, followed by sheep, goats, pigs, reindeer... In the Neolithic (New Stone Age), there were bees, cows, chickens, pigeons... In the Eneolithic (Late Stone Age, also Chalcolithic - Copper Age), horses, donkeys, buffalos, cats. At the end of the Stone Age and in Bronze Age have been domesticated llamas, silkworms, camels, elephants...
         5000 years BC the breeding of lions are prevalent in Egypt and India. Some animals were using to work (donkeys, elephants...), the breeding for religious reasons is still more frequent...

Starověk (3.500 př.n.l. - 500 n.l.)   Ancient history (3,500 BC - 500 AD)

Doba bronzová - Doba železná  Bronze Age - Iron Age

        Již v 3. tisíciletí př.n.l. je naprosto běžný také chov z důvodů loveckých (např. slon, gepard - nejstarší reliéf loveckého geparda pochází z roku 2.650 př.n.l. z Egypta). Později přibývají ještě válečné důvody chovu zvířat (lvi, sloni...). Třetí tisíciletí př.n.l. je také doba, kdy se již zvířata čile převážejí (např. medvědi ze Sýrie nebo žirafy ze Súdánu do Egypta). Ze 16. století př.n.l. pochází nejstarší písemná zpráva o odchytu zvěře pro chov (ve Starověké Číně).
          V té době (tzn. 3. - 2. tisíciletí př. n.l.) již byly chovy nejrůznějších divokých zvířat celkem běžné v Starověké Indii a Mezopotámii, kde byly v chrámech chovány antilopy, gazely, indičtí nosorožci, sloni, tygři, gauři, gaviálové atd.
          Ze 2. - 1. tisíciletí př. n.l. jsou známé chovy některých zvířat v čínských císařských zahradách. Císaři dynastie Čou (11. - 3. stol. př. n.l.) chovali tygry, císaři dynastie Šang (také dynastie Yin, okolo 15. - 11. stol. př. n.l.) asijské nosorožce.
          Doložené jsou také chovy obrovských stád posvátných přímorožců v Egyptě v 19. stol. př. n.l., stejně jako chovy kozorožců, jelenů a slonů ve  městech asyrských králů (2. a 1. tisíciletí př. n.l.).
           V Době železné začal chov zvířat ve větší míře i ve Starověkém Řecku a Římě. Vznikla speciální chovná zařízení - aviária pro chov ptáků, leporária pro chov zajíců, glilária pro chov plchů, cochlearia pro chov šneků, miliaria pro chov křepelek, seclusoria pro chov drozdů atd. Běžný byl chov zvířat pro předvádění v arénách. Zvířata bojovala mezi sebou nebo s gladiátory (většinou odsouzenci nebo otroci).
         Není zcela známo, kdy začaly vznikat multidruhové zvěřince, které lze označit za předchůdce dnešních zoo. Ovšem již v ranném starověku prokazatelně existovaly. Nejstarší alespoň trochu konkrétnější zprávy jsou zhruba ze 16. století př.n.l., je však pravděpodobné, že jakési vícedruhové zvěřince existovali již i dříve. V roce 2009 byly v Egyptě v Hierakonpolisu odhaleny vykopávky zřejmě nejstaršího nám známého takového zvěřince (z roku 3.500 př.n.l.). Jedním z prvních známých zvěřinců je čínská "Zahrada moudrosti" (okolo 1150 př. n.l.). Méně informací máme o "Zahradě Amonově" v Egyptských Thébách (cca 1500 př. n.l.). Také asyrští králové Tiglatpilesar I. a Aššúrnasipral II. měli zvěřinec (v Aššúru 11.-12. stol. př. n.l., resp. v Kalchu v 9. stol. př. n.l.). Není bez zajímavosti, že (podle písemných zpráv) byla již v té době zvířata chována ve velkých výbězích napodobujících přírodní podmínky (tedy trend, který se do zoo vrátil až na přelomu 20. a 21. století).
           Také císaři Starého Řecka a Říma měli zvěřince s mnoha tisíci kusy zvířat - Octavianus Augustus, Titus, Traianus, Gordianus I. atd.
          Already in the 3rd millennium BC also the breeding for hunting purposes is utterly common (eg. elephant, cheetah - oldest relief of hunting cheetah dates from 2.650 BC from Egypt). Later war purposes of animal breeding are added else (lions, elephants...). Third millennium BC is also the time when animals are even frequently transported (such as bears from Syria or giraffes from Sudan to Egypt). The oldest written record about trapping of animals for the breeding comes from 16th century BC (in ancient China).
          At that time (ie. 3rd-2nd millennium BC) the breeding of various wild animals have been quite common in Ancient India and Mesopotamia, where antelopes, gazelles, Indian rhinos, elephants, tigers, gaurs, gharials etc.  were kept in a temples.
           The breeding of some animals in Chinese imperial gardens are known from 2nd - 1st millennium BC. Emperors of Zhou dynasty (11th-3rd century BC) bred tigers, Emperors of Shang Dynasty (also Yin Dynasty,15th-11th century BC) Asian rhinoceros.
          Also breeding of huge herds of sacred oryxes in Egypt in the 19th cent. BC are documented, as well as breeding of elephants, ibex, deer in the cities of the Assyrian kings (2nd and 1st millenium BC).
          In the Iron Age, the breeding of animals began to a greater extent also in Ancient Greece and Rome. A special breeding facilities was established - aviariums for breeding of birds, leporariums for breeding of hares, glilariums for breeding of dormice, cochleariums for breeding of snails, miliariums for breeding of quails, seclusoriums for breeding of thrushes etc. The breeding of animals for the showing in arenas was very common. Animals fought among themselves or with gladiators (usually slaves or convicts).
          It is not fully known when the multi-species menagerie, which can be determinated as a predecessor of today's zoo, began exactly to emerge. However already in the early Ancient History they demonstrably existed. The oldest at least little more specific reports are circa from the 16th century BC, however it is likely that some multi-species menagerie already existed even earlier... The excavations of probably the oldest such known to us menagerie (of 3,500 BC) were uncovered in 2009 in Egypt in Hierakonpolis. One of the first known menageries is the Chinese "Garden of Intelligence" (about 1150 BC). Less information, we have about the "Garden of Amun" in Egyptian Thebes (cca 1,500 BC). Also Assyrian kings Tiglath-Pilesar I and II Assurnasipral II had a menagerie (in Assur 11 to 12 century BC, respectively in Kalchu in 9th century BC). It is not without interest that (according to written reports) animals was kept already at the time in large enclosures imitating natural conditions (ie. the trend that is returned to the zoos till at the turn of the 20th and 21st century).
          Also emperors of Ancient Greece and Rome had a menagerie - with many thousands of pieces of animals - Octavius Augustus, Titus, Trajan, Gordian I etc.

Středověk, Novověk (500 n.l. - 18. stol.)   Middle Ages, Modern History (500 AD - 18th cent.)

        První zprávy o chovu zvířat na americkém kontinentu pocházejí až ze začátku 16. století. 27 let po objevení Ameriky si španělský dobyvatel Cortéz podrobil Říši Aztéků a vstoupil do hlavního města Tenochtitlánu, kde objevil mj. zahradu císaře Montezumy s množstvím vzácných rostlin i zvířat.
          Po pádu Říše Římské nastal v Evropě úpadek zvěřinců (od 5. století). Další chovatelský "boom" v Evropě nastal s počátkem šlechtických menažerií (cca od 12. století) - v Itálii Německu, Holandsku, Anglii, Francii, Rakousku atd. Historicky nejvýznamnější byla menažerie ve francouzském Versailles, která se stala vzorem pro většinu dalších menažerií - včetně Tiergarten Schönbrunn (dosud nejstarší existující zoo), která byla založena 1752. Svou dlouhověkostí byla významná i menažerie v Londýnském Toweru (sloužila cca 600 let !!! - od r. 1251 do1835).  Druhově nejbohatší a nejzajímavější byl dnes poněkud opomíjený zvěřinec Rudolfa II. na Pražském hradě (cca 1534 - 1740). Ještě v 18. století (1793) vznikla také Menagerie du Jardin des Plantes v Paříži (která je druhou nejstarší existující zoo světa).
        Založení Londýnské Zoo na počátku 19. století (1828) již odstartoval dějiny "novodobých" zoologických zahrad.          
          The first reports about animal breeding on America continent dates till to early 16th century. 27 years after the discovery of America, the Spanish conquistador Cortez conquered the Aztec Empire and entered the capital of Tenochtitlan, where he discovered among other things the garden of emperor Montezuma with many rare plants and animals.
           After the fall of the Roman Empire the decline of menageries occurred in Europe (since the 5th century). Another breeding "boom" in Europe occurred with the onset of aristocratic menageries (cca since the 12th century) - in Italy, Germany, Holland, England, France, Austria etc. Historically the most important it is the menagerie at French Versailles, which became the model for most other menageries - including the Tiergarten Schönbrunn (so far the oldest existing zoo), which was founded 1752. Menagerie in the Tower of London was significant by his longevity (served about 600 years!!! - since 1251 to1835). Today somewhat leaved out menagerie of Rudolf II at Prague Castle was the species richest nad most interesting (ca. 1534 to 1740). Even in 18th century (1793) also Menagerie du Jardin des Plantes in Paris was created (which is the second oldest existing zoo world).
           The founding of the London Zoo in the early 19th century (1828) has already started the history of "modern" zoological gardens.
     
WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.