!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Přehled jazyků a fontů užitých v databázi
Overview of Languages and fonts used in the database
 
správné zobrazení cizojazyčných textů je přímo závislé na:
klikni pro zobrazení / skrytí textu
1) použitém fontu - na této stránce je uveden seznam všech jazyků použitých v databázi s informací o fontu, který je třeba ke správnému zobrazení (některé bezplatné fonty jsou ke stažení)
• většina jazyků je psána fontem Arial, který je nastaven jako výchozí, neboť je součástí Windows (a MS Office) a je ve všech počítačích. Avšak ne každý systém má stejný Arial - font bývá aktualizován a v počítači nemusí být aktuální verze. Např. Windows XP obsahoval verzi 2.95 (SP2 verzi 3.00), Vista verzi 5.01, Windows 7 verzi 5.09 a Windows 8 verzi 6.80 - rozdíl mezi Arialem z Win XP a Win Vista je značný (nový Arial obsahuje množství znaků z Arial Unicode, který již není aktualizován).
• kromě Arialu mohou být použité i jiné Unicode fonty (univerzální znakové sady) - některé jsou i mnohonásobně obsáhlejší než Arial (cca 3.500 znaků), jedná se však o komerční (placená) písma, např. Bitstream Cyberbit (cca 33.000 znaků), Code2000 (více než 53.000 znaků)...

2) operačním systému - čím novější, tím lepší (do Windows XP včetně - špatná podpora; Windows XP SP2 - průměrná podpora; od Windows Vista - solidní podpora)

3) použitém prohlížeči - na verzi prohlížeče (čím novější, tím dokonalejší) a především na renderovacím jádru prohlížeče (každé čte zdrojový kód jinak). Základní renderovací jádra:
    a) jádro WebKit (Google Chrome, Safari, Android, mnoho mobilních telefonů...) - výborné (bezchybné) zobrazení
           aa) Maxthon od verze 3.0 - čínský prohlížeč (k dispozici ve více než 40ti jazycích) - standardně používá jádro WebKit, ale jedním kliknutím do adresního řádku lze přepnout na Trident (de facto lze jedním kliknutím z Google Chrome udělat Internet Explorer - Maxthon jsou 2 prohlížeče v 1).
    b) jádro Trident (Internet Explorer, Avant Browser...) - často se chová nevyzpytatelně. Pokud není zadán font, načítá přednostně systémové fonty Microsoftu.
   c) jádro Gecko (Mozilla a všechny její klony - FireFox, Netscape, SeaMonkey, Flock, K-meleon, Epiphany, Camino, Pale Moon, Lunascape...) - s některými "exotickými" fonty pracuje velmi podivně
    d) jádro KHTML (Konqueror) - vychází z jádra WebKit, proto se zřejmě chová obdobně
    e) jádro Presto (Opera, Nintendo) - neumí zobrazit vertikální text (mongolština), ale ostatní exotické fonty zobrazuje výborně

Výsledky testu zobrazení písem na této stránce:
1) Google Chrome
(verze 23.0) - jediný zobrazí vše naprosto správně (menší problémy má jen s nespecifikovanými fonty - např. neumí najít mongolský font a u některých jazyků volí horší fonty)
2) Opera (verze 12.12) - nezobrazí mongolštinu vertikálně, ale ostatní jazyky bez chyby; poměrně dobře zvládá i nespecifikované fonty
3) Maxthon ve WebKit módu (verze 3.4.5) - dělá velkou mezeru pod mongolštinou a za khmérštinou (zlomí řádek klidně uprostřed stránky); neumí najít mongolský font, není-li specifikován (ale jinak volí vhodnější fonty než Google Chrome)
4) Maxthon v Trident módu a Internet Explorer (verze 8.0) - v latince neumí správně zobrazit písmena s písmennou diakritikou nad (aͫ); dělá velké mezery mezi slovy v thajštině (zlomí řádek); jediný dokonale zvládá mongolštinu i bez specifikovaného fontu; není-li font specifikován, volí přednostně často nevhodný font Microsoftu (příliš malý - nečitelný nebo font neovládající diakritiku - markantní je to u indických písem); neumí zarovnání textu v buňce do bloku
5) FireFox (verze 17.0) - veškeré znaky jsou nepatrně tučnější (na řádek se vejde méně písmen než u ostatních prohlížečů); s některými "exotickými" jazyky pracuje velmi podivně - neumí zobrazit persko-urdský skript Nastalík; mongolštinu zobrazí vertikálně, ale v opačném pořadí řádků (zprava do leva); neumí zarovnat mongolštinu k hornímu okraji;  pro čínštinu s nespecifikovaným fontem zvolí font japonský a chybějící znaky doplní fontem jiným...
 


correct displaying of foreign-language texts is directly dependent on:
click for display / hide the text
1) used font - in this page there is list of languages used in the database with information about font, which is necessary for right displaying (some free fonts are for downloading)
• mostly languages are written using Arial font, which is set as default, because is part of Windows (and MS Office) and is in all computers. However not each system has same Arial - the font used to be actualized and the actual version can not be in the computer. E.g. Windows XP contained version 2.95 (SP2 version 3.00), Vista version 5.01, Windows 7 version 5.09 and Windows 8 cersion 6.80 - difference between Arial from Win XP and Win Vista is considerable (new Arial contains many characters from Arial Unicode, which is not already actualized).
• in addition of Arial, also other Unicode fonts (Universal Character Sets) can be used - some are also many times more comprehensive than Arial (ca. 3,500 characters), however they are Commercial paid faont, e.g. Bitstream Cyberbit (ca. 33,000 characters), Code2000 (more than 53,000 characters)...

2) operating system - the newer the better (up to Windows XP - bad support, Windows XP SP2 - average support, from Windows Vista - decent support)

3) used browser - on version of browser (the newer the more perfect) and mainly on layout engine of the browser (each read the source code by another way). Main layout engines:
     a) WebKit engine (Google Chrome, Safari, Android, many mobile phones...) - perfect (flawless) displaying.
            aa) Maxthon from version 3.0 - Chinese browser (available in more than 40 languages) - it uses WebKit engine as a default, but it is possible to switch to Trident engine by one click to address line (de facto to make Internet Explorer from Google Chrome by one click - Maxton is 2 browsers in 1)
    b) Trident engine (Internet Explorer, Avant Browser...) - often it behaves unpredictably. If the font is not specified, it loads Microsoft system fonts preferentially
    c) Gecko engine (Mozilla and all its clones - FireFox, Netscape, SeaMonkey, Flock, K-meleon, Epiphany, Camino, Pale Moon, Lunascape...) - it works very peculiarly with some "exotic" fonts
    d) KHTML engine (Konqueror) - it is based on WebKit, so probably it works similarly
    e) Presto engine (Opera, Nintendo) - it can not to display vertical text (Mongolian), but other exotic fonts are displayed perfectly
Results of fonts displaying test in this page:
1) Google Chrome (version 23.0) - the only, what displays correct absolutely all (it has a little problems only with unspecified fonts - e.g. can not to find Mongol font and select worse font for some languages)
2) Opera (version 12.12) - doesn't display Mongolian language vertically, but other languages are displayed flawless; quite well copes also with unspecified fonts
3) Maxthon in WebKit Mode (version 3.4.5) - does long space below Mongolian text and after Khmer text (wrap a line even in middle of the page); can not to find Mongolian font if it is not specified (but load better fonts of other language than Google Chrome)
4) Maxthon in Trident mode and Internet Explorer (version 8.0) - can not correctly display characters with letter as a diacritic in Latin script (aͫ); does long spaces between Thai words (wrap the line); the only what perfectly copes Mongolian language even without specified font; if font is not specified it selects preferentially often unsuitable Microsoft fonts (too small - unreadable or font non-operating the diacritic - it is marked in case of Indian fonts); can not justify align in cell
5) FireFox (version 17.0) - all characters are slightly bolder (fewer letters fit to the line than in other browsers); works very peculiarly with some "exotic" fonts - can not display Perso-Urdu script Nastaleeq; dislpays Mongol language vertically, but in inverse order of lines (right-to-left); can not align Mongol text to top margin; select Japanese font for Chinese language without specified font and completes that by missing character of another font...

Latinka
Cyrilice (Azbuka)
Řecké písmo (Alfabeta)
Perso-arabská písma
Východoasijská písma
Jihovýchodoasijská písma
Indická, tibetská a himalajská písma
Kavkazská písma
Jivrit (hebrejské písmo)
Africká písma
Severoamerická domorodá písma
Písma umělých jazyků
  Roman (Latin) script
Cyrillic script
Greek script
Perso-Arabic Scripts
East Asian scripts
South-East Asian scripts
Indian, Tibetan and Himalayan scrips
Caucasian scripts
Ivrit (Hebrew script)
African scripts
North American Indigenous scripts

Scripts of constructed languages
 
Latinka • Roman (Latin) script
 
 
afrikánština, akanština, albánština, albánština - gheg, albánština - tosk, alemánština, angličtina, asturština, arumunština, ázerština (ázerbajdžánština), bambarština, baskičtina, bavorština, benátština, bosenština, bretonština, burušaski, cebuanština, černohorština, čeština, čičevština, čvančtina, dalmátština, dánština, dolnosaština, esperanto, estonština, faerština, filipínština, finština, francouzština, západní fríština, furlanština, galícijština, gilbertština (kiribatština), glosa, haitská kreolština, hakka, hauština, havajština, hiligaynon (ilonggo), hmarština, hmongština, chorvatština, ido, igboština, ijo, ilongot (bugkalut, lingotes), indonéština, interlingua (IALA), interlingue (occidental), irština, islandština, istrijština, istro-rumunština, italština, jávanština, kabylština, karakalpačtina, karelština, kašubština, katalánština, ekvádorská kečuánština (puruha kichwa), klingonština, kornština, korzičtina, krymskotatarština, severní kurdština (kurmándží), ládan, latgalština, latina, limburgština, lingalština, lingua franca nova, litevština, livonština, livvština, loglan, lojban, lotyština, lucemburština, dolní lužickosrbština (dolnolužičtina), horní lužickosrbština (hornolužičtina), maďarština, malajština, malgaština, maltština, manština, maorština, masajština, yucatánská mayština, moldavština, ndebelština, němčina, nizozemština (holandština) norština (bokmal), nová norština (nynorsk), okcitánština, o'odham (papago), oromština, querétarská otomština, papiamento, poitevinština, polština, portugalština, rétorománština, romagnolština, rómština, rumunština, rwandština (kinyarwanda), samojština, inarská sámština (laponština), severní sámština (laponština), skoltská sámština (laponština), skotská gaelština, sicilština, slezština, slovenština, slovinština, slovianski, slovio, sogdianština, somálština, jižní sotština, severní sotština, srbština, sundština, svahilština, svatolucijská a dominická francouzská kreolština, svazijština, španělština, švédština, tagalog, talossa, tatarština, tchajwanština min-nan, tok pisin (neomelanézština, novoguinejský pidžin), tsonga, tumbukština, turečtina, turkménština, čínská ujgurština, uzbečtina, velština, venedština (Wenedyk), vepština, vietnamština, vendština, západovlámština, volapük, votština, yorubština (jorubština), wachánština, wolovština, xhosaština, zulština, žemaitština
Použitý font: Arial   • pro běžné jazyky stačí jakýkoli Arial, pro mnoho méně častých je třeba novější verze Arialu (min. 5.01) - starší verze neobsahují mnoho speciálních znaků (které byly součástí Arial Unicode)

• v turkických jazycích (turečtina, ázerština, tatarština atd.) nelze použít kapitálky - Windows neumí spárovat velká a malá "i" - tzn. "İ - i" a  "I - ı" (kapitálky se zobrazují obráceně - tzn. "İ - ı" a  "I - i")
Windows XP a starší:   Windows Vista a novější:  

verze 3.0 (nebo starší)
 
součást systému
 
 
Afrikaans, Akan, Albanian, Gheg Albanian, Tosk Albanian, Alemannic, English, Asturian, Aromanian, Azeri (Azerbaijani), Bambar, Basque, Bavarian, Venetian, Bosnian, Breton, Burushaski, Cebuano, Montenegrin, Czech, Chewa (Nyanja), Tswana (Setswana), Dalmatian, Danish, Low Saxonian (Low German), Esperanto, Estonian, Faroese, Filipino, Finnish, French, Western Frisian, Friulian, Galician, Gilbertese (Kiribati), Glosa, Haitian Creole, Hakka, Hausa, Hawaiian, Hiligaynon (Ilonggo), Hmar, Hmong, Croatian, Ido, Igbo, Ijo (Ijaw), Ilongot (Bugkalut, Ilngotes), Indonesian, Interlingua (IALA), Interlingue (Occidental), Irish, Icelandic, Istriot, Istro-Romanian, Italian, Javanese, Kabyle, Karakalpak, Karelian, Kashubian (Cassubian), Catalan, Ecuador Quechua (Puruha Kichwa), Klingon, Cornish, Corsican, Crimean Tatar, Northern Kurdish (Kurmanji), Laadan, Latgalian, Latin, Limburgish, Lingala, Lingua Franca Nova, Lithuanian, Livonian, Livvi-Karelian, Loglan, Lojban, Latvian, Luxembourgish, Lower Sorbian, Upper Sorbian, Hungarian, Malay, Malagasy, Maltese, Manx, Maori, Maasai, Yucatec Maya, Moldovan, Ndebele, Grman, Nederlands (Dutch), Norwegian (Bokmal), New Norwegian (Nynorsk), Occitan, O'odham (Papago), Oromo, Querétar Otomi, Papiamento, Poitevin, Polish, Portuguese, Romansh, Romagnolo, Romi, Romanian, Rwanda (Kinyarwanda), Samoan, Inari Sami (Lappish), Northern Sami (Lappish), Skolt Sami (Lappish), Scots Gaelic, Sicilian, Silesian, Slovak, Slovene, Slovianski, Slovio, Sogdian, Somali, Southern Sotho, Northerhn Sotho, Serbian, Sundanese, Swahili, Saint Lucian and Dominican French Creole, Swazi, Spanish, Swedish, Tagalog, Talossan, Tatar, Taiwanese Min-nan, Tok Pisin (Neo-Melanesian, New Guinea Pidgin), Tsonga, Tumbuka, Turkish, Turkmenian, Chinese Uyghur, Uzbek, Welsh, Venedic, Veps, Vietnamese, Venda, West Flemish, Volapük, Votic, Yoruba, Wakhi, Wlof; Xhosa, Zulu, Samogitian
Used font: Arial   • any Arial suffices for ordinary languages, a newer version of Arial (min. 5.01) is necessary for many of less frequent languages - older Arial versions don't contain many special characters (which was in Arial Unicode)

• in Turkic languages (Turkish, Azeri, Tatar etc.) is impossible to use the small-caps letters - the Windows can not to pair capital and small letters "i" - i.e. "İ - i" a "I - ı" (the small-caps are displayed reversely - i.e. "İ - ı" a "I - i")
Windows XP and older:   Windows Vista and newer:  

version 3.0 (or older)
 
part of the system
 
 
Test: porovnej zobrazené písmo (černé znaky) s obrázkem (modré znaky) a textem bez nastaveného fontu (červené znaky) • compare displayed font (black characters) with picture (blue characters) and text without font specify (red characters)
à á â ã ä å ǻ ḁ a͚ æ ā ă ą ᶏ a̧ ǎ ǟ ǡ ǣ ǽ ᴂ ȁ ȃ ȧ ạ a̤ ả ấ ầ ẩ ẫ ậ ắ ằ ẳ ẵ ặ ẚ a̽ a͓ a͒ a̐ a͌ ä́ a̓ a̒ a̾ ⱥ ɐ aͣ aͫ aͯ a͛ a̼ a̫ a̱ a̰ a̯ a̮ a̦ a̛ ȟ ĥ ħ ħ ḣ ḥ ḧ ḩ ḫ ẖ ⱨ ɥ ɦ ɧ ƕ ʮ ʯ ʜ ń ǹ ņ ň ᶇ ʼn ŋ ɲ ƞ ɳ ᵰ ȵ ṅ ṇ ṉ ṋ ɴ ʍ ŵ ẁ ẃ ẅ ẇ ẉ ẘ ⱳ ẏ ẙ ŷ ȳ ƴ ɏ ʏ ʎ ź ż ž ẑ ẓ ẕ ȥ ⱬ ƶ ʐ ᴢ ʑ ᵶ ᶎ ɀ ƺ ᶚ ƹ ǯ ȝ ʒ ʓ ᴣ ᵴ ƣ ɋ ȣ ƽ ʬ ʭ ɤ ʗ ʚ ƍ ƾ ȸ ȹ ɸ ɮ ɷ ʆ ᴤ ᴥ ᵹ ʥ ᵺ ₯ ₰ ₠ ₢ ₲ ₴ ⱷ
à á â ã ä å ǻ ḁ a͚ æ ā ă ą ᶏ a̧ ǎ ǟ ǡ ǣ ǽ ᴂ ȁ ȃ ȧ ạ a̤ ả ấ ầ ẩ ẫ ậ ắ ằ ẳ ẵ ặ ẚ a̽ a͓ a͒ a̐ a͌ ä́ a̓ a̒ a̾ ⱥ ɐ aͣ aͫ aͯ a͛ a̼ a̫ a̱ a̰ a̯ a̮ a̦ a̛ ȟ ĥ ħ ħ ḣ ḥ ḧ ḩ ḫ ẖ ⱨ ɥ ɦ ɧ ƕ ʮ ʯ ʜ ń ǹ ņ ň ᶇ ʼn ŋ ɲ ƞ ɳ ᵰ ȵ ṅ ṇ ṉ ṋ ɴ ʍ ŵ ẁ ẃ ẅ ẇ ẉ ẘ ⱳ ẏ ẙ ŷ ȳ ƴ ɏ ʏ ʎ ź ż ž ẑ ẓ ẕ ȥ ⱬ ƶ ʐ ᴢ ʑ ᵶ ᶎ ɀ ƺ ᶚ ƹ ǯ ȝ ʒ ʓ ᴣ ᵴ ƣ ɋ ȣ ƽ ʬ ʭ ɤ ʗ ʚ ƍ ƾ ȸ ȹ ɸ ɮ ɷ ʆ ᴤ ᴥ ᵹ ʥ ᵺ ₯ ₰ ₠ ₢ ₲ ₴ ⱷ
Cyrilice (Azbuka) • Cyrillic script
 
 
abcházština, adygejština, avarština, baškirština, běloruština, bosenština, bulharština, burjatština, čečenština, čulymština, čuvaština, darginština, erzja, chakaština, chantyjština, ingušsky, jakutština (sacha), jihoaltajština, kabardino - čerkeština, kalmyčtina, karačajevo-balkarština, karakalpačtina, kazaština, komijština, komi-permjačtina, krymskotatarština, kumykština, kyrgyzština, lakština, lezginština, makedonština, mansijština, marijština, horská marijština, lužní marijština, mokština, chalchská (mongolská) mongolština, osetština, rusínština, ruština, rutulština, kildinská sámština (laponština), siberotatarština, slovianski, slovio, srbština, tabasaranština, tádžičtina, tatarština, (kavkazská) tátština, tuvinština, kazašská ujgurština, udmurtština, ujgurština, ukrajinština, uzbečtina
Použitý font: Arial   • pro hlavní jazyky stačí jakýkoli Arial, pro mnoho méně častých je třeba novější verze Arialu (min. 5.01) - starší verze neobsahují mnoho speciálních znaků (které byly součástí Arial Unicode)
Windows XP a starší:   Windows Vista a novější:  

verze 3.0 (nebo starší)
 
součást systému
 
 
Abkhaz, Adyghe, Avar, Bashkir, Belarussian, Bosnian, Bulgarian, Buryat, Chechen, Chulym, Chuvash, Dargin, Erzya, Khakas, Khanty, Ingush, Yakut (Sakha), Southern Altai, Kalmyk, Kabardian ( - Chekessian), Karachay-Balkar, Karakalpak, Kazakh, Komi, Komi-Permyak, Crimean Tatar, Kumyk, Kyrgyz, Lak, Lezgi, Macedonian, Mansi, Mari, Hill Mari, Meadow Mari, Moksha, Khalkh (Mongol) Mongolian, Ossetic, Rusyn, Russian, Rutul, Kildin Sami (Lappish), Siberian Tatar, Slovianski, Slovio, Serbian, Tabasaran, Tajik, Tatar, Tat, Tuvan, Kazakh Uyghur, Udmurt, Uygur, Ukrainian, Uzbek
Used font: Arial   • any Arial suffices for main languages, a newer version of Arial (min. 5.01) is necessary for many of less frequent languages - older Arial versions don't contain many special characters (which was in Arial Unicode)
Windows XP and older:   Windows Vista and newer:  

version 3.0 (or older)
 
part of the system
 
 
Test: porovnej zobrazené písmo (černé znaky) s obrázkem (modré znaky) a textem bez nastaveného fontu (červené znaky) • compare displayed font (black characters) with picture (blue characters) and text without font specify (red characters)
а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я ђ ѓ є ѕ і ї ј љ њ ћ ќ ѝ ў ѡ ѣ ѥ ѧ ѩ ѫ ѭ ѯ ѱ ѳ ѵ ѷ ѹ ѻ ѽ ѿ ҁ ҋ ҍ ҏ ґ ғ ҕ җ ҙ қ ҝ ҟ ҡ ң ҥ ҧ ҩ ҫ ҭ ү ұ ҳ ҵ ҷ ҹ һ ҽ ҿ ӂ ӄ ӆ ӈ ӊ ӌ ӎ ӏ ӑ ӓ ӕ ӗ ә ӛ ӝ ӟ ӡ ӣ ӥ ӧ ө ӫ ӭ ӯ ӱ ӳ ӵ ӷ ӹ ӻ ӽ ӿ ԁ ԃ ԅ ԇ ԉ ԋ ԍ ԏ ԑ ԓ ԛ в г д и й т ц ш щ ѝ ѣ ҋ ҭ ҵ ӣ ӥ ԏ
а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я ђ ѓ є ѕ і ї ј љ њ ћ ќ ѝ ў ѡ ѣ ѥ ѧ ѩ ѫ ѭ ѯ ѱ ѳ ѵ ѷ ѹ ѻ ѽ ѿ ҁ ҋ ҍ ҏ ґ ғ ҕ җ ҙ қ ҝ ҟ ҡ ң ҥ ҧ ҩ ҫ ҭ ү ұ ҳ ҵ ҷ ҹ һ ҽ ҿ ӂ ӄ ӆ ӈ ӊ ӌ ӎ ӏ ӑ ӓ ӕ ӗ ә ӛ ӝ ӟ ӡ ӣ ӥ ӧ ө ӫ ӭ ӯ ӱ ӳ ӵ ӷ ӹ ӻ ӽ ӿ ԁ ԃ ԅ ԇ ԉ ԋ ԍ ԏ ԑ ԓ ԛ в г д и й т ц ш щ ѝ ѣ ҋ ҭ ҵ ӣ ӥ ԏ
 
staroslověnština (a církevní slovanština), staroruština
Použitý font: Dilyana   • staroslověnština byla zapisována postupně třemi skripty - původně hlaholicí, potom rannou cyrilicí a nakonec současnou azbukou s několika jinými znaky, staroruština užívala jen rannou cyrilici. Font Dilyana obsahuje hlaholici a rannou cyrilici (pro současnou azbuku slouží Arial nebo množství dalších fontů). Bez tohoto fontu se ranná cyrilice zobrazí jako běžná azbuka (písmena jsou významově stejná, ale jinak vypadají).
Windows XP a starší:   Windows Vista a novější:  

X
 
X
 
 
Old Church Slavonic (and Church Slavonic Language), Old East Slavic
Used font: Dilyana   • Old Church Slavonic was written successively by three script - originally by Glagolic, then by Early Cyrillic script and finally by current Cyrillic script with several another characters, the Old East Slavic used the Early Cyrillic only. The Dilyana font contanis Glagolic script and Early Cyrillic script (for current Cyrillic script Arial or many other fonts serves). Without this font the Early Cyrillic will be displayed as current Cyrillic (the letters are semantically same, but look differently)
Windows XP and older:   Windows Vista and newer:  

X
 
X
 
 
Test: porovnej zobrazené písmo (černé znaky) s obrázkem (modré znaky) a textem bez nastaveného fontu (červené znaky) • compare displayed font (black characters) with picture (blue characters) and text without font specify (red characters)
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ь Э Ю Я Є Ѕ І Ї Ћ Џ Ѡ Ѣ Ѥ Ѧ Ѩ Ѫ Ѭ Ѱ Ѳ Ѵ Ѹ Ѻ Ѽ Ѿ Ҁ Ґ Ҥ
Ⰰ Ⰱ Ⰲ Ⰳ Ⰴ Ⰵ Ⰶ Ⰷ Ⰸ Ⰹ Ⰺ Ⰻ Ⰼ Ⰽ Ⰾ Ⰿ Ⱀ Ⱁ Ⱂ Ⱃ Ⱄ Ⱅ Ⱆ Ⱇ Ⱈ Ⱉ Ⱊ Ⱋ Ⱌ Ⱍ Ⱎ Ⱏ Ⱐ Ⱑ Ⱓ Ⱔ Ⱕ Ⱖ Ⱗ Ⱘ Ⱙ Ⱚ Ⱛ
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я Є Ѕ І Ї Ћ Џ Ѡ Ѣ Ѥ Ѧ Ѩ Ѫ Ѭ Ѱ Ѳ Ѵ Ѹ Ѻ Ѽ Ѿ Ҁ Ґ Ҥ
Ⰰ Ⰱ Ⰲ Ⰳ Ⰴ Ⰵ Ⰶ Ⰷ Ⰸ Ⰹ Ⰺ Ⰻ Ⰼ Ⰽ Ⰾ Ⰿ Ⱀ Ⱁ Ⱂ Ⱃ Ⱄ Ⱅ Ⱆ Ⱇ Ⱈ Ⱉ Ⱊ Ⱋ Ⱌ Ⱍ Ⱎ Ⱏ Ⱐ Ⱑ Ⱓ Ⱔ Ⱕ Ⱖ Ⱗ Ⱘ Ⱙ Ⱚ Ⱛ
Řecké písmo (Alfabeta) • Greek script
 
řečtina, stořečtina
Použitý font: Arial   • pro běžnou řečtinu (novořečtinu) stačí jakýkoli Arial, pro Starořečtinu (a některé další) je třeba novější verze Arialu (min. 5.01) - starší verze neobsahují mnoho speciálních znaků (které byly součástí Arial Unicode)
Windows XP a starší:   Windows Vista a novější:  

verze 3.0 (nebo starší)
 
součást systému
 
 
Greek, Ancient Greek
Used font: Arial   • any Arial suffices for ordinary Greek (Modern Greek), a newer version of Arial (min. 5.01) is necessary for Ancient Greek (and some others) - older versions don't contain many special characters (which was in Arial Unicode)
Windows XP and older:   Windows Vista and newer:  

version 3.0 (or older)
 
part of the system
 
 
Test: porovnej zobrazené písmo (černé znaky) s obrázkem (modré znaky) a textem bez nastaveného fontu (červené znaky) • compare displayed font (black characters) with picture (blue characters) and text without font specify (red characters)
ά ἀ ἁ ἂ ἃ ἄ ἅ ἆ ἇ ᾀ ᾁ ᾃ ᾄ ᾅ ᾆ ᾇ ᾰ ᾱ ᾲ ᾳ ᾴ α Α Β β Γ γ Δ δ Ε ε ϵ ϶ Ζ ζ Η η Ή ή Θ ϴ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο  Π π Ρ ρ ϼ Σ σ ς Ϲ Ͻ ͻ Ͼ ͼ Ͽ ͽ Τ τ Υ υ  Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ϙ ϙ Ϛ ϛ Ϝ ϝ Ϟ ϟ Ϡ ϡ Ϣ ϣ Ϥ ϥ Ϧ ϧ Ϩ ϩ Ϫ ϫ Ϭ ϭ Ϯ ϯ Ϻ ϻ Ϸ ϸ ϐ ϑ ϕ ϖ ϗ ϰ ϱ ϲ ϳ Έ έ Ό ό Ύ ύ Ϋ ϋ ϓ ϔ Ώ ώ Ῥ ῶ ῆ  Ἄ
ά ἀ ἁ ἂ ἃ ἄ ἅ ἆ ἇ ᾀ ᾁ ᾃ ᾄ ᾅ ᾆ ᾇ ᾰ ᾱ ᾲ ᾳ ᾴ α Α Β β Γ γ Δ δ Ε ε ϵ ϶ Ζ ζ Η η Ή ή Θ ϴ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο  Π π Ρ ρ ϼ Σ σ ς Ϲ Ͻ ͻ Ͼ ͼ Ͽ ͽ Τ τ Υ υ  Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ϙ ϙ Ϛ ϛ Ϝ ϝ Ϟ ϟ Ϡ ϡ Ϣ ϣ Ϥ ϥ Ϧ ϧ Ϩ ϩ Ϫ ϫ Ϭ ϭ Ϯ ϯ Ϻ ϻ Ϸ ϸ ϐ ϑ ϕ ϖ ϗ ϰ ϱ ϲ ϳ Έ έ Ό ό Ύ ύ Ϋ ϋ ϓ ϔ Ώ ώ Ῥ ῶ ῆ  Ἄ
 
koptština
Použitý font: New Athena Unicode   •  koptština - poslední vývojové stádium egyptštiny - má vlastní koptský skript, což je řecký skript doplněný několika znaky démotického skriptu které v řečtině chyběly. Dnes se používá jen v koptských církvích. Písmo vzniklo z řečtiny a písmena jsou podobná, ale nahrazení řeckým písmem není možné - je třeba koptský font.
Windows XP a starší:   Windows Vista a novější:  

X
 
X
 
 
Coptic
Used font: New Athena Unicode   • Coptic - the last chronological division of Egyptian - it has own Coptic script, what is the Greek script supplemented by several characters of Demotic script, which missing in Greek. Today, it is used only in Coptic Churches. The script originated from Greek and the letter are similar, but substitution by Greek font is not possible - the Coptic font is necessary.
Windows XP and older:   Windows Vista and newer:  

X
 
X
 
 
Test: porovnej zobrazené písmo (černé znaky) s obrázkem (modré znaky) a textem bez nastaveného fontu (červené znaky) • compare displayed font (black characters) with picture (blue characters) and text without font specify (red characters)
Ⲁ Ⲃ Ⲅ Ⲇ Ⲉ Ⲋ Ⲍ Ⲏ Ⲑ Ⲓ Ⲕ Ⲗ Ⲙ Ⲛ Ⲝ Ⲟ Ⲡ Ⲣ Ⲥ Ⲧ Ⲩ Ⲫ Ⲭ Ⲯ Ⲱ Ⲳ Ⲵ Ⲷ Ⲹ Ⲻ Ⲽ Ⲿ Ⳁ Ⳃ Ⳅ Ⳇ Ⳉ Ⳋ Ⳍ Ⳏ Ⳑ Ⳓ Ⳕ Ⳗ Ⳙ Ⳛ Ⳝ Ⳟ Ⳡ Ⳣ ⳤ ⳥ ⳦ ⳧ ⳨ ⳩ ⳪ ☧ ⳹ ⳺ ⳻ ⳼ ⳽ ⳾
Ⲁ Ⲃ Ⲅ Ⲇ Ⲉ Ⲋ Ⲍ Ⲏ Ⲑ Ⲓ Ⲕ Ⲗ Ⲙ Ⲛ Ⲝ Ⲟ Ⲡ Ⲣ Ⲥ Ⲧ Ⲩ Ⲫ Ⲭ Ⲯ Ⲱ Ⲳ Ⲵ Ⲷ Ⲹ Ⲻ Ⲽ Ⲿ Ⳁ Ⳃ Ⳅ Ⳇ Ⳉ Ⳋ Ⳍ Ⳏ Ⳑ Ⳓ Ⳕ Ⳗ Ⳙ Ⳛ Ⳝ Ⳟ Ⳡ Ⳣ ⳤ ⳥ ⳦ ⳧ ⳨ ⳩ ⳪ ☧ ⳹ ⳺ ⳻ ⳼ ⳽ ⳾
Perso-arabská písmaPerso-Arabic scripts
 
 
alžírská arabština, beduínská arabština, čadská arabština, džibutská arabština, džubská arabština, egyptská arabština, jiholevantská arabština, libyjská arabština, marocká arabština, mauritánská arabština (hassaníja), standardní (saúdskoarabská) arabština, súdánská arabština, tuniská arabština, bachtiarština, gilakština, hauština, jižní hindko, severní hindko, kabylština, čínská kazaština, čínská kyrgyzština, centrální kurdština (sorání), jižní lurština, severní lurština, mazandaránština, paštúnština, sindhština, šina, čínská ujgurština
Použitý font: Arial   • pro hlavní jazyky (snad všechny arabštiny a další) stačí jakýkoli Arial, pro některé méně častých je třeba novější verze Arialu (min. 5.01) - starší verze neobsahují mnoho speciálních znaků (které byly součástí Arial Unicode)
Windows XP a starší:   Windows Vista a novější:  

verze 3.0 (nebo starší)
 
součást systému
 
 
Algerian Arabic, Bedawi Arabic, Chadian Arabic, Djibouti Arabic, Juba Arabic, Egyptian Arabic, South Levantine Arabic, Libyan Arabic, Moroccan Arabic, Mauritanian Arabic (Hassaniya), Standars (Saudi Arabian) Arabic, Sudanese Arabic, Tunisian Arabic, Bakhtiari, Gilaki, Hausa, Southern Hindko, Northern Hindko, Kabyle, Chinese Kazakh, Chinese Kyrgyz, Central Kurdish (Sorani), Southern Luri, Northern Luri, Mazanderani (Tabari), Pashto, Sindh, Shina, Chinese Uyghur
Used font: Arial   • any Arial suffices for ordinary languages (may be for all Arabic and other), a newer version of Arial (min. 5.01) is necessary for several of less frequent languages - older Arial versions don't contain many special characters (which was in Arial Unicode)
Windows XP and older:   Windows Vista and newer:  

version 3.0 (or older)
 
part of the system
 
 
Test: porovnej zobrazené písmo (černé znaky) s obrázkem (modré znaky) a textem bez nastaveného fontu (červené znaky) • compare displayed font (black characters) with picture (blue characters) and text without font specify (red characters)
ڤ ۋ پ چ ژ ڭ ݙ ݐ ݫ ݭ ݜ ݪ ٻ ٺ ﮎ ﭦ ڳ ڱ ڻ ݨ ڀ ھ ڑ ڕ گ ݢ ڬ ے ێ ۆ ۋ ڽ ڠ ۏ ڈ أأَبْجَدِيَّة عَرَبِيَّة ئەلفوبێکانی کوردیپښتو الفبېجاويئۇيگئۇر ئەرئەب يئېژئىكئى
ڤ ۋ پ چ ژ ڭ ݙ ݐ ݫ ݭ ݜ ݪ ٻ ٺ ﮎ ﭦ ڳ ڱ ڻ ݨ ڀ ھ ڑ ڕ گ ݢ ڬ ے ێ ۆ ۋ ڽ ڠ ۏ ڈ أأَبْجَدِيَّة عَرَبِيَّة ئەلفوبێکانی کوردیپښتو الفبېجاويئۇيگئۇر ئەرئەب يئېژئىكئى
 
pákistánská paňdžábština, íránská perština (farsí), pákistánská kašmírština, afghánská perština (darí), urdština, osmanština (osmanská turečtina)
Použitý font: Nafees Nastaleeq   • nastalík je speciální způsob zápisu některých perso-arabských jazyků - bez tohoto písma se text zobrazí v běžné arabštině (písmena jsou významově stejná, ale jinak vypadají)
Windows XP a starší:   Windows Vista a novější:  

X
 
X
 
 
Pakistani Pujabi, Iran Persian (Farsi), Pakistani Kashmiri, Afghan Persian (Dari), Urdu, Ottoman Turkish
Used font: Nafees Nastaleeq   • the Nastaleeq is special style of writing of some Perso-arabic languages - without this font, the texts will be displayed in common Arabic (the letters are semantically same, but look differently)
Windows XP and older:   Windows Vista and newer:  

X
 
X
 
 
Test: porovnej zobrazené písmo (černé znaky) s obrázkem (modré znaky) a textem bez nastaveného fontu (červené znaky) • compare displayed font (black characters) with picture (blue characters) and text without font specify (red characters)
نستعلیق خوش نویسی کا زیادہ تر استعمال ایران، پاکستان ، افغانستان اور بھارت میں کیا جاتا ہے۔ نستعلیق کا ایک نسخہ فارسی، پشتو، کھوار اور اُردو لکھنے کے لئے ترجیحی بنیادوں پر استعمال ہوتا ہے۔
نستعلیق خوش نویسی کا زیادہ تر استعمال ایران، پاکستان ، افغانستان اور بھارت میں کیا جاتا ہے۔ نستعلیق کا ایک نسخہ فارسی، پشتو، کھوار اور اُردو لکھنے کے لئے ترجیحی بنیادوں پر استعمال ہوتا ہے۔
 
syrština (syrijština)
Použité fonty: Estrangelā: Estrangelo Antioch
Sertā: Serto Batnan
Madnhāyā: East Syriac Adiabene
  • syrijština byla používána na Blízkém a Střdním východě (Mesopotámie, Asýrie, Persie), střední Asii (dnešní Čína, Mongolsko, Tádžikistán, Kyrgyzstán...) a v Indické Kerale, proto se zapisuje třemi odlišnými skripty - Estrangelā (klasická), Sertā (západní) a Madnhāyā (východní). Dnes je oficiálním (minoritním) jazykem jen v Iráku, používá se v několika školách (Izrael, Švédsko) a kostelech (Indické státy Kerala, Mlayalam...) - používají se všechny tři skripty.

• bez nainstalovaných písem pro skripty Sertā a Madnhāyā bude text (ve Windows Vista a novějších) zobrazen ve skriptu Estrangelā (písmem Estrangelo Edessa) - písmena jsou významově stejná, ale jinak vypadají
Windows XP a starší:   Windows Vista a novější:  

Win XP - Estrangelo Edessa (skript Estrangelā)
 
Estrangelo Edessa (skript Estrangelā)
 
 
Syriac
Used fonts: Estrangelā: Estrangelo Antioch
Sertā: Serto Batnan
Madnhāyā: East Syriac Adiabene
  • Syriac language was used in Near and Middle East (Mesopotamia, Assyria, Persia), Central Asia (today's China, Mongolia, Tajikistan, Kyrgyzstan...) and Indian Kerala, therefore it is written by three different scripts - Estrangelā (classical), Sertā (western) a Madnhāyā (eastern), Today, it is official (minorite) language only in Iraq, used is also in several schools (Israel, Sweden) and churches (Indian states Kerala, Malayalam...) - all three scripts are used.

• without installed fonts for Sertā and Madnhāyā scripts, the text will be displayed (in Windows Vista and newer) in Estrangelā script (by Estrangelo Edessa font) - the letters are semantically same, but look differently
Windows XP and older:   Windows Vista and newer:  

Win XP - Estrangelo Edessa (Estrangelā script)
 
Estrangelo Edessa (Estrangelā script)
 
Test: porovnej zobrazené písmo (černé znaky) s obrázkem (modré znaky) a textem bez nastaveného fontu (červené znaky)  - zleva: Estrangelā, Sertā a Madnhāyā (stejný text jen v závorce je název skriptu) • compare displayed font (black characters) with picture (blue characters) and text without font specify (red characters) - from left: Estrangelā, Sertā a Madnhāyā (same text only in the brackets there are names of the script)
 ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ (ܐܣܛܪܢܓܠܐ): ܒܝܫܝ̈ܢ ܫܩ̈ܠܐ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ (ܣܪܛܐ): ܒܝܫܝ̈ܢ ܫܩ̈ܠܐ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ (ܡܕܢܚܝܐ): ܒܝܫܝ̈ܢ ܫܩ̈ܠܐ
ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ (ܐܣܛܪܢܓܠܐ): ܒܝܫܝ̈ܢ ܫܩ̈ܠܐ • ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ (ܣܪܛܐ): ܒܝܫܝ̈ܢ ܫܩ̈ܠܐ • ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ (ܡܕܢܚܝܐ): ܒܝܫܝ̈ܢ ܫܩ̈ܠܐ
Východoasijská PísmaEast Asian Scripts
 
kantonština (kantonská čínština) - tradiční, kantonština (kantonská čínština) - zjednodušená, mandarínština (standardní čínština) - tradiční, mandarínština (standardní čínština) - zjednodušená
Použitý font: PMingLiU   • font pro čínštinu není třeba specifikovat - text se zobrazí v dostupném čínském písmu (konkrétního počítače) - většinou písmem Microsoft YaHei (Windows Vista a novější), PMingLiU nebo SimSun
Windows XP a starší:   Windows Vista a novější:  

součást systému
 
součást systému
 
 
Kantonese (Yue) Chinese - traditional, Kantonese (Yue) - simplified, Mandarin (Standard) Chinese - traditional, Mandarin (Standard) Chinese - simplified
Used font: PMingLiU   • font for Chinese language have not to be specified - text will be displayed in available Chinese font (of particular computer) - mostly by Microsoft YaHei font (Windows Vista and newer), PMingLiU or SimSun
Windows XP and older:   Windows Vista and newer:  

part of the system
 
part of the system
 
Test: porovnej zobrazené písmo (černé znaky) s obrázkem (modré znaky) a textem bez nastaveného fontu (červené znaky) • compare displayed font (black characters) with picture (blue characters) and text without font specify (red characters)
北京动物园曾经繁殖和饲养了众多珍贵的野生动物, 例如大熊猫、 朱鹮、 金丝猴等。 台北市立動物園是台灣台北市的一座公立動物園
北京动物园曾经繁殖和饲养了众多珍贵的野生动物, 例如大熊猫、 朱鹮、 金丝猴等。 台北市立動物園是台灣台北市的一座公立動物園
 
japonština
Použitý font: PMingLiU   •  font pro japonštinu není třeba specifikovat - text se zobrazí v dostupném japonském písmu - většinou písmem Microsoft YaHei (Windows Vista a novější), PMingLiU, MS Gothic, MS Mincho...

• k zápisu japonštiny se používá kombinace tří nebo čtyř znakových sad - Kandži, Hiragana, Katakana a někdy i Rómadži (latinka) - obvykle všechny v jednom fontu. Pokud text začíná znaky Kandži (čínské znaky) a font není specifikován, může se stát (ve starších Windows), že bude zobrazen čínským fontem, avšak čínské písmo neobsahuje všechny znaky Kandži, proto nemusí být text zobrazen kompletně (místo některých znaků bude čtvereček nebo mezera)
Windows XP a starší:   Windows Vista a novější:  

součást systému
 
součást systému
 
 
Japanese
Used font: PMingLiU   • font for Japanese language have not to be specified - text will be displayed in available Japanese font - mostly by Microsoft YaHei font (Windows Vista and newer), PMingLiU, MS Gothic, MS Mincho...

• a combination of three or four character's sets - Kanji, Hiragana, Katakana and sometimes also Romaji (Latin script) is used for writing Japanese - usually all scripts in one font. If the text begins in Kanji (Chinese characters) and the font is not specified, it can be happen (in older Windows), that it will be displayed by Chinese font, however Chinese script doesn't contain all characters of Kanji, therefore the text may be displayed incompletely (squares or spaces will be instead of some characters)
Windows XP and older:   Windows Vista and newer:  

part of the system
 
part of the system
 
Test: porovnej zobrazené písmo (černé znaky) s obrázkem (modré znaky) a textem bez nastaveného fontu (červené znaky) • compare displayed font (black characters) with picture (blue characters) and text without font specify (red characters)
東京都恩賜上野動物園(とうきょうとおんしうえのどうぶつえん)は、東京都台東区上野公園の上野恩賜公園内にある東京都立の動物園である
東京都恩賜上野動物園(とうきょうとおんしうえのどうぶつえん)は、東京都台東区上野公園の上野恩賜公園内にある東京都立の動物園である
 
korejština
Použitý font: Batang   •  font pro korejštinu není třeba specifikovat - text se zobrazí v dostupném korejském písmu - většinou písmem Batang nebo Gulim

• v Severní Koreji, Jižní Koreji i v Korejské autonomní prefektuře Janbian v Číně se užívá stejné řeči (s jiným názvem), rozdílné bývají často zeměpisné (a jiné) názvy a také přepis do latinky je jiný - Severní Korea používá systém McCune-Reischauer (MR), Jižní Korea a Janbian používá systém Revised Romanization of Korean (RR).
Windows XP a starší:   Windows Vista a novější:  

součást systému
 
součást systému
 
 
Korean
Used font: Batang  

• font for Korean language have not to be specified - text will be displayed in available Korean font - mostly by Batang or Gulim...

• in North Korea, South Korea and also Yanbian Korean Autonomous Prefecture of China, there is used same language (with different names), geographical (and other) names are often various and also romanization is different - North Korea uses McCune-Reischauer system (MR), South Korea and Yanbian use Revised Romanization of Korean system (RR).

Windows XP and older:   Windows Vista and newer:  

part of the system
 
part of the system
 
Test: porovnej zobrazené písmo (černé znaky) s obrázkem (modré znaky) a textem bez nastaveného fontu (červené znaky) • compare displayed font (black characters) with picture (blue characters) and text without font specify (red characters)
서울대공원 은 경기도 과천시 막계동 에 있는 공원으로, 한국에서 가장 큰 동물원과 식물원이 있다.
서울대공원 은 경기도 과천시 막계동 에 있는 공원으로, 한국에서 가장 큰 동물원과 식물원이 있다.
 
periferní (čínská) mongolština, chalchská (mongolská) mongolština (dříve)
Použitý font: Mongolian Baiti   •  současná (mongolská) mongolština používá azbuku, stará a čínská mongolština používá klasický mongolský zápis - je psána odshora dolů, což Windows neumí - na stránkách je text otočen pomocí html kódu (writing-mode) - Google Chrome, Maxthon, Safari aj. písmo otočit umí, Internet Explorer nikoli.
Mezi slovy je nutné dělat tzv. pevné mezery (Ctrl+Shift+mezera), jinak je každé slovo v samostatném sloupečku.

• mongolština byla zapisovaná různými národy různými skripty - Oirat (čistý skript nebo Todo - Kalmykové), Mandžu (Mandžuové), Xibe (Sibe - Sibové), Galik (Mongolsko, Tibet, Čína), Vaghintara (Burjaci), Hudum (tradiční nebo stará mongolština - Vnitřní Mongolsko v Číně a dříve Mongolsko). Dnes se používá více méně jen tradiční skript (font Mongolian Baiti byl vytvořen právě pro tento skript, ale obsahuje i několik znaků a diakritik ostatních skriptů). A od roku 1980 existuje nové mogolské písmo, která používají Evenkové (v Číně, částečně v Rusku).

• V XP a starších Windows není font Mongolian Baiti zobrazen korektně - mongolská písmena mají 3 podoby - jinou na začátku, uprostřed a na konci slova, což starší Windows neumí rozlišit.
Windows XP a starší:   Windows Vista a novější:  

X
 
součást systému
 
 
Peripheral (Chinese) Mongolian, Khalkh (Mongol) Mongolian (previously)
Used font: Mongolian Baiti   • current (Mongol) Mongolian language uses cyrillic, old and Chinese Mongolian used classical Mongolian script - it is written top-to-bottom, that Windows can not to do - the texts in the site is turned using the html code (writing-mode) - Google Chrome, Maxthon, Safari and so on can turn the font, Internet Explorer not.
It is necessary to make a so-called hard break (Ctrl + Shift + Space) between words, otherwise each word is in a separate column.

• Mongolian language was written by variuos nations by various scripts - Oirat (Clear script or Todo - Kalmyks), Manchu (Manchu people), Xibe (Sibe - Xibe people), Galik (Mongolia, Tibet, China), Vaghintara (Buryats), Hudum (Traditional or Old Mongolian - Inner Mongolia in China and previously Mongolia). Today, it is used more or less the Traditional script only (the Mongolian Baiti font was created just for this script, but contains also several characters and diacritics of other scripts). And since 1980, a new Mongolian script exists, which is used by Evenki (in China and partly in Russia).

• In XP and older Windows, the Mongolian Baiti font is not displayed correctly - the Mongol letters have 3 shapes - different as initial, medial and final, that older Windows can not to distinguish.
Windows XP and older:   Windows Vista and newer:  

X
 
part of the system
 
Test: porovnej zobrazené písmo (černé znaky) s obrázkem (modré znaky) a textem bez nastaveného fontu (červené znaky) • compare displayed font (black characters) with picture (blue characters) and text without font specify (red characters) ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ
ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠩᠬᠣᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ
ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠣᠷᠤᠨᠠᠳᠤ ᠳᠣᠷᠤᠨᠠᠭᠣᠪᠢ
ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠣᠪᠢ ᠭᠣᠪᠢ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠭᠣᠪᠢ
ᠰᠦᠮᠪᠦᠷ ᠺᠡᠨᠲᠡᠢ ᠬᠣᠪᠲᠤ ᠬᠣᠪᠲᠤ
ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠣᠪᠢ ᠣᠷᠬᠣᠨ ᠥᠪᠦᠷᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠰᠦᠺᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠥᠪ
ᠤᠪᠰᠤ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ
ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠩᠬᠣᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ
ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠣᠷᠤᠨᠠᠳᠤ ᠳᠣᠷᠤᠨᠠᠭᠣᠪᠢ
ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠣᠪᠢ ᠭᠣᠪᠢ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠭᠣᠪᠢ
ᠰᠦᠮᠪᠦᠷ ᠺᠡᠨᠲᠡᠢ ᠬᠣᠪᠲᠤ ᠬᠣᠪᠲᠤ
ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠣᠪᠢ ᠣᠷᠬᠣᠨ ᠥᠪᠦᠷᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠰᠦᠺᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠥᠪ
ᠤᠪᠰᠤ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
 
Jihovýchodoasijská PísmaSouth-East Asian Scripts
 
barmšina (myanmarština)
Použitý font: Padauk   • starší Windows (starší než XP) zřejmě nezobrazí barmštinu korektně, jelikož nebyla podporovaným jazykem
Windows XP a starší:   Windows Vista a novější:  

X
 
X
 
 
Burmese (Myanmar)
Used font: Padauk   • older Windows (older than XP) probably doesn't display Burmese correctly, because it was not supported language
Windows XP and older:   Windows Vista and newer:  

X
 
X
 
Test: porovnej zobrazené písmo (černé znaky) s obrázkem (modré znaky) a textem bez nastaveného fontu (červené znaky) • compare displayed font (black characters) with picture (blue characters) and text without font specify (red characters)
ထိုစဉ်အခါက သီ‌ပေါမင်းတရား၏ ဆင်ဖြူ‌တော်သည်လည်း တိရစ္ဆာန် ဥယျာဉ်၌ ရှိသည်ဟုဆိုသည်။ ထိုဆင်ဖြူ‌တော်မှာ ခရစ် ၁၉၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် ‌သေဆုံးသည်။
ထိုစဉ်အခါက သီ‌ပေါမင်းတရား၏ ဆင်ဖြူ‌တော်သည်လည်း တိရစ္ဆာန် ဥယျာဉ်၌ ရှိသည်ဟုဆိုသည်။ ထိုဆင်ဖြူ‌တော်မှာ ခရစ် ၁၉၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် ‌သေဆုံးသည်။
 
khmérština
Použitý font: Khmer OS   •  khmérských fontů existuje celkem hodně, přesto je s nimi obecně problém. Fonty Khmer UI, DaunPenh a MoolBoran, které jsou součástí Windows (od Win Vista) jsou tak miniaturní, že je na internetu nelze rozluštit. Jiné fonty jsou čitelné, ale mnoho prohlížečů neumí zobrazil správně diakritiku nebo dělá příliš dlouhé mezery na konci řádků.
Windows XP a starší:   Windows Vista a novější:  

X
 
součástí systému jsou jen nepoužitelné fonty
 
 
Khmer
Used font: Khmer OS   • there exist rather sufficiently Khmer fonts, nevertheless it is generally many problems with them. Fonts Khmer UI, DaunPenh and MollBoran, which are part of Windows (from Win Vista) are so miniature, that it is impossible to solve them on the internet. Other fonts are readable, but many browsers can not correctly the diacritic or do too long space in the end of line.
Windows XP and older:   Windows Vista and newer:  

X
 
only unusable fonts are part of the system
 
Test: porovnej zobrazené písmo (černé znaky) s obrázkem (modré znaky) a textem bez nastaveného fontu (červené znaky) • compare displayed font (black characters) with picture (blue characters) and text without font specify (red characters)
រាជធានីភ្នំពេញជារាជធានីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ភ្នំពេញគឺជាទីរាជធានី និងជាបេះដូងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ហើយក៏ជាកន្លែង ដែលមានមនុស្សរស់ច្រើន ជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
រាជធានីភ្នំពេញជារាជធានីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ភ្នំពេញគឺជាទីរាជធានី និងជាបេះដូងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ហើយក៏ជាកន្លែង ដែលមានមនុស្សរស់ច្រើន ជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
 
laoština
Použitý font: Lao UI   •  font Lao UI je součástí Windows až od Win 7, DokChampa již od Windows Vista, ve Window XP a starších se Laoština zobrazovala pomocí Arial Unicode - v tomto písmu však nejsou všechna písmena a nekorektně se zobrazuje diakritika (jako samostatné znaky - stejně jako by se v češtině psalo "Deˇcˇi´n" místo správného "Děčín"). Lze použít bezplatný font Saysettha OT.
Windows XP a starší:   Windows Vista a novější:  

X
 
součást systému
 
 
Laotian
Used font: Lao UI   • font Lao UI is part of Windows since Win 7, DokChampa already from Windows Vista, in Widows XP and older the Laotian is displayed using Arial Unicode font - however this font doesn't contain all letters and diacritic is not displayed correctly (as a separate characters - same as if it is written in Czech "Deˇcˇi´n" instead of correct "Děčín"). Possible is to use free font of Saysettha OT.
Windows XP and older:   Windows Vista and newer:  

X
 
part of the system
 
Test: porovnej zobrazené písmo (černé znaky) s obrázkem (modré znaky) a textem bez nastaveného fontu (červené znaky) • compare displayed font (black characters) with picture (blue characters) and text without font specify (red characters)
ປະຕູໄຊ ຫລື ອານຸສາວະລີ ແມ່ນສິ່ງກໍສ້າງ ເພື່ອເປັນອານຸສອນ ແກ່ການປະກາດເອກກະລາດຈາກການປົກຄອງຂອງປະເທດຝຣັ່ງ.
ປະຕູໄຊ ຫລື ອານຸສາວະລີ ແມ່ນສິ່ງກໍສ້າງ ເພື່ອເປັນອານຸສອນ ແກ່ການປະກາດເອກກະລາດຈາກການປົກຄອງຂອງປະເທດຝຣັ່ງ.
 
sundština
Použitý font: Sundanese Unicode   •  pro sundštinu je třeba nainstalovat speciální písmo (kterých je k dispozici velmi málo)
Windows XP a starší:   Windows Vista a novější:  

X
 
X
 
 
Sundanese
Used font: Sundanese Unicode   • special font (of which there is very few at disposal) is necessary to install
Windows XP and older:   Windows Vista and newer:  

X
 
X
 
Test: porovnej zobrazené písmo (černé znaky) s obrázkem (modré znaky) a textem bez nastaveného fontu (červené znaky) • compare displayed font (black characters) with picture (blue characters) and text without font specify (red characters)
ᮞᮊᮥᮙ᮪ᮔ ᮏᮜ᮪ᮙ ᮌᮥᮘᮢᮌ᮪ ᮊ ᮃᮜᮙ᮪ ᮓᮥᮑ ᮒᮨᮂ ᮞᮤᮖᮒ᮪ᮔ ᮙᮨᮁᮓᮤᮊ ᮏᮩᮀ ᮘᮧᮌ ᮙᮁᮒᮘᮒ᮪ ᮊᮒᮥᮒ᮪ ᮠᮊ᮪-ᮠᮊ᮪ ᮃᮔᮥ ᮞᮛᮥᮃ. ᮙᮛᮔᮨᮂᮔ ᮓᮤᮘᮨᮛᮨ ᮃᮊᮜ᮪ ᮏᮩᮀ ᮠᮒᮨ ᮔᮥᮛᮔᮤ, ᮎᮙ᮪ᮕᮥᮁ-ᮌᮅᮜ᮪ ᮏᮩᮀ ᮞᮞᮙᮔ ᮃᮚ ᮓᮤᮔ ᮞᮥᮙᮍᮨᮒ᮪ ᮓᮥᮓᮥᮜᮥᮛᮔ᮪
ᮞᮊᮥᮙ᮪ᮔ ᮏᮜ᮪ᮙ ᮌᮥᮘᮢᮌ᮪ ᮊ ᮃᮜᮙ᮪ ᮓᮥᮑ ᮒᮨᮂ ᮞᮤᮖᮒ᮪ᮔ ᮙᮨᮁᮓᮤᮊ ᮏᮩᮀ ᮘᮧᮌ ᮙᮁᮒᮘᮒ᮪ ᮊᮒᮥᮒ᮪ ᮠᮊ᮪-ᮠᮊ᮪ ᮃᮔᮥ ᮞᮛᮥᮃ. ᮙᮛᮔᮨᮂᮔ ᮓᮤᮘᮨᮛᮨ ᮃᮊᮜ᮪ ᮏᮩᮀ ᮠᮒᮨ ᮔᮥᮛᮔᮤ, ᮎᮙ᮪ᮕᮥᮁ-ᮌᮅᮜ᮪ ᮏᮩᮀ ᮞᮞᮙᮔ ᮃᮚ ᮓᮤᮔ ᮞᮥᮙᮍᮨᮒ᮪ ᮓᮥᮓᮥᮜᮥᮛᮔ᮪
 
thajština
Použitý font: DokChampa   •  font pro thajštinu není třeba specifikovat - text se zobrazí v dostupném thajském písmu, kterých je řada - bohužel v novějších Windows jsou často preferovány jako výchozí novější fonty Microsoftu (Cordia, Angsana, Browallia...), které jsou miniaturní a nečitelné. Lepší je specifikovat jeden z fontů DokChampa, Tahoma, Arial Univode, Dillenia...
Windows XP a starší:   Windows Vista a novější:  

součástí systému jsou jiné vhodné fonty
 
součást systému
 
 
Thai
Used font: DokChampa   • font for Thai language have not to be specified - text will be displayed in available Thai font - unfortunately in newer Windows there are usually preferred as default newer Microsoft fonts (Cordia, Angsana, Browallia...), which are miniature and unreadable. Better is to specify one of other fonts... DokChampa, Tahoma, Arial Unicode, Dillenia...
Windows XP and older:   Windows Vista and newer:  

another suitable fonts are part of the system
 
part of the system
 
Test: porovnej zobrazené písmo (černé znaky) s obrázkem (modré znaky) a textem bez nastaveného fontu (červené znaky) • compare displayed font (black characters) with picture (blue characters) and text without font specify (red characters)
ซาฟารีเวิลด์ สถานที่ท่องเที่ยวประเภทสวนสัตว์และการแสดงโชว์ ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ 430 ไร่่
ซาฟารีเวิลด์ สถานที่ท่องเที่ยวประเภทสวนสัตว์และการแสดงโชว์ ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ 430 ไร่่
 
jávanština
Použitý font: Tuladha jejeg   •  psát jávansky v počítači lze až od roku 2009 - jávanský script funguje dosud jen v některých programech a prohlížečích (a často nekorektně). K dispozici je jen velmi málo fontů.
Windows XP a starší:   Windows Vista a novější:  

X
 
X
 
 
Javanese
Used font: Tuladha jejeg   • to write in Javanese in computer is possible only since 2009 - Javanese script works only in some programs and browsers still (and often not correctly). Only very few fonts are available.
Windows XP and older:   Windows Vista and newer:  

X
 
X
 
Test: porovnej zobrazené písmo (černé znaky) s obrázkem (modré znaky) a textem bez nastaveného fontu (červené znaky) • compare displayed font (black characters) with picture (blue characters) and text without font specify (red characters)
ꦩꦸꦭ꧀ꦪꦏ꧀ꦏꦏꦺ​ꦈꦩ꧀ꦧꦸꦭ꧀ꦧꦶꦤꦁꦔꦸꦤ꧀ꦠꦩ꧀ꦩꦤ꧀ꦱꦂꦫꦶ​ꦏꦊꦏ꧀ꦱꦤ꧀ꦤꦏ꧀ꦏꦏꦼꦤ꧀ꦏꦤ꧀ꦛꦶ​ꦥꦚꦼꦁꦏꦸꦪꦸꦁꦔꦶꦥꦸꦤ꧀ꦪꦪꦱ꧀ꦱꦤ꧀ꦏꦭ꧀ꦭꦲꦸꦱ꧀ꦠꦼ​ꦒꦸꦭ꧀ꦧꦼꦤ꧀
ꦩꦸꦭ꧀ꦪꦏ꧀ꦏꦏꦺ​ꦈꦩ꧀ꦧꦸꦭ꧀ꦧꦶꦤꦁꦔꦸꦤ꧀ꦠꦩ꧀ꦩꦤ꧀ꦱꦂꦫꦶ​ꦏꦊꦏ꧀ꦱꦤ꧀ꦤꦏ꧀ꦏꦏꦼꦤ꧀ꦏꦤ꧀ꦛꦶ​ꦥꦚꦼꦁꦏꦸꦪꦸꦁꦔꦶꦥꦸꦤ꧀ꦪꦪꦱ꧀ꦱꦤ꧀ꦏꦭ꧀ꦭꦲꦸꦱ꧀ꦠꦼ​ꦒꦸꦭ꧀ꦧꦼꦤ꧀
Indická, tibetská a himalajská písma Indian, Tibetan and Himalayan Scripts
 
ásámština, bengálština
Použitý font: Vrinda   • font pro tyto jazyky není obvykle třeba specifikovat - text se zobrazí v dostupném písmu - většinou písmem Vrinda (od Win XP SP2) nebo ve starších systémech Arial Unicode. Windows 7 má i font Shonar Bangla, ten je ale příliš malý a nečitelný.
Windows XP a starší:   Windows Vista a novější:  

součástí systému jsou jiné vhodné fonty
 
součást systému
 
 
Assamese, Bengali (Bangla)
Used font: Vrinda   • font for these languages usually have not to be specified - text will be displayed in available font - mostly by Vrinda (from Win XP SP2) or Arial Unicode in older systems. Windows 7 has also Shonar Bangla, however that is too small and unreadable.
Windows XP and older:   Windows Vista and newer:  

another suitable fonts are part of the system
 
part of the system
 
Test: porovnej zobrazené písmo (černé znaky) s obrázkem (modré znaky) a textem bez nastaveného fontu (červené znaky) • compare displayed font (black characters) with picture (blue characters) and text without font specify (red characters)
ঢাকা চিড়িয়াখানা উদ্বোধন ও সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয় ১৯৭৪ সালের ২৩ জুন। বছরে প্রায় ৩০ লক্ষ দর্শনার্থী ঢাকা চিড়িয়াখানা পরিদর্শন করে থাকেন।
ঢাকা চিড়িয়াখানা উদ্বোধন ও সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয় ১৯৭৪ সালের ২৩ জুন। বছরে প্রায় ৩০ লক্ষ দর্শনার্থী ঢাকা চিড়িয়াখানা পরিদর্শন করে থাকেন।
 
dzongkä
Použitý font: Jomolhari   •  font Microsoft Himalaya je součástí Windows od Win Vista, starší systémy používali Arial Unicode - v tomto písmu však nejsou všechna písmena a nekorektně se zobrazuje diakritika (jako samostatné znaky - stejně jako by se v češtině psalo "Deˇcˇi´n" místo správného "Děčín"). Microsoft Himalaya má malé znaky, lepší je nainstalovat bezplatný font Jomolhari.
Windows XP a starší:   Windows Vista a novější:  

X
 
součástí systému je jiný použitelný font
 
 
Dzongkha
Used font: Jomolhari   • font Microsoft Himalaya is part of Windows since Win Vista, older systems used Arial Unicode - however this font doesn't contain all letters and diacritic is not displayed correctly (as a separate characters - same as if it is written in Czech "Deˇcˇi´n" instead of correct "Děčín"). Microsoft Himalaya has small characters, better is to install free Jomolhari font.
Windows XP and older:   Windows Vista and newer:  

X
 
another usable font is part of the system
 
Test: porovnej zobrazené písmo (černé znaky) s obrázkem (modré znaky) a textem bez nastaveného fontu (červené znaky) • compare displayed font (black characters) with picture (blue characters) and text without font specify (red characters)
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སྐད་ཡིག་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཅིག་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལུ་ སྐད་རིགས་མ་འདྲཝ་ ༡༩ དེ་ཅིག་སླབ་སྲོལ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ སྐད་ཡིག་དེ་རྫོང་ཁ་ཨིན། ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སྐད་ཡིག་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཅིག་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལུ་ སྐད་རིགས་མ་འདྲཝ་ ༡༩ དེ་ཅིག་སླབ་སྲོལ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ སྐད་ཡིག་དེ་རྫོང་ཁ་ཨིན། ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་
 
gudžarátština
Použitý font: Shruti   •  font Shruti je součástí Windows od Win XP, starší systémy používali Arial Unicode (zobrazení je poměrně dobré)
Windows XP a starší:   Windows Vista a novější:  

součást systému
 
součást systému
 
 
Gujarati
Used font: Shruti   • font Shruti is part of Windows since Win XP, older systems used Arial Unicode (displaying is rather good)
Windows XP and older:   Windows Vista and newer:  

part of the system
 
part of the system
 
Test: porovnej zobrazené písmo (černé znaky) s obrázkem (modré znaky) a textem bez nastaveného fontu (červené znaky) • compare displayed font (black characters) with picture (blue characters) and text without font specify (red characters)
સક્કરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલય ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં આવેલા જુનાગઢ જિલ્લાના મુખ્ય મથક એવા જુનાગઢ શહેરમાં આવેલ પ્રાણી સંગ્રહાલય છે.
સક્કરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલય ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં આવેલા જુનાગઢ જિલ્લાના મુખ્ય મથક એવા જુનાગઢ શહેરમાં આવેલ પ્રાણી સંગ્રહાલય છે.
 
hindština, indická kašmírština, maráthština, nepálština, sánskrt
Použitý font: Arial Unicode   •  font pro jazyky psané skriptem Dévanágarí není třeba specifikovat - text se zobrazí v dostupném písmu - většinou písmem Kokila, Aparajita, Utsaah (od Win 7), starší systémy používají Arial Unicode. Specifikace fontu je však vhodnější, protože ve Win XP a novějších je většinou užíván font Mangal, který nezobrazuje korektně diakritiku a ostatní "nové" fonty jsou příliš malé. Nejlepší je Arial Unicode.
Windows XP a starší:   Windows Vista a novější:  

součást systému
 
součást systému
 
 
Hindi, Indian Kashmiri, Marathi, Nepali, Sanskrit
Used font: Arial Unicode   • font for language written by Devanagari script have not to be specified - text will be displayed in available font - mostly by Kokila, Aparajita, Utsaah (from Win 7), older systems use Arial Unicode. However the specification of font is better, because Win XP and newer mostly uses Mangal font, which doesn't display correctly a diacritic and the "new" fonts are so small. The Best is Arial Unicode.
Windows XP and older:   Windows Vista and newer:  

part of the system
 
part of the system
 
Test: porovnej zobrazené písmo (černé znaky) s obrázkem (modré znaky) a textem bez nastaveného fontu (červené znaky) • compare displayed font (black characters) with picture (blue characters) and text without font specify (red characters)
दिल्ली का चिड़ियाघर एशिया के सबसे अच्छे चिड़ियाघरों में एक है। यह पुराने किले के पास ही स्थित है। 1959 में बने इस चिड़ियाघर का डिजाइन श्रीलंका के मेजर वाइनमेन और पश्चिम जर्मनी के कार्ल हेगलबेक ने बनाया था।
दिल्ली का चिड़ियाघर एशिया के सबसे अच्छे चिड़ियाघरों में एक है। यह पुराने किले के पास ही स्थित है। 1959 में बने इस चिड़ियाघर का डिजाइन श्रीलंका के मेजर वाइनमेन और पश्चिम जर्मनी के कार्ल हेगलबेक ने बनाया था।
 
kannadština
Použitý font: Tunga   •  font pro kannadštinu není třeba specifikovat - text se zobrazí v dostupném písmu - většinou písmem Tunga (od Win XP) nebo Arial Unicode (starší systémy)
Windows XP a starší:   Windows Vista a novější:  

součást systému
 
součást systému
 
 
Kannada
Used font: Tunga   • font for Kannada language have not to be specified - text will be displayed in available font - mostly by Tunga (from Win XP) or Arial Unicode (older systems)
Windows XP and older:   Windows Vista and newer:  

part of the system
 
part of the system
 
Test: porovnej zobrazené písmo (černé znaky) s obrázkem (modré znaky) a textem bez nastaveného fontu (červené znaky) • compare displayed font (black characters) with picture (blue characters) and text without font specify (red characters)
ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಳೆಯದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ/ನುಡಿಯನ್ನು ಅದರ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೪೫ ದಶಲಕ್ಷ ಜನರು ಆಡುನುಡಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಳೆಯದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ/ನುಡಿಯನ್ನು ಅದರ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೪೫ ದಶಲಕ್ಷ ಜನರು ಆಡುನುಡಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
 
malajalamština
Použitý font: AnjaliOldLipi   •  Windows (od XP SP2) používá pro Malayalamštinu font Kartika - ten však nekorektně zobrazuje mnoho diakritických znamének (jako samostatné znaky - stejně jako by se v češtině psalo "Deˇcˇi´n" místo správného "Děčín"). Starší systémy užívají Arial Unicode, který je ještě mnohem horší. V současné době žádný font není úplně dokonalý - téměř bez chyby pracuje Rachana, AnjaliOldLipi a Thoolica Traditional Unicode. V pořádku je možná i Kartika verze 5.95 (od Win 8).

• v systémech starších než XP SP2 asi nebude Malajalamština fungovat - je třeba nainstalovat podporu AnjaliOldLipi (font + 2 dll soubory)
Windows XP a starší:   Windows Vista a novější:  

X
 
X
 
 
Malayalam
Used font: AnjaliOldLipi   • Windows (from XP SP2) uses for Malayalam language Kartika font - hovewer that display many diakritics incorrectly (as a separate characters - same as if it is written in Czech "Deˇcˇi´n" instead of correct "Děčín"). Older system used Arial Unicode, which is more worse. Currently no font is absolutely perfect - Rachana, AnjaliOldLipi and Thoolica Unicode work almost without mistakes. May be also Kartika version 5.98 (from Win 8) is OK.

• Malayalam language will not work probably in systems older than XP SP2 - it is necessary to install support AnjaliOldLipi (font + 2 dll files)
Windows XP and older:   Windows Vista and newer:  

X
 
X
 
Test: porovnej zobrazené písmo (černé znaky) s obrázkem (modré znaky) a textem bez nastaveného fontu (červené znaky) • compare displayed font (black characters) with picture (blue characters) and text without font specify (red characters)
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൃഗശാലയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൃഗശാല. 1857-ലാണ് തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാല സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്.
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൃഗശാലയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൃഗശാല. 1857-ലാണ് തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാല സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്.
 
indická (východní) paňdžábština
Použitý font: Raavi   •  font pro paňdžábštinu (ve skriptu Gurmukhí) není třeba specifikovat - text se zobrazí v dostupném písmu - většinou písmem Raavi (od Win XP) nebo Arial Unicode (starší systémy) - zobrazení je poměrně dobré
Windows XP a starší:   Windows Vista a novější:  

součást systému
 
součást systému
 
 
Indian (Eastern) Punjabi
Used font: Raavi   • font for Punjabi language (in Gurmukhi script) have not to be specified - text will be displayed in available font - mostly by Raavi (from Win XP) or Arial Unicode (older systems) - displaying is rather good
Windows XP and older:   Windows Vista and newer:  

part of the system
 
part of the system
 
Test: porovnej zobrazené písmo (černé znaky) s obrázkem (modré znaky) a textem bez nastaveného fontu (červené znaky) • compare displayed font (black characters) with picture (blue characters) and text without font specify (red characters)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 
sinhálština
Použitý font: Iskoola Pota   •  sinhálský font Iskoola Pota je součástí Windows od Win Vista. Stáhnout jej lze kdekoli na internetu, stejně jako několik dalších fontů
Windows XP a starší:   Windows Vista a novější:  

X
 
součást systému
 
 
Sinhali
Used font: Iskoola Pota   • Sinhali font Iskoola Pota is part of Windows since Win Vista. It is possible to download it anywhere on the internet, as also several other fonts.
Windows XP and older:   Windows Vista and newer:  

X
 
part of the system
 
Test: porovnej zobrazené písmo (černé znaky) s obrázkem (modré znaky) a textem bez nastaveného fontu (červené znaky) • compare displayed font (black characters) with picture (blue characters) and text without font specify (red characters)
කොළඹ යනු ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලම නගරය මෙන්ම වාණීජ අගනගරයයි. බහුතරය මුස්ලිම් වන එහි ජනගහනය 737,396 ක් වේ.
කොළඹ යනු ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලම නගරය මෙන්ම වාණීජ අගනගරයයි. බහුතරය මුස්ලිම් වන එහි ජනගහනය 737,396 ක් වේ.
 
tamilština
Použitý font: Latha   •  font pro tamilštinu není nutné, ale je lepší specifikovat - text se zobrazí v dostupném písmu - většinou písmem Vijaya (od Win 7) nebo Latha (od Win XP), starší systémy používají Arial Unicode. Vijaya má poměrně malé znaky.
Windows XP a starší:   Windows Vista a novější:  

součást systému
 
součást systému
 
 
Tamil
Used font: Latha   • font for Tamil language is not necessary, but is better to specify - text will be displayed in available font - mostly by Vijaya (from Win 7) or Latha (from Win XP), older systems use Arial Unicode. Vijaya has relatively small characters.
Windows XP and older:   Windows Vista and newer:  

part of the system
 
part of the system
 
Test: porovnej zobrazené písmo (černé znaky) s obrázkem (modré znaky) a textem bez nastaveného fontu (červené znaky) • compare displayed font (black characters) with picture (blue characters) and text without font specify (red characters)
ஸ்ரீ சாமராஜேந்திர விலங்கியல் தோட்டம் என்றழைக்கப்படும் மைசூர் மிருகக்காட்சிசாலை மைசூர் அரண்மனைக்கு அருகே அமைந்துள்ளது.
ஸ்ரீ சாமராஜேந்திர விலங்கியல் தோட்டம் என்றழைக்கப்படும் மைசூர் மிருகக்காட்சிசாலை மைசூர் அரண்மனைக்கு அருகே அமைந்துள்ளது.
 
telugština
Použitý font: Vani   •  font pro telugštinu není nutné, ale je lepší specifikovat - text se zobrazí v dostupném písmu - většinou písmem Vani (od Win 7) nebo Gautami (od Win XP), starší systémy používají Arial Unicode, který nekorektně zobrazuje mnoho diakritik (jako samostatné znaky - stejně jako by se v češtině psalo "Deˇcˇi´n" místo správného "Děčín").
Windows XP a starší:   Windows Vista a novější:  

součástí systému je jiný vhodný fonty
 
součást systému
 
 
Indian (Eastern) Punjabi
Used font: Vani   • font for Telugu language is not necessary, but is better to specify - text will be displayed in available font - mostly by Vani (from Win 7) or Gautami (from Win XP), older systems use Arial Unicode, which displays many diacritics incorrectly (as a separate characters - same as if it is written in Czech "Deˇcˇi´n" instead of correct "Děčín").
Windows XP and older:   Windows Vista and newer:  

another suitable font is part of the system
 
part of the system
 
Test: porovnej zobrazené písmo (černé znaky) s obrázkem (modré znaky) a textem bez nastaveného fontu (červené znaky) • compare displayed font (black characters) with picture (blue characters) and text without font specify (red characters)
నెహ్రూ జంతుప్రదర్శనశాల భారత దేశంలోని అతిపెద్ద జంతుప్రదర్శనశాల. ఇది హైదరాబాదులోని మీర్ ఆలమ్ చెరువు సమీపంలో ఉన్నది. దీనిని అక్టోబరు 6, 1963లో ప్రధానమంత్రి నెహ్రూ పేరుమీద స్థాపించారు.
నెహ్రూ జంతుప్రదర్శనశాల భారత దేశంలోని అతిపెద్ద జంతుప్రదర్శనశాల. ఇది హైదరాబాదులోని మీర్ ఆలమ్ చెరువు సమీపంలో ఉన్నది. దీనిని అక్టోబరు 6, 1963లో ప్రధానమంత్రి నెహ్రూ పేరుమీద స్థాపించారు.
Kavkazská písmaCaucasian scripts
 
arménština
Použitý font: Sylfaen   •  font pro arménštinu není třeba specifikovat - text se zobrazí v dostupném písmu - většinou písmem Tahoma, Sylfaen nebo Arial unicode. Tahoma nemá staroarménské ligatury.
Windows XP a starší:   Windows Vista a novější:  

součást systému
 
součást systému
 
 
Armenian
Used font: Sylfaen   • font for Armenian language have not to be specified - text will be displayed in available font - mostly by Tahoma, Sylfaen or Arial Unicode. Tahoma doesn't have Old Armenian ligatures.
Windows XP and older:   Windows Vista and newer:  

part of the system
 
part of the system
 
Test: porovnej zobrazené písmo (černé znaky) s obrázkem (modré znaky) a textem bez nastaveného fontu (červené znaky) • compare displayed font (black characters) with picture (blue characters) and text without font specify (red characters)
Աա Բբ Գգ Դդ Եե Զզ Էէ Ըը Թթ Ժժ Իի Լլ Խխ Ծծ Կկ Հհ Ձձ Ղղ Ճճ Մմ Յյ Նն Շշ Ոո Չչ Պպ Ջջ Ռռ Սս Վվ Տտ Րր Ցց Ււ Փփ Քք Օօ Ֆֆ և ﬓ ﬔ ﬕ ﬖ ﬗ ։
Աա Բբ Գգ Դդ Եե Զզ Էէ Ըը Թթ Ժժ Իի Լլ Խխ Ծծ Կկ Հհ Ձձ Ղղ Ճճ Մմ Յյ Նն Շշ Ոո Չչ Պպ Ջջ Ռռ Սս Վվ Տտ Րր Ցց Ււ Փփ Քք Օօ Ֆֆ և ﬓ ﬔ ﬕ ﬖ ﬗ ։
 
abcházština, gruzínština, megrelština
Použitý font: Sylfaen   •  font pro gruzínštinu není třeba specifikovat - text se zobrazí v dostupném písmu - většinou písmem Sylfaen nebo Arial Unicode (v tom chybí několik zastaralých písmen)
Windows XP a starší:   Windows Vista a novější:  

součást systému
 
součást systému
 
 
Abkhaz, Georgian, Megrelian (Mingrelian)
Used font: Sylfaen   • font for Georgian language have not to be specified - text will be displayed in available font - mostly by Sylfaen or Arial Unicode (in that several obsolete letters missing).
Windows XP and older:   Windows Vista and newer:  

part of the system
 
part of the system
 
Test: porovnej zobrazené písmo (černé znaky) s obrázkem (modré znaky) a textem bez nastaveného fontu (červené znaky) • compare displayed font (black characters) with picture (blue characters) and text without font specify (red characters)
ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ ჱ ჲ ჳ ჴ ჵ ჶ ჷ ჸ ჹ ჺ ჻ ჼ
ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ ჱ ჲ ჳ ჴ ჵ ჶ ჷ ჸ ჹ ჺ ჻ ჼ
Jivrit (hebrejské písmo) • Ivrit (Hebrew script)
 
hebrejština, jidiš
Použitý font: Arial   • stačí jakýkoli Arial nebo mnoho dalších písem
Windows XP a starší:   Windows Vista a novější:  

součást systému
 
součást systému
 
 
Hebrew, Yiddish
Used font: Arial   • any Arial or many other fonts suffice
Windows XP and older:   Windows Vista and newer:  

part of the system
 
part of the system
 
Test: porovnej zobrazené písmo (černé znaky) s obrázkem (modré znaky) a textem bez nastaveného fontu (červené znaky) • compare displayed font (black characters) with picture (blue characters) and text without font specify (red characters)
א ב ג ד ה ו ז ח ט י ך כ ל ם מ ן נ ס ע ף פ ץ צ ק ר ש ת װ ױ ײ ײַ ﬠ ﬡ ﬢ ﬣ ﬤ ﬥ ﬦ ﬧ ﬨ ﬩ שׁ שׂ שּׁ שּׂ שּ אַ אָ אּ בּ גּ דּ הּ וּ זּ טּ יּ ךּ כּ לּ מּ נּ סּ ףּ פּ צּ קּ רּ תּ וֹ וַ יִ טַ גְֿ דִּ בְּ בֵּ בֿ מַ חֲ כֿ פֿ ﭏ הַ כְּ נֶ סֶ תֿ
א ב ג ד ה ו ז ח ט י ך כ ל ם מ ן נ ס ע ף פ ץ צ ק ר ש ת װ ױ ײ ײַ ﬠ ﬡ ﬢ ﬣ ﬤ ﬥ ﬦ ﬧ ﬨ ﬩ שׁ שׂ שּׁ שּׂ שּ אַ אָ אּ בּ גּ דּ הּ וּ זּ טּ יּ ךּ כּ לּ מּ נּ סּ ףּ פּ צּ קּ רּ תּ וֹ וַ יִ טַ גְֿ דִּ בְּ בֵּ בֿ מַ חֲ כֿ פֿ ﭏ הַ כְּ נֶ סֶ תֿ
Africká Písma African Scripts
 
amharština, tigriňa, ge'ez
Použitý font: Nyala   • font pro tyto jazyky není třeba specifikovat - text se zobrazí v dostupném písmu - většinou písmem Nyala (od Win Vista), starší systémy nemají žádný font. Lze použít bezplatný font GF Zemen Unicode.
Windows XP a starší:   Windows Vista a novější:  

X
 
součást systému
 
 
Amharic, Tigrinya, Ge'ez
Used font: Nyala   • font for these languages have not to be specified - text will be displayed in available font - mostly by Nyala (from Win Vista), older systems have no font. It is possible to use free font of GF Zemen Unicode.
Windows XP and older:   Windows Vista and newer:  

X
 
part of the system
 
Test: porovnej zobrazené písmo (černé znaky) s obrázkem (modré znaky) a textem bez nastaveného fontu (červené znaky) • compare displayed font (black characters) with picture (blue characters) and text without font specify (red characters)
ኢትዮጵያ ወይም በይፋ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ በአፍሪካ ቀንድ የምትገኝ የረጅም ዘመን ታሪክ ያላት ሀገር ናት። በአፍሪካ ነፃነታቸውን ጠብቀው ለመኖር ከቻሉ ሁለት አገሮች አንዷ ነች።
ኢትዮጵያ ወይም በይፋ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ በአፍሪካ ቀንድ የምትገኝ የረጅም ዘመን ታሪክ ያላት ሀገር ናት። በአፍሪካ ነፃነታቸውን ጠብቀው ለመኖር ከቻሉ ሁለት አገሮች አንዷ ነች።
 
egyptština
Použitý font: - - - (obrázky)   •  od roku 2009 jsou Egyptské hieroglyfy součástí Unicode - plnohodnotně jsou obsaženy jen ve dvou písmech - Aegyptus a NewGardiner. Hieroglyfy byly zapisovány v blocích v přesných pozicích (nad sebou nebo vedle sebe). Oba existující fonty umí jen zápis na řádek (vede sebe), správného zobrazení se musí docílit pomocí pozicování v css kódu, proto není v databázi použit žádný font - pro egyptské hieroglyfické názvy jsou použity obrázky.
Windows XP a starší:   Windows Vista a novější:  

X
 
X
 
 
Egyptian

Used font: - - - (pictures)

  • since 2009, the Egyptian Hieroflyphs are part of Unicode - two fonts contains that full-valuably - Aegyptus and NewGardiner. The Hyeroglyphs were written in blocks in exact positions (stacked or abreast). Both existing fonts can only inline writing (abreast), correct displaying have be make using positioning in css code, therefore no font is used in the database - pictures are used for Egyptian Hyeroglyphic names
Windows XP and older:   Windows Vista and newer:  

X
 
X
 
 
kabylština, vaiština, tamašek (tuaregština), atlaský Tamazight (atlaská berberština)
Použitý font: Ebrima   •  dvě rozdílné znakové sady - Tifinagh (Tuaregové a Berbeři) a Vaiský slabikový skript (Vaiové) pro které je ve Windows (od Win 7) jeden společný font Ebrima. Ten slouží i k zápisu třetího skriptu N'Ko (mandingské jazyky). Starší systémy nemají font žádný. Použít lze bezplatné fonty Tifinaghe-Ircam Unicode pro Tifinagh a Dukor pro vaištinu.
Windows XP a starší:   Windows Vista a novější:  

X
 
součást systému (Win 7)
 
 
Kabyle, Vai, Tamahaq (Tuareg), Central Atlas Tamazight
Used font: Ebrima   • two different character sets - Tifinagh (of Touareghs and Berbers) and Vai syllabary script (of Vai people) for what Windows (from Win 7) has one font Ebrima. That serves also for writing of third script N'Ko (Manding languages). Older systems don't have any font. It is possible to use free fonts of Tifinaghe-Ircam Unicode for Tifinagh and Dukor for Vai.
Windows XP and older:   Windows Vista and newer:  

X
 
part of the system (Win 7)
 
Test: porovnej zobrazené písmo (černé znaky) s obrázkem (modré znaky) a textem bez nastaveného fontu (červené znaky) - skripty jsou odděleny třemi vlnovkami (první Tifinagh, pak Vai a poslední N'Ko) • compare displayed font (black characters) with picture (blue characters) and text without font specify (red characters) - the scripts are separated by three waves (first Tifinagh, than Vai and last N'Ko)
ⴰ ⴱ ⴲ ⴳ ⴴ ⴵ ⴶ ⴷ ⴸ ⴹ ⴺ ⴻ ⴼ ⴽ ⴾ ⴿ ⵀ ⵁ ⵂ ⵃ ⵄ ⵅ ⵆ ⵇ ⵈ ⵉ ⵊ ⵋ ⵌ ⵍ ⵎ ⵏ ⵐ ⵑ ⵒ ⵓ ⵔ ⵕ ⵖ ⵗ ⵘ ⵙ ⵚ ⵛ ⵜ ⵝ ⵞ ⵟ ⵠ ⵡ ⵢ ⵣ ⵤ ⵥ ~~~ ꔀ ꕉ ꕱ ꖕ ꖺ ꗡ ꔄ ꔩ ꕕ ꗈ ꗃ ꗴ ꖧ ꕥ ꖈ ꖯ ꕬ ꘊ ꕫ ꔣ ꕇ ꕭ ꗝ ꕨ ꔞ ꖘ ꔑ ꕆ ꗙ ꗐ ꔘ ꔺ ꕠ ꕸ ꗣ ꗢ ꖻ ꕺ ꕒ ꖹ ꘈ ꖐ ꔆ ꗊ ꗟ ꖀ ~~~  ߁ ߂ ߃ ߄ ߅ ߆ ߇ ߈ ߉ ߊ ߋ ߌ ߍ ߎ ߏ ߐ ߑ ߒ ߓ ߔ ߕ ߖ ߗ ߘ ߙ ߚ ߛ ߜ ߝ ߞ ߟ ߠ ߡ ߢ ߣ ߤ ߥ ߦ ߧ ߨ ߩ ߪ
ⴰ ⴱ ⴲ ⴳ ⴴ ⴵ ⴶ ⴷ ⴸ ⴹ ⴺ ⴻ ⴼ ⴽ ⴾ ⴿ ⵀ ⵁ ⵂ ⵃ ⵄ ⵅ ⵆ ⵇ ⵈ ⵉ ⵊ ⵋ ⵌ ⵍ ⵎ ⵏ ⵐ ⵑ ⵒ ⵓ ⵔ ⵕ ⵖ ⵗ ⵘ ⵙ ⵚ ⵛ ⵜ ⵝ ⵞ ⵟ ⵠ ⵡ ⵢ ⵣ ⵤ ⵥ ~~~ ꔀ ꕉ ꕱ ꖕ ꖺ ꗡ ꔄ ꔩ ꕕ ꗈ ꗃ ꗴ ꖧ ꕥ ꖈ ꖯ ꕬ ꘊ ꕫ ꔣ ꕇ ꕭ ꗝ ꕨ ꔞ ꖘ ꔑ ꕆ ꗙ ꗐ ꔘ ꔺ ꕠ ꕸ ꗣ ꗢ ꖻ ꕺ ꕒ ꖹ ꘈ ꖐ ꔆ ꗊ ꗟ ꖀ ~~~  ߁ ߂ ߃ ߄ ߅ ߆ ߇ ߈ ߉ ߊ ߋ ߌ ߍ ߎ ߏ ߐ ߑ ߒ ߓ ߔ ߕ ߖ ߗ ߘ ߙ ߚ ߛ ߜ ߝ ߞ ߟ ߠ ߡ ߢ ߣ ߤ ߥ ߦ ߧ ߨ ߩ ߪ
Severoamerická domorodá písma • North American indigenous scripts
 
čerokézština
Použitý font: Plantagenet Cherokee   • Windows Vista a novější mají font Plantagenet Cherokee, free alternativou může být font Digohweli.
Windows XP a starší:   Windows Vista a novější:  

X
 
součást systému
 
 
Cherokee
Used font: Plantagenet Cherokee   • Windows Vista and newer have Plantagenet Cherokee font, free alternative can be Digohweli font.
Windows XP and older:   Windows Vista and newer:  

X
 
part of the system
 
Test: porovnej zobrazené písmo (černé znaky) s obrázkem (modré znaky) a textem bez nastaveného fontu (červené znaky) • compare displayed font (black characters) with picture (blue characters) and text without font specify (red characters)
ᎠᎡᎢᎣᎤᎥᎦᎧᎨᎩᎪᎫᎬᎭᎮᎯᎰᎱᎲᎳᎴᎵᎶᎷᎸᎹᎺᎻᎼᎽᎾᎿᏀᏁᏂᏃᏄᏅᏆᏇᏈᏉᏊᏋᏌᏍᏎᏏᏐᏑᏒᏓᏔᏕᏖᏗᏘᏙᏚᏛᏜᏝᏞᏟᏠᏡᏢᏣᏤᏥᏦᏧᏨᏩᏪᏫᏬᏭᏮᏯᏰᏱᏲᏳᏴ
ᎠᎡᎢᎣᎤᎥᎦᎧᎨᎩᎪᎫᎬᎭᎮᎯᎰᎱᎲᎳᎴᎵᎶᎷᎸᎹᎺᎻᎼᎽᎾᎿᏀᏁᏂᏃᏄᏅᏆᏇᏈᏉᏊᏋᏌᏍᏎᏏᏐᏑᏒᏓᏔᏕᏖᏗᏘᏙᏚᏛᏜᏝᏞᏟᏠᏡᏢᏣᏤᏥᏦᏧᏨᏩᏪᏫᏬᏭᏮᏯᏰᏱᏲᏳᏴ
 
východokanadský inuktitut
Použitý font: Euphemia   • Windows Vista a novější mají font Euphemia pro mnoho eskymáckých a indiánských jazyků píšících kanadským domorodým slabičným skriptem (inuktitut, inuinnaq, kríjština, naskapijština, montaněsština, čipevajština, danezaa, dakelhština, černonožština, odžibvejština, otročtina, potavatomština...). Tento font je bezplatný, ale nesmí být re-distribuován. Euphemia font lze zdarma stáhnout ze stránek autora (tímto odkazem).
Windows XP a starší:   Windows Vista a novější:  

X
 
součást systému
 
 
Eastern Canadian Inuktitut
Used font: Euphemia   • Windows Vista and newer have Euphemia font for many Eskymos and Amerindian language writing by Canadian indigenous syllabary script (Inuktitut, Inuinnaq, Cree, Naskapi, Montagnais, Chipewyan, Danezaa, Carrier, Blackfoot, Ojibwa, Slavey, Potawatomi...). This font is free, but can not be re-distributed. Euphemia font is possible to download from site of the author (by this link).
Windows XP and older:   Windows Vista and newer:  

X
 
part of the system
 
Test: porovnej zobrazené písmo (černé znaky) s obrázkem (modré znaky) a textem bez nastaveného fontu (červené znaky) • compare displayed font (black characters) with picture (blue characters) and text without font specify (red characters)
ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ, ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ, ᐃᔪᐤ ᐃᔨᒧᐅᓐ, ᑌᓀᓱᒼᕄᓀ, ᑕᓀᖚ, ᑕᗸᒡ, ᓱᖽᐧᖿ, ᐊᓂᔑᓈᐯᒧᐎᓐ, ᑌᓀ ᒐ, ᑲᑊᗱᑯᑎᑊᓀ, ᓴᑋᕲᒼᑯᑎᑊᓀ, ᗰᑋᑯᑎᑊᓀ
ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ, ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ, ᐃᔪᐤ ᐃᔨᒧᐅᓐ, ᑌᓀᓱᒼᕄᓀ, ᑕᓀᖚ, ᑕᗸᒡ, ᓱᖽᐧᖿ, ᐊᓂᔑᓈᐯᒧᐎᓐ, ᑌᓀ ᒐ, ᑲᑊᗱᑯᑎᑊᓀ, ᓴᑋᕲᒼᑯᑎᑊᓀ, ᗰᑋᑯᑎᑊᓀ
Písma umělých jazyků • Scripts of constructed languages
 
klingonština
Použitý font: pIaqD   •  pro klingonštinu je třeba nainstalovat speciální písmo (kterých není k dispozici mnoho)
Windows XP a starší:   Windows Vista a novější:  

X
 
X
 
 
Klingon
Used font: pIqaD   • special font (of which there is not many at disposal) is necessary to install for Klingon language
Windows XP and older:   Windows Vista and newer:  

X
 
X
 
Test: porovnej zobrazené písmo (černé znaky) s obrázkem (modré znaky) a textem bez nastaveného fontu (červené znaky) • compare displayed font (black characters) with picture (blue characters) and text without font specify (red characters)
  
  
 
sindarinština (jazyk Šedých elfů)
Použitý font: Tengwar Annataer   •  pro písmo Tengwar (používané k zápisu více jazyků vytvořených J.R. Tolkienem) je třeba nainstalovat speciální neunicode písmo. Existují i unicode fonty, ale ve Windows nefungují dobře (znaky jsou jen v oblasti pro soukromé použití - private use area).
Windows XP a starší:   Windows Vista a novější:  

X
 
X
 
 
Sindarin (Grey Elves language)
Used font: Tengwar Annatar   • special non-unicode font is necessary to install for Tengwar script (used for writing of more languages made by J. R. Tolkien). Also unicode fonts exist, but don't work well in Windows (the characters are in Private use area only).
Windows XP and older:   Windows Vista and newer:  

X
 
X
 
Test: porovnej zobrazené písmo (černé znaky) s obrázkem (modré znaky) a textem bez nastaveného fontu (červené znaky) • compare displayed font (black characters) with picture (blue characters) and text without font specify (red characters)
j#¸ 9t&5# w`Vb%_ 6EO w6Y5 e7`V`V 2{( zèVj# 5% 2x%51T`Û 2{( 7v%1+- 4hR 7EO 2{$yYO2 y4% 7]F85^ 2{( z5^8I`B5$I( 2{( dyYj2 zE1 1yY6E2_ 5^( 5#4^(7 5% `C 8q7T1T W w74^(692^H --
j#¸ 9t&5# w`Vb%_ 6EO w6Y5 e7`V`V 2{( zèVj# 5% 2x%51T`Û 2{( 7v%1+- 4hR 7EO 2{$yYO2 y4% 7]F85^ 2{( z5^8I`B5$I( 2{( dyYj2 zE1 1yY6E2_ 5^( 5#4^(7 5% `C 8q7T1T W w74^(692^H --
 
WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.