!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
     
 

Databáze a seznamy zoo • Databases and lists of zoos
nejlepší stránky jsou označeny žlutě (na bocích), velmi dobré stránky světle žlutě • the best sites are marked in yellow (in sides), very good sites in light yellow

 
 

The Butterfly Site www.butterfly-houses.com
solidní databáze motýlích domů a expozicí USA (+ několik dalších) - seznam s krátkými informacemi a odkazy

solid database of butterfly houses and exhibits in the USA (+ several others) - list with short info and links
 
     
 

Euro Zoo Portal Ring www.eurozoos.org
databáze evropských zoo - jen pro registrované členy - důvod neznám, neumím si představit důvod existence takové databáze - pakliže není dostupná všem uživatelům, uniká mi její smysl

database of European zoos - only for registered members - I do not know the reason, I can not imagine the rationale for such database - when it is not available to all users, its meaning escapes me
 
     
 

Family of Nature www.familyofnature.com/...
malý seznam motýlích expozicí na stránkách o přírodě - seznam s odkazy a kontakty, databáze velmi chudá - jen několik položek

small list of butterfly exhibitions at the site about nature - a list with links and contacts, very poor database - only a few items
 
     
 

Goodzoos www.goodzoos.com/..
databáze světových zoo - nekompletní, jen málo zemí a  velmi málo položek položek

database of world zoos - incomplete, only few countries and very few items
 
     
 

IAF - International Aquarium Forum www.intaquaforum.org/...
databáze světových akvárií na stránkách o akváriích a akvaristice - neúplná, ale velmi solidní databáze akvárií s plnými kontakty a odkazy

database of world aquariums at the site about aquariums and  aquaristics - incomplete, but very solid database of aquariums with contacts and links
 
     
 

Large collection of zoos http://zoo.nomaki.jp
neúplná přesto obsáhlá, výborná databáze zoologických zahrad Japonska - popis, kontakt, odkaz, počet zvířat atd.

incomplete, nevertheless comprehensive and excellent database of zoos of Japan - description, contact, link, number of animals etc.
 
     
 

Les zoos dans le Monde www.leszoosdanslemonde.com
neúplná databáze světových zoo - informace, popisy, fotky, databáze propagačních materiálů, fotogalerie... V některých případech i několik "ne-zoo", přesto výborné stránky

incomplete database of the world's zoos - information, descriptions, photos, database of promotional materials, photogalleries ... In some cases, several "non-zoo", nevertheless excellent sites
 
     
 

Mrowkójad www.mrowkojad.wordpress.com
výborné polské stránky o (nejen polských) zoo a zvířatech. Nechybí ani seznam polských zoo, minizoo atd.

excellent Polish site about (not only Polish) zoos and animals. There is also list of Polish zoos, mini zoos etc.
 
     
 

Nordiczoos www.nordiczoos.dk
výborná databáze Skandinávských zoologických zahrad (Dánsko, Norsko, Finsko, Švédsko, Island) - kompletní návštěvnické info - kontakty, otvírací hodiny, vstupné, odkazy atd.

excellent database of Scandinavian zoos (Denmark, Norway, Finland, Sweden, Iceland) - Complete visitors info - contacts, opening hours, entrance fees, links etc.
 
     
 

Ogrody Zoologiczne www.ogrodyzoologiczne.pl
nekompletní databáze polských zoo - kompletní návštěvnické info - popis, kontakty, otvírací hodiny, vstupné, odkazy atd.

incomplete database of Polish zoos  - complete visitors info - description, contacts, opening hours, entrance fees, links etc.
 
     
 

Quantum Verzeichnis www.quantum-verzeichnis.org

neúplná přesto obsáhlá, výborná databáze zoologických zahrad několika evropských zemí (Německo, Velká Británie, Irsko, Dánsko, Švédsko, Norsko, Finsko, Švýcarsko, Rakousko, ČR, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Řecko)

incomplete, nevertheless comprehensive and excellent database of zoos of several European countries (Germany, Great Britain, Ireland, Denmark, Sweden, Norway, Finland, Switzerland, Austria, Czech Republic, Italy, Spain, Portugal, Greece)

 
     
 

Reptilia Traders www.reptilepets.co.za
stránky obchodu s plazy s nekompletním seznamem hadích a plazích parků a zoo s chovem plazů v JAR, USA, Kanadě, Austrálii a Velké Británii - stránky jsou celkem chaotické

sites of trading with reptiles - with incomplete list of snake and reptile parks and zoos which keeping reptiles in South Africa, USA, Canada, Australia and Great Britain - sites are quite chaotic
 
     
 

Safaripark UK www.safaripark.co.uk/... ; (www.leopards.co.uk/...)
databáze britských safariparků - jen seznam a odkazy

database of British Safariparks - just list and links
 
     
 

Sea and Sky www.reptilepets.co.za
zdaleka nekompletní seznam akvárií USA a několika zahraničních (+ námořní muzea, mořské rezervace atd.) - jen seznam s odkazy

by far incomplete list of US aquariums and several foreign (+ maritime museum, marine reserves etc.) - only a list and links
 
     
 

TENAN - The Endangered Animals of the World www.tenan.vuurwerk.nl
stránky o zvířatech, včetně malé databáze zoo - databáze na stránce "links", jen seznam, žádné údaje, databáze velmi chudá - jen pár položek, nepřesná, mnoho dezinformací

sites about animals, including a small zoo database - a database on the page "links", just a list, no data, very poor database - only a few items, inaccurate, much misinformation
 
     
 

The Butterfly WebSite www.butterflywebsite.com/...
databáze světových motýlích expozicí na stránkách o motýlech - neúplná databáze s kontakty a odkazy

database of world butterfly exhibitions at the site about butterflies - incomplete database with contacts and links
 
     
 

The Zoo Online www.thezooonline.com
databáze webových stránek světových zoo - jen seznam, žádné údaje, databáze zdaleka neúplná, nepřesná, plná dezinformací

database of websites of world zoos - just a list, no data, the database is far from incomplete, inaccurate and full of misinformation
 
     
 

Tierparkweb www.tierparkweb.de
databáze německých zoo - jen seznam a odkazy, žádné údaje, databáze zdaleka neúplná

database of world zoos - just a list and links, no data, the database is far from incomplete
 
     
 

TierZeit www.tierzeit.at/...
nekompletní databáze rakouských zoo - popis, kontakt, odkaz atd.

incomplete database of Austrian zoos - description, contact, link etc.
 
     
 

Tourist Information Directory www.touristinformationdirectory.com/...
databáze turistických cílů v USA - seznamy všeho možného, včetně seznamu zoo a seznamu akvárií - jen seznam a odkazy

database of tourist destinations in the USA - lists of all possible, including a list of zoos and list of aquariums - just a list and links
 
     
 

US Zoos www.americanzoos.info
neúplná přesto celkem dobrá databáze zoologických zahrad USA (provozuje Quantum Conservation) - kontakty, odkazy, vstupné, počty zvířat atd.

incomplete, nevertheless quit good database of zoos of the USA (by Quantum Conservation) - contacts, links, admission fees, numbers of animals etc.
 
     
 

USA Zoos www.officialusa.com/...

oficiální databáze zoo USA - neúplná přesto solidní - adresy, krátký popis, odkaz

official database of USA zoos - incomplete, nevertheless solid - addresses, short description, link

 
     
 

Wildlife of Pakistan www.wildlifeofpakistan.com/...
databáze pákistánských zoo - jen seznam bez jakýchkoli údajů

database of Pakistani zoos - just list without any data
 
     
 

Zoo AG www.zoo-ag.de
spousta informací o zoologických zahradách Německa, včetně databáze plánovaných zoo, zrušených zoo a "neprozkoumaných" zoo zařízení (zatím nezařazených do databáze ZOO-Infos)

lots of information about zoos of Germany, including a database of planned zoos, closed zoos and "unexplored" zoo facilities (for the present not listed in the database of ZOO-Infos)
 
     
 

Zoo and Aquarium Visitor www.zandavisitor.com
stránky o zoo, akváriích apod. s databází - neúplná databáze, avšak včetně množství informací (základní popis, otvírací hodiny, odkaz; několik obrázků)

site about zoos, aquariums etc. with the database - the database is incomplete, but including many information (basic description, opening hours, link, several pictures...)
 
     
 

ZooCentral www.zoocentral.dk
databáze odkazů dánských zoo, akváriií apod. (lijnks -> zoologi -> ... )

database of links of Danish zoos, aquariums and so on (links -> zoologi -> ...)
 
     
 

ZOO-Infos www.zoo-infos.de (www.zoo-infos.org)
výborná gigantická databáze zoologických zahrad Německa (včetně několika "nezoo" - obory apod.) + nekompletní databáze Rakouska, Švýcarska a Francie. V němčině je k dispozici kompletní info - aktualizovaný popis, kontakty, otvírací hodiny, vstupné, odkazy, informace o příjezdu, restauracích, bezbariérovém přístupu, dětských atrakcích, možnostech vstupu se psy, krmení zvířat atd.

excellent giant database of Zoos of Germany (including several "non-zoos" - game parks etc.) + incomplete database of Austria, Switzerland and France. Complete information is avalable in German language - updated description, contacts, opening hours, entrance fees, links, information about the arrival, restaurants, wheelchair access, children's attractions, opportunities for access with dogs, feeding etc.
 
     
 

Zoo RU www.zoo.ru
nekompletní databáze ruských zoo + několik dalších z jiných zemí - základní zoo info - kontakty, odkazy, počty zvířat atd.

incomplette database of Russian zoos + several others from another countries - basic zoo info - contacts, links, numbers of animals etc.
 
     
 

ZooChat www.zoochat.com
excelentní stránky o zoo - nejen zoo chat, ale i různé fotogalerie, webkamery, množství informací, seznamy a databáze, odkazy, zoo na Facebooku, Twitteru atd.

excellent site about zoos - not only zoo chat but also various photogalleries, webcams, many information, lists and databases, links, zoos on Facebook, Twitter etc.
 
     
 

Zootourism www.zootourism.com
velmi obsáhlá gigantická databáze světových zoo, přesto zdaleka nekompletní, plná dezinformací a "nezoo" (např. rezervace, národní parky a mnoho dalších) - jen seznam, odkazy a lokace (mapy Google) - většinou velmi nepřesné

a comprehensive giant database of world's zoo, nevertheless by far incomplete, full of disinformations and "non-zoo" (e.g. nature reserves, national parks and many others) - just a list, links and locations (Google Maps) - mostly very inaccurate
 
     
 

Zoo History UK www.zoohistory.co.uk/...
excelentní databáze zrušených zoologických zahrad Velké Británie, včetně dostupných informací. Kromě toho též seznam průvodců a pohledů publikovaných v britských zoo + seznam průvodců zoo Severní Ameriky (menu -> content -> ...).

excellent database of closed Zoos of Great Britain, including information available. Moreover, list of guidebooks and postcards publicated in British zoos + list of guidebooks of North American zoos  (menu -> content -> ...).
 
     
 

Zoos of Russia www.russia-zoo.ru
nekompletní databáze ruských zoo + několik dalších z jiných zemí - základní zoo info - kontakty, odkazy, počty zvířat atd.

incomplette database of Russian zoos + several others from another countries - basic zoo info - contacts, links, numbers of animals etc.
 
     
 

Zoos of the World www.zoos.org
databáze světových zoo - jen odkazy, žádné údaje, databáze velmi chudá - jen několik položek (mnoho z nich nejsou zoo)

database of world zoos - just a list, no data, very poor database - only few items (many of them are not zoos)
 
     
 

Zoos UK http://myweb.tiscali.co.uk/...
výborná obsáhlá databáze britských zoo, akvárií apod., včetně zrušených zoo, základní info, možnost třídění podle typu zařízení, regionu atd.

excellent comprehensive database of British zoos, aquariums, etc., including the closed zoos, basic info, the possibility of sorting by type, region etc.
 
     
 

Zoos Worldwide www.zoos-worldwide.de
databáze světových zoo - jen seznam, žádné údaje, databáze zdaleka neúplná, nepřesná, plná dezinformací

database of world zoos - just a list, no data, the database is far from incomplete, inaccurate and full of misinformation
 
     
 

Zoonaute www.zoonaute.net
výborná databáze zoologických zahrad Francie, Monaka, Lucemburska, Švýcarska + nekompletní Belgie a Kanada - jen seznam a odkazy

excellent database of zoological garden of France, Monaco, Luxembourg, Switzerland + incomplete Belgium and Canada - just a list with links
 
     
 

Zoosite www.zoosite.nl ; www.zoosite.be
výborná databáze zoologických zahrad apod. Nizozemska, Belgie a Lucemburska - včetně kompletních informací (popis, adresa, vstupné, otvírací hodiny, informace o  ostatních zařízení jako restaurace, bezbariérový přístup apod.)

excellent database of zoological garden etc. of the Netherlands, Belgium and Luxembourg - including complete information (description, address, admission fees, opening hours, information about other facilities such as restaurant, wheelchair access etc.)
 
     
 

Zootierliste www.zootierliste.de
výborná databáze zvířat chovaných v evropských zoo a databáze zoo Evropy - některé údaje nejsou přesné, přesto je Zootierliste výbornou a nejkompletnější databází zvířat v evropských zoo - počty zvířat, občas i podrobnější informace (o transferech, původu atd.) a obrázky. Databáze zoo není kompletní, je zde několik nepřesných informací a několik "nezoo", přesto je poměrně dobrá.

excellent database of animals bred in European zoos and zoo database of zoos of Europe - some data are not precise, nevertheless the Zootierliste is excellent and most complete database of animals in European zoos - the number of animals, sometimes even more detailed information (about transfers, origin etc.) and pictures. Zoo database is not complete, there is some inaccurate information, and several "non-zoo", nevertheless it is quite good.
 
     
 

Ostatní stránky o zoo • Other sites about zoos

 
 

Zoohistorica www.zoohistorica.org
stránky o setkáních sběratelů zoo memorabilií

site about meetings of zoo memorabilia collectors
 
     
 

Zooinstitutes www.zooinstitutes.com
výborné "fotostránky" o mnoho zoo, tisíce fotek, mapy zoo, vstupenky, propagační materiály, odkazy atd.

excellent "photosite" about many zoos, thousands of photos, zoo maps, tickets, propagation materials, links etc.
 
     
 

ZooLex www.zoolex.org
spousta podrobných informací a novinek o světových zoo (menu -> Gallery) - stránky jsou trochu chaotické, ale obsah je velmi dobrý

a lot of detailed information and news about the world's zoos (Menu -> Gallery) - site is a bit chaotic, but the content is very good
 
     
 

Zoomoments www.zoomoments.com
profesionální, informační a zábavný magazín, který se zabývá živým a rozmanitým světem zoologických zahrad. Většinou vlastní materiály (vytvořené kolektivem složeným z aktivních členů současného zoo života) - články, interview a mnoho dalších zajímavých věcí o zoo a zvířatech.

a professional, informative and entertaining magazine that is concerned with the vivid and diverse world of zoos.  Mostly own materials (made by staff, which consists of active members of present zoo life) - articles, interviews and many other interesting stuff about zoos and animals.
 
     
 

Zoovestnik www.zoovestnik.ru
informace a novinky z desítek zoo světa

information and news from tens zoos of the world
 
     
 

Zoos Runners www.zoosrunners.info
zoofórum a celkem dobrá galerie fotografií z mnoha zoologických zahrad Evropy, Asie a Severní Ameriky

zooforum and quit good gallery of photos from many zoological gardens of Europe, Asia and North America
 
     
 

Zoos.de www.zoos.de
stránky s množstvím článků o mnoha zoo

site with many articles about many zoos
 
     
WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.