!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
     
  co je a co není  zoo  
     
 
 • I. OBECNÁ PRAVIDLA

  • 1. Účel

   • Účelem těchto pravidel je definování pojmu zoo, tak aby bylo co nejzřejmější, které chovatelské zařízení se za zoo považuje a které nikoli - a to výhradně z důvodu zařazení nebo nezařazení do databáze. Tato pravidla nevychází ani se neshodují s pravidly jiných organizací (např. zoologických asociací) nebo s národními zákony o zoologických zahradách.  • 2. Zařazení zoologických zařízení do databáze

   • V této databázi jsou zařazena taková zoologická zařízení, která odpovídají pravidlům definovaným v bodu II. (základní definice zoo, základní kritéria zoo a specifická upřesnění). Z toho důvodu se seznam nemusí shodovat s jinými internetovými seznamy a údaji. • II. APLIKACE PRAVIDEL

  • (stanovení zda zařízení patří nebo nepatří do databáze zoo)
   Každé zařízení musí 1) odpovídat základní definici zoo, 2) splňovat základní kritéria zoo a 3) projít sítem bližších upřesnění, podle nichž je zařazeno do jedné ze tří kategorií.
   Vyjímka: historické a prehistorické menažerie, které jsou řazeny do zvláštních kategorií "M" a "H".
   Zjednodušený popis kategorií:
   kategorie A - "zoo" - standardní zoo, akvária a další zařízení (zařízení, kde není pochyb o zařazení mezi zoo)
   kategorie B - "polozoo" - velmi malá zařízení a zařízení, která jsou menší součástí jiných nezoologických institucí (zařízení které bude část lidí řadit mezi zoo, část nikoli)
   kategorie C - "speciální zařízení" - speciální chovná zařízení, která fungují a vypadají více méně jako zoo, ale obvykle neexpoziční a veřejnosti nepřístupná (např. chovná centra jiných zoo)
   kategorie M - "menažerie" - středověká menažerie (cca 6. - 18. století)
   kategorie H - "prazvěřinec" - pravěký nebo starověký zvěřinec (cca do 6. století)

   Každé zařízení musí odpovídat Základní definici zoo:

  • 1. Základní definice zoo

   • Pro účely tohoto seznamu zoologických zahrad a podobných zařízení se za zoo považují odborná vědecká či vzdělávací zařízení dlouhodobého charakteru, které chovají druhy divokých zvířat nebo zdomácnělá zvířata expozičním způsobem z důvodů osvětových nebo pro záchranu a ochranu druhů. - Jejich posláním je zachování biodiverzity a genofondu volně žijících živočichů jejich chovem v lidské péči, se zřetelem na záchranu ohrožených druhů a výchově veřejnosti k ochraně přírody.
    Mezi taková zařízení patří zejména zoologické zahrady, zooparky, zookoutky (mini zoo), veřejná akvária, terária, vivária, ptačí či plazí parky a domy, delfinária, safari, motýlí domy, insektária, specializovaná zařízení pro expoziční chov zvířat apod.

    Zoologickým zahradám předcházely menažerie, které obvykle zřizovala šlechta (jako demonstraci moci, bohatství, ze sběratelské vášně nebo z rozmaru pro kratochvíle šlechty). Menažerie většinou nebyly veřejně přístupné (ačkoli ne ve všech případech). Jako předchůdci zoo jsou šlechtické menažerie zařazeny do samostatné kategorie "M" (menažerie).

    Ještě před aristokratickými menažeriemi však existovaly pravěké a stověké "prazvěřince", které sice zakládali také většinou panovníci, ovšem tyto "prazvěřince" byly v mnohém ještě více podobnější dnešním zoo než středověké menažerie - byly většinou veřejně přístupné, výběhy byly velké a napodobovali přirozené prostředí zvířat. Tyto "prazvěřince" budou zařazeny do samostatné kategorie "H" (historické). Zatím jsou uvedeny v samostatné sekci "historie".  • pakliže zařízení odpovídá základní definici zoo musí splňovat veškerá Základní kritéria zoo:

  • 2. Základní kritéria zoo

   • A) Stálé místo

    • expozice zvířat na stálém - nepřenosném místě   • B) Dlouhodobý (trvalý) charakter

    • bez dočasných zařízení (např. pojízdné zvěřince, delfinária v cirkusových stanech nebo mobilních bazénech pod odkrytým nebem, akvária a motýlí expozice ve stanech atd.)   • C) Otevřené veřejnosti

    • aspoň část zařízení a aspoň po část roku

     Vyjímka: neexpoziční chovná zařízení uvedená v bodu II.3.B.   • D) Zoologický účel chovu

    • tj. zařízení, která mají primárně vědecký či vzdělávací přínos - záchrana druhů (rozmnožení zvířat), zoologický výzkum, osvěta a výchova veřejnosti k ochraně přírody   • E) Expoziční způsob chovu

    • odpovídající chovná zařízení, tj. zařízení pro návštěvníky - nejen pro vlastní chov. Zařízení umožňující důstojnou prezentaci zvířat návštěvníkům. Nejen klece či výběhy, které pouze zabrání úniku zvířat, ale expoziční (předváděcí, ukázkové) - takové, které návštěvníkům umožňují snadné pozorování zvířat, k nimž se dostane po návštěvnické cestě atd. Obvykle i další servis (popisky, informační tabulky, odpočinková místa, občerstvení, různé aktivity atd.). Expozice jsou nejen účelové, ale dle možností i estetické.

     Vyjímka: neexpoziční chovná zařízení uvedená v bodu II.3.B.   • F) Profesionální chov a vzhled zoo

    • profesionální péče, servis, zázemí apod.   • G) Zařízení se zvířaty v zajetí

    • zvířata určená trvale k chovu v zajetí - nikoli divoká (ani jsou-li dočasně ošetřována, rehabilitována apod.)   • H) Odpovídající počet zvířat

    • odpovídající (nespecifikované) množství druhů a plemen zvířat, popřípadě kusů (v zařízeních s úzkou specializací)

     množství zvířat nelze stanovit - odpovídající množství v delfináriu je jiné než odpovídající množství v běžné zoo, odpovídající množství v běžném insektáriu je jiné než odpovídající množství v insektáriu specializovaném na pavouky... atd.  • pakliže zařízení splňuje všechna kritéria zoo, je dále zařazeno do jedné ze tří kategorií.

   Zařazení do kategorií (a upřesnění) je v tomto bodu prováděno "vylučovací metodou" - tzn. že vždy je výběr ze dvou či více možností v několika úrovních - na konci je výsledná položka s označením kategorie (ikona barevného bodu):

  • 3. Rozdělení, kategorie a upřesnění

   • Každý ví, co je zoo, obtížné je jen stanovit hranici mezi tím, co se za zoo ještě považuje a co nikoli, proto jsou zde ještě některá upřesnění.

   • A) Expoziční zařízení

    • Samostatná nebo nesamostatná (viz. níže) zařízení vybudovaná expozičním způsobem, tj. zařízení pro návštěvníky - nejen pro vlastní chov. Jednotlivé expozice jsou přístupné po cestách, návštěvníkům je umožněno snadné pozorování zvířat a obvykle je pro ně připraven i širší servis (popisky, informační tabulky, odpočinková místa, občerstvení, různé aktivity atd.). Expozice jsou zařízeny nejen účelově, ale dle možností i esteticky.
     Samostatná: samostatná chovná zařízení a víceúčelová zařízení, jejichž zoologická část je rovnocenná té druhé nebo jsou velmi významnou součástí celku - např. zoologicko-botanické zahrady, zábavní parky s významnou zoo atd. (tzv. 1:1)
     Nesamostatná: obvykle menší (doplňková) zařízení, která jsou méně významnou součástí jiných primárně nezoologických zařízení - jejichž význam zdaleka nedosahuje významu hlavní (mateřské) části - např. akvária, terária, insektária či jiné expozice v botanických zahradách, muzeích, obchodních centrech, větší hotelové minizoo, menší návštěvnická centra národních parků atd. (v této kategorii mohou být případně zařazena i velmi malá samostatná zařízení)

     Mezi taková zařízení nepatří zejména chovná zařízení domácího či školního typu (hobby chov), laboratorní, myslivecké (lovné), hospodářské a jiné ryze komerční chovy, zoo-shopy, cirkusové zvěřince nebo malá zařízení provozované restauracemi, hotely, různými spolky apod., které slouží zejména k účelu zkrácení volných chvil ubytovaných hostí či jako názorné ukázky zájmových kroužků a skupin - zařízení bez snadného přístupu k expozicím, účelové (nepohledové) expozice. Mezi expoziční zařízení nepatří ani malá (i když estetická) dekorativní akvária, voliéry nebo pod. v prostorách restaurací, hotelů, obchodních domů atd.

    • a) Běžná zoo zařízení 

      • samostatné - běžné zoologické a zoologicko-botanické zahrady, safari parky, významnější samostatné zookoutky a minizoo, ptačí, hadí, plazí a jiné parky, mořské světy, delfinária, akvária, terária, vivária, insektária, motýlí domy, tropické haly pro zvířata atd.
       nesamostatné - menší, ale zřetelné (nezanedbatelné) profesionální součásti (minizoo, zvěřince, akvária, terária, ptačí, hadí, plazí a jiné specializované expozice atd.) jiných zařízení    • b) Zoo zařízení s domácími zvířaty

      i) ukázkové zoo a ptačí parky s domácími zvířaty

      • samostatné - profesionální zařízení jako běžná zoo či minizoo, jen místo divokých druhů jsou domácí zvířata - obvykle množství plemen nebo druhy exotických domácích zvířat
       nesamostatné - expozice několika plemen ryze domácích zvířat, často doplněná o zdomácnělé nebo farmové druhy (lamy, pštrosi, hlodavci a jiné druhy běžně chované doma), eventuelně několik málo druhů místních zvířat


      ii) dětské "hladící" zoo

      • většinou neexpoziční - "pet" zvířata, často jen jednotlivé kusy hospodářských či venkovských zvířat, většinou jen v jednom výběhu. I podobná specializovaná zařízení, jako např. králičí parky apod. - nepatří do databáze (výjimkou mohou být expoziční zařízení podobná běžné zoo).


      iii) zařízení jen s několika druhy domácích zvířat (bez určení plemen)

      • obvykle nesamostatné - jen jako ukázka (městským dětem nebo v zemědělských muzeích apod.), nezoologický účel chovu - nepatří do databáze    • c) Vnitřní zoo, střešní zoo, zoo-kavárny apod.

      zařízení uvnitř budovy nebo z větší části uvnitř budovy, případně na střeše či terase budovy, která nejsou klasickými vivárii, akvárii, terárii apod. - obvykle v obchodních domech, kavárnách atd.

      i) klasické expozice

      • samostatné - profesionální chovné zařízení jako běžná venkovní
       nesamostatné - menší, ale významné součásti jiných vnitřních zařízení


      ii) kontaktní a hladící zařízení s divokými zvířaty

      • větší s expozičními chovnými zařízeními - větší kontaktní zoo, avšak s významným počtem expozičních zařízení (vitríny, profesionální akvária, terária atd.) 
       menší s expozičními chovnými zařízeními - menší kontaktní zoo, avšak s významným počtem expozičních zařízení (vitríny, profesionální akvária, terária atd.)
       bez expozičních chovných zařízení - kontaktní zoo bez nebo s minimem expozičních zařízení (většinou jen domácí klece, terária, akvária, přenosné montované ohrádky, dřevěné bedny apod.) - často jakési "herny se zvířaty" - nepatří do databáze


      iii) kontaktní a hladící zařízení s domácími zvířaty

      • neexpoziční zařízení, obvykle jen s málem zvířat (často jen jeden kus od druhu) - jakýsi druh "zvířecí herny" - nepatří do databáze    • d) Parky, centra a expozice dravců a sov

      i) S klecemi a / nebo voliérami

      • samostatné - jako běžný ptačí park specializovaný na dravce a sovy
       nesamostatné - stálé s expoziční částí (voliéry, klece), i když je část ptáků (pro sokolnické ukázky) uvázaná na sedácích (často na hradech a zámcích)


      ii) Bez klecí a voliér

      • neexpoziční - sokolnický způsob chovu - ptáci uvázaní na sedácích či v boudičkách - nestálé sezónní výstavy - nepatří do databáze (včetně sokolnických center na hradech, kde probíhají jen letové ukázky a vlastní chov je jinde)    • e) Obory, Game parky

      i) Ukázkové obory, expoziční jelení parky

      • zařízení s několika druhy jelenů a většinou i dalšími lesními zvířaty (mufloni, divočáci atd.) v běžných expozičních výbězích, téměř jako běžná zoo - přizpůsobené pro návštěvníky


      ii) Městské obory

      • obvykle jen jeden "nezoologický" výběh s jedním či dvěma druhy jelenů na ukázku, nezoologický účel chovu - nepatří do databáze


      iii) Lovné obory

      • komerční, neexpoziční, nezoologický účel chovu - nepatří do databáze


      iv) Game parky

      • obvykle s divoce žijícími (nechovanými) zvířaty, obrovské rozlehlé výběhy, kde je nutné jezdit terénním autem, neexpoziční, nezoologický účel chovu - nepatří do databáze    • f) Medvědária

      • samostatná s několika výběhy - medvědí parky apod. - jako běžná zoo specializovaná na medvědy
       samostatná v příkopech, či jámách - např. městské tzv. medvědí příkopy, či jámy - betonové, obvykle zahloubené výběhy (v německy mluvících zemích tzv. bärengraben) - jen jeden nebo velmi málo výběhů pro chov medvědů
       nesamostatná - na hradech a zámcích - medvědi v hradních, či zámeckých příkopech, jámách, výbězích nebo jiných podobných zařízeních obvyklých v zoo
       nesamostatná v klecích - medvědi v malých klecích (nejčastěji u restaurací nebo rekreačních objektů)  - nepatří do databáze (jde spíše o týrání zvířat)    • g) Zařízení s krokodýly

      i) Krokodýlí expozice

      • samostatné - krokodýlí zoo a parky - jako běžná zoo či terárium specializované na krokodýly
       nesamostatné - zařízení s expozicí více druhů krokodýlů (a často i dalších plazů) v běžných expozičních výbězích a bazénech, v chovných zařízeních podobných zoo (přizpůsobených pro návštěvníky) - často např. expoziční část komerční krokodýlí farmy


      ii) Krokodýlí farmy

      • komerční, účelové, neexpoziční, nezoologický účel chovu - nepatří do databáze    • h) Ostatní zařízení specializovaná na určitý druh či skupinu zvířat

      • samostatné - opičí parky, jelení parky, vlčí parky, parky šelem, krokodýlí parky, chovná centra pand, tuleňů apod. - zařízení fungující více méně jako zoo (nebo běžný safari park), jen s určitou skupinou zvířat
       nesamostatné - menší, ale zřetelné (nezanedbatelné) profesionální specializované chovné součásti jiných zařízení

      • Mezi taková zařízení nepatří zejména komerční farmy (pštrosí, krokodýlí, jelení atd.) a lovné ani městské obory obvykle s jedním "nezoologickým" výběhem    • i) Návštěvnická centra národních parků apod.

      i) s ukázkovou chovnou expozicí

      • návštěvnická centra národních parků, přírodních rezervací apod. většinou více či méně připomínají zoo - expoziční ukázkové výběhy, kde bývá chováno několik kusů zvířat (žijících v NP nebo rezervaci). Obvykle více druhů, ale i návštěvnická centra předvádějící jeden druh, jehož ochrana je stěžejní (např. zubr)


      ii) bez expoziční části

      • neexpoziční, nejde o chov, ale o divoce žijící zvířata - nepatří do databáze    • j) Záchranné stanice, sirotčince apod.

      i) s veřejně přístupnou expoziční částí

      • expoziční centra (označovaná též jako zookoutky nebo minizoo) záchranných stanic nebo sirotčinců, která vypadají obdobně jako zoo či minizoo - některé fungují a vypadají zcela jako zoo (jen původ zvířat je jiný), bývají zde chována (nejen držena) i běžná zvířata (bez hendikepů).


      ii) bez expoziční části

      • nezoologický účel chovu, hendikepovaná zvířata a sirotci nejsou chována, většinou jen krátkodobě (menšina dlouhodobě) držena - nepatří do databáze    • k) Zvířecí útulky / útočiště (sanctuary), rezervace apod.

      • obvykle s původně divoce žijícími (nechovanými) zvířaty (konfiskovaná zvířata, sirotci apod.), obrovské rozlehlé výběhy, kde je nutné jezdit terénním autem nebo naopak uvazovaná zvířata bez expozice (např. sloní sanctuary), neexpoziční, nezoologický účel chovu - nepatří do databáze    • l) Speciální chovná centra

      i) s veřejně přístupnou expoziční částí

      • speciální chovná centra, obvykle zaměřená na určitý druh nebo skupinu zvířat (např. zubři, dravci atd.), která mají veřejně přístupnou expoziční část.
       běžná chovná centra - orientovaná částečně i na návštěvníky (základní návštěvnický servis)
       velmi podobná běžné zoo -  orientovaná větší nebo stejnou měrou na návštěvníky (návštěvnický servis jako v zoo)
       velmi speciální zařízení - zcela nebo částečně přístupná veřejnosti, ale vše je podřízeno chovu - chovná zařízení spíše účelová než expoziční (bez nebo téměř bez návštěvnického servisu)


      ii) veřejně nepřístupné nebo bez expoziční části

      • nepatří do databáze nebo jsou zařazena jinde (viz. Primárně neexpoziční zařízení)    • m) Sakrální zařízení

      • např. zařízení s posvátnými krokodýly - divoce žijící (nechovaná) zvířat, většinou neexpoziční, nezoologický účel chovu - nepatří do databáze    • n) Velmi malá bezvýznamná zařízení

      • velmi malá, téměř bezvýznamná samostatná zařízení a samostatně stojící jednotlivé klece či voliéry v parcích nebo pod. Málo druhů i kusů zvířat - nepatří do databázee   • B) Primárně neexpoziční (tj. chovná) zařízení

    • Účelově zařízená profesionální chovná zařízení, sloužící k ochraně a záchraně druhů a zachování genofondu. Většinou s velmi vzácnými nebo obtížně chovatelnými druhy zvířat vyžadujícími naprostý klid. Často chov spojen s výzkumem a pozorováním zvířat z důvodů získávání důležitých poznatků o chování zvířat atd. Většinou veřejnosti nepřístupné z důvodů ekonomických, bezpečnostních, kvůli klidu (zvířat), legislativě dané země nebo pod. Zařízení více či méně podobné klasické zoo avšak většinou neexpozičně - účelově zařízená

     Mezi taková zařízení nepatří zejména laboratorní chovy, komerční výzkumné chovy atd.

    • a) Chovná zařízení jiných zoo

     • chovná zařízení jiných zoologických institucí (chovné rezervy apod.), obvykle neveřejná    • b) Neveřejná samostatná nekomerční zařízení

     • specializovaná chovná zařízení více či méně podobná klasické zoo, avšak z nějakého důvodu veřejnosti nepřístupná. Obvykle s velmi vzácnými a obtížně chovatelnými místními druhy (často endemity). Většinou vedené nějakou národní nebo nadnárodní institucí.    • c) Neveřejná komerční zařízení

     • nepatří do databáze.    • d) Ostatní zařízení

     • nepatří do databáze   • C) Soukromé (osobní) kolekce zvířat

    • zařízení více či méně podobné klasické minizoo avšak soukromé (osobní, domácí, nevýdělečné - nepodnikatelské, nekomerční - tedy žádná firma, podnik nebo pod.) - obvykle v zahradách rodinných domů nebo pod. Zařízené i na návštěvníky a splňující všechna ostatní Základní kritéria zoo (viz. bod II.2.).

     Mezi taková zařízení nepatří zejména domácí chovy sloužící jen pro vlastní potěšení, neexpoziční chovy, neprofesionální chovy atd..

    • a) Běžně přístupné soukromé kolekce exotických nebo mnoha plemen domácích zvířat

     • soukromé kolekce exotických zvířat (běžných zoo zvířat) nebo kolekce mnoha plemen mnoha druhů domácích zvířat, které jsou běžně veřejně přístupné (pro kohokoliv) - během stanovených otvíracích hodin nebo po předchozí domluvě. (obvykle veřejně známé jako minizoo, kterou je možné navštívit)

      Mezi taková zařízení nepatří domácí akvária, terária apod. pokud nejsou v oddělené samostatné místnosti a pokud netvoří ucelenou expozici.    • b) Sporadicky přístupné soukromé kolekce zvířat

     • soukromé kolekce přístupné jen úzkému okruhu lidí (rodina, známí, přátelé, členové různých skupin a spolků atd.) nebo jen výjimečně i ostatním - nepatří do databáze    • c) Kolekce jen několika druhů domácích zvířat

     • bez rozlišení plemen, velmi málo plemen nebo jen plemena určitého druhy či skupiny (holubáři, králíkáři) - nepatří do databáze    • d) Velmi malé bezvýznamné soukromé chovy

     • nepatří do databáze • III. DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ

  • 1. Faktory bez vlivu na vymezení zoo

   • Pro určení zda jde o zoo či nikoli nemá vliv zejména:
    - zda jde o samostatnou instituci či významnou součást jiného zařízení (např. botanické zahrady, muzea, zábavního či tématického parku, eventuelně hotelů, kulturních či obchodních center apod.)
    - částečný komerční chov, zvláště slouží-li k financování nekomerční (chovné) části (např. krokodýlí parky)
    - plně výzkumný chov slouží-li především k získávání informací a poznatků o živočišných druzích za účelem dalšího chovu a množení
    - kvalita chovatelského zařízení
    - výše vstupného nebo vstup zdarma apod.   • 2. Zoo, které se nachází na více lokalitách

   • Některé zoo apod. se nachází na více vzájemně nesouvislých místech (v jednom či dokonce ve více městech), další mají na jiných místech některé expozice či chovná zařízení a prostory. V takových případech je v databázi uvedeno každé zařízení zvlášť.   • 3. Přestěhování zoo

   • Dojde-li k přestěhování zoo, pak je do seznamu zařazena takto:

   • A) Jako jedna zoo

    • jde-li o plynulé přemístění zoo v rámci téhož města a kontinuální nebo téměř kontinuální provoz   • B) Jako dvě zoo

    • tj. jedna zrušená a druhá nová - jde-li o přestěhování mezi dvěma městy, přemístění s větším přerušením provozu nebo změnu charakteru zařízení (např. klasická zoo z původního vivária)

 
     
WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.