!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
 

Mezopotámie   Mesopotamia

V Asýrii bylo zřejmě množství zvěřinců (více než je zde uvedeno) s velkými výběhy - velmi podobných dnešním zoologickým zahradám... Existuje zápis krále Sinacheriba, který o zvěřincích píše: "výběhy napodobovaly přirozený životní prostor zvěře". Podle jiných zpráv krása tehdejších "zoologických zahrad" udivovala obyvatele mnoha asyrských měst, což svědčí o tom, že byly přístupné i prostému lidu. Asyrští králové měli dokonce odborný personál - veterináře a chovatele specializované na určitou skupinu zvířat (např. na ptáky, býložravce atd.)

In Assyria there were apparently number of menageries (more than listed here) with large enclosures - very similar to today's zoological gardens... There is a writing record of king Sennacherib, who writes about the menageries "Enclosures simulated the natural habitat of animals." According to other reports, the beauty of the then "Zoological gardens" astonished the inhabitants of many Assyrian cities, what suggesting that they were accessible to common people. Assyrian kings had even a professional personnel - veterinary and keepers specialized for the concrete group of animals (eg. for birds, herbivorous etc.)

 
Zvěřinec krále Šulgi Menagerie of king Shulgi
Ur (v dnešním Iráku, poblíž Násíríje)

Ur (in today's Iraq, near Nassiriya)

21. století př. n.l. 21st century BC
Sumerský král Šulgi (vládl 2094 - 2047 př. n.l.) měl zvěřinec v tehdejším městském státě Uru v Sumeru. Byl to jeden z prvních zvěřinců nejen v Mezopotámii a vůbec první známá kolekce velkých šelem, které zde převažovaly. Kromě šelem (lvi, levharti, tygři, medvědi, vlci atd.).král choval slony, skot, ovce, ptáky a další zvířata... Zvěřinec byl složen z mnoha jeskyní, výběhů, prostorů vymezených lany a klecí, ale některé šelmy byly také na řetězu.

Sumerian king Shulgi (reigned 2094 - 2047 BC) had a menagerie in the then city-state Ur in Sumer. It was one of first menagerie, not only in Mesopotamia and generally first known collectin of large beasts of prey, which predominated here. In additin to beasts (lions, leopards, tigers, bears, wlves etc.) the king bred also elephants, cattle, sheep, birds and other animals... The menagerie consisted of caves, enclosures, roped-off areas and cages, but some beasts were also chained-up.

 
Zvěřinec krále Tiglatpilesara i. v Aššúru Menagerie of king Tiglath-pileser I in Assur
Aššúr (v dnešním Iráku, okres Qal'at Sherqat)

Assur (in today's Iraq, Qal'at Sherqat district)

přelom 12. a 11. století př. n.l. turn of the 12th and 11th century BC
jeden ze tří nejvýznamnějších Asyrských králů Tiglatpilesar I. (vládl 1115 - 1075 př. n.l.) měl velký zvěřinec v tehdejším (prvním) hlavním městě Asýrie - Aššúru. Tiglapilesar I. byl vášnivým lovcem - existují záznamy o tom jak sám pro svůj zvěřinec chytal kozorožce, jeleny a slony. Ve zvěřinci byly také další býložravci (gazely, velbloudi, divocí osli, divocí voli - možná pratuři...) a šelmy (lvi, levharti, medvědi...) - v pozoruhodném množství. Od egyptského panovníka Ramsese IX. dostal darem hrocha, krokodýly a opice. Zvěřinec byl přístupný veřejnosti!!!

one of three most important Assyrian kings Tiglath-Pileser I (reigned 1115 - 1075 BC) had a large menagerie in the then (first) capital of Assyria - Assur. Tiglapilesar I was an avid hunter - there are records how himself catch ibex, deer and elephants for his menagerie. In the menagerie were also other herbivores (gazelles, camels, wild asses, wild oxes - may be aurochs...) and carnivores (lions, leopards, bears...) - in remarkable numbers. He received hippo, crocodiles and monkeys as a present from Egyptian ruler Ramses IX. The menagerie was access to the public!!!

 
Zvěřinec krále Aššúr-bél-kaly v Aššúru Menagerie of king Ashur-bel-kala I in Assur
Aššúr (v dnešním Iráku, okres Qal'at Sherqat)

Assur (in today's Iraq, Qal'at Sherqat district)

počátek 11. století př. n.l. the early 11th century BC
píše se, že asyrský král Aššúr-bél-kala postavil v Aššúru velký zvěřinec nebo zoologicko-botanickou zahradu, kde choval mnoho zvířat (např. šelmy, opice, velbloudy, krokodýly, ptáky...). Existují doklady o tom, že byl zvěřinec přístupný veřejnosti, některé zdroje dokonce uvádí i o návštěvy lidí jiných národů. Jiné záznamy hovoří o králově výpravě do Chetitské říše odkud si přivezl divoké býky (pratury ?) nebo o lovu "mořského koně" (nahiru) ve Středozemním moři. Vysílal obchodníky, aby získali další a další zvířata. Mnoho jich dostal také darem od Egypťanů - mj. "říčního muže" (amil nari - spekuluje se o tuleni, vodním buvolu nebo i mangustě).
Je otázkou zda Aššúr-bél-kala skutečně zvěřinec vybudoval nebo zdědil po otci Tiglatpilesaru I. (a případně přestavěl) - po smrti Tiglatpilesara I. vládl jeho syn Ašaréd-apil-Ekur, který ovšem po dvou letech vlády zemřel. Na trůn pak usedl právě Aššúr-bél-kala, tedy pouhé dva roky po smrti otce. Nový král přebudoval mnoho budov a jiných věcí v Aššúru - možná i zvěřinec.

It is written that the Assyrian king Ashur-bel-kala built a large menagerie or zoological-botanical garden in Assur, where he kept many animals (eg. beasts, monkeys, camels, crocodiles, birds...). There is evidence that the menagerie was open to the public, some sources even mention visits of people of other nations. Other records speak about the king's expedition to the Hittite empire from where he brought the wild oxen (aurochs ?) or about the catching "sea horse" (nahir) in the Mediterranean sea. He dispatched merchants to gain other and other animals. Many of them he also received as a gift from the Egyptians - i.a. "river man" (amil nari - there are speculations about seals, water buffalo, or even mongoose).
The question is whether Ashur-bel-kala really built the menagerie or inherited it from his father Tiglath-Pileser I (and alternatively rebuilt it) - after the death of Tiglath-Pileser I, his son Asharid-apal-Ekur ruled, however he died after two years of reign. Then just Ashur-bel-kala sat the throne, that means only two years after the death of his father. The new king rebuilt many buildings and other things in Assur - maybe also the menagerie.

 
Zvěřinec Krále Aššurnasirpala II. v Kalchu Menagerie of king Ashurnasirpal II in Kalhu
Kalchu, později Nimrud (v dnešním Iráku asi 1 km od vesnice Númaníja a 30 km od Mosulu) Kalhu or Calah, later Nimrud (in today's Iraq about 1 km from Noomanea village and 30 km from Mosul)
* ~879 př. n.l. - † konec 8. nebo v 7. stol. př. n.l. *~879 BC - † the late 8th or in 7th cent. BC
jeden ze tří nejvýznamnějších Asyrských králů Aššurnasirpal II. (vládl 883 - 859 př. n.l.) měl velký zvěřinec ve městě Kalchu, z něhož učinil hlavní město Asýrie (velkolepá otvírací ceremonie proběhla 879 př. n.l.). U příležitosti otevření nového hlavního města dostal král bezpočet živých zvířat darem - opice, slony, medvědy, vzácné jeleny a dokonce nějaké neidentifikované mořské tvory.
Aššurnasirpal II. byl především vojevůdcem a dobyvatelem, ale také lovcem - dochovaly se dokumenty o zvěřinci, o zvířatech, o tom jak chytal tygry, stáda slonů, lvů a jiných zvířat pro zvěřinec. "Chytal jsem zvířata živá. Shromáždil jsem ve svém městě Kalchu stáda divokých volů, slony, lvy, pštrosy, samce a samice opic, divoké osly, gazely, jeleny, medvědici, levharty... všechnu zvěř plání a hor a ukázal je všem lidem mé země". Píše se o 15 chycených velkých lvech a 50 lvíčatech, které umístil v klecích zvěřince. Jsou také doklady, že král některá zvířata (např. lvy) cíleně rozmnožoval. Choval mimo jiné i dnes již vyhubené asijské osly ašdari (Equus hemionus hemippus).
Je evidentní, že byl zvěřinec veřejně přístupný, stejně jako "botanická zahrada", kterou měl Aššurnasirpal v Kalchu také.
Zvěřinec existoval i během vlády Aššurnasirpalova syna Salmanasarra III. (vládl do 824 př. n.l.), který přidal více exotických druhů. Možná existoval i déle.

one of three most important Assyrian kings Ashurnasirpal II (reigned 883 - 859 BC) had a large menagerie in Kalhu city, which he make the capital of Assyria (grand opening ceremony held 879 BC). At the occasion of the opening of the new capital, the king got as gift a countless of live animals - monkeys, elephants, bears, rare deer and even some unidentified sea creatures.
Ashurnasirpal II was mainly commander and conqueror, but also hunter - a documents survived about the menagerie, about animals, about that he catch tigers, herd of elephants, lions and other animals for the menagerie. "I caught animals alive. I collected in my city Calah herds of wild oxen, elephants, lions, ostriches, male and female monkeys, wild asses, gazelles, deer, female bears, panthers…all the beasts of plain and mountain, and displayed them to all the people of my land." It is written abut 15 caught big lions and 50 lion cubs, which was placed in cages of the menagerie. There are also documents that the king was purposefully reproducing some animals (eg. lions). He bred or kept among others also today already extinct Syrian wild asses - achdari (Equus hemionus hemippus).
It is evident that the menagerie was accessible also for the public, same as also "botanical garden", what Ashurnasirpal had also in Kalhu.
The menagerie existed also during rule of Ashurnasirpal's son Shalmaneser III (ruled up to 824 BC), who added more exotic species. May be it existed even longer.

 
Zvěřinec Krále Sinacheriba v Ninive Menagerie of king Sennacherib in Nineveh
Ninive (v dnešním Iráku - přes řeku z Mosulu) Nineveh (in today's Iraq - accross the river from the Mosul)
* ~700 př. n.l. - † ~627 př. n.l. * ~ 700 BC - † ~627 BC
král Sinacherib (vládl 705 - 681 př. n.l.) měl velký zvěřinec v legendárním biblickém městě Ninive - tehdejším hlavním městě Novoasyrské říše. Ninive bylo obehnáno asi 12 km dlouhou masivní zdí, přičemž zvěřinec a také botanická zahrada byly na obou jejích stranách. Sinacherib byl prvním, kdo (narozdíl od předchozích králů) vytvořil zvěřinec, coby park, kde byla zvířata zároveň s rostlinami jako "ekosystémvé expozice". Existuje zápis, kde tento král říká o svém zvěřinci: "výběhy napodobují přirozený životní prostor zvěře".
Ve zvěřinci byla hlavně zvířata Mezopotámských nížin, hor i mokřadů, ale i několik dalších druhů. Existují záznamy o tom jak Sinacherib lovil lvy a pratury pro svůj zvěřinec. Zvěřinec zůstal i za vlády Sinecheribova syna Asarhaddona (681 - 669 př. n.l.) a vnuka Aššurbanipala (668 - 627 př. n.l.) - tedy až do pádu Ninive. Byl přístupný i veřejnosti stejně jako botanická zahrada, kterou založil také Sinacherib.

king Sennacherib (reigned 705 - 681 BC) had a large menagerie in the legendary biblical city Nineveh - the then capital of of Neo Assyrian Empire. Nineveh was surrounded by about 12 km long massive walls, where the menagerie and also botanical garden were on both its sides. Sennacherib was first who (in contrast to previous kings) created menagerie as park where animals were together with plants as "ecosystem exhibits". There exists a record, where this king says about his menageries: "enclosures simulates the natural habitat of animals."
In the menagerie there were manly animals of Mesopotamian lowlands, mountains and march, but also several other species. There are records how Sennacherib catch lions and aurochs for his menagerie. The menagerie remained also during the rule of Sennacherib's son Esharhaddon (681 - 669 BC) and grandson Ashurbanipal (668 - 627 BC) - so that until the fall of Ninive. It was access also for the public, same as also botanical garden founded also by Sennacherib.

 
Zvěřinec Krále Nebukadnesara II. v Babylónu Menagerie of king Nebuchadnezzar II in Babylon
Babylón (v dnešním Iráku - poblíž města Al-Hillah asi 85 km od Bagdádu) Babylon (in today's Iraq - near Al-Hillah city about 85 km from Baghdad)
6. století př. n.l. 6th century BC
nejvýznamnější novobabylónský král Nebukadnesar II. (vládl 605 - 562 př. n.l.) měl velký zvěřinec v tehdejším největším městě světa Babylónu (původně městský stát, pak hlavní město Babylonie a potom Novobabylonské říše). Ve zvěřinci bylo hlavně obrovské množství lvů, ale i jiná zvířata - pravděpodobně i pratuři (udává se "divoký skot"), opice, nosorožci, antilopy, velbloudi... Píše se, že byl Nebukadnesar II. přeborníkem v chovu lvů.

most important Neo Babylonian king Nebuchadnezzar II (ruled 605 - 562 BC) had a large menagerie in the then largest city of the world - Babylon (originally city-state, after that capital of Babylonia and than of Neo Babylonian Empire). In the menagerie were mainly huge number of lions, but also other animals - probably also aurochs ("wild cattle" is mentioned), monkeys, rhinos, antelopes, camels... It is written that Nebuchadnezzar II was a "champion" in lion breeding.
WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 15. 12. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:15. 12. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.