!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Mezinárodní zoo organizace, organizace ochrany přírody apod.
International zoo organisations, Conservation organisations etc.
 
  AAZV American Association of Zoo Veterinarians  
  založena roku 1946 v Bostonu. Má stovky členů (v různých katagoriích) hlavně ze Severní Ameriky, ale i dalších kontinentů..

founded in 1966 in Rostock. It has hundreds of members (in various categories) mainly from North America, but also from other continents.
  www.aazv.org
 
  ABMA Animal Behavior Management Alliance  
  založena roku 2000 v USA

founded 2000 in USA
  www.theabma.org
 
  AEECL Association Européenne pour l‘Étude et la Conservation des Lémuriens  
  Evropská asociace pro výzkum a ochranu lemurů - založena v 80. letech z iniciativy Zoo Mulhouse, Zoo Köln, Zoo Saarbrücken a Univerzity ve Štrasburku. Sídlí v Mulhouse a má více než 30 členů z Francie, Německa, V. Británie, Nizozemska, ČR, Španělska, Švýcarska, Švédska, Polska, Portugalska, Itálie...

European Association for the Study and Conservation of Lemurs - founded in the 80s by initiative of Mulhouse Zoo, Cologne Zoo, Saarbrücken Zoo and Strasbourgh University. Based in Mulhouse and has more than 30 members from France, Germany, G. Britain, Netherlands, Czech rep., Spain, Switzerland, Sweden, Poland, Portugal, Italy...
  www.aeecl.org
 
  AFB Association for Butterflies  
  Asociace chovatelů motýlů - komerčních farem i veřejných motýlích expozicí. Vznikla v únoru 2006 a sídlí v USA.

Association of butterfly breeders - both commercial farms and public butterfly exhibitions. It was established in February 2006 and is based in the USA.
  www.forbutterflies.org
 
  AKAA Animal Keepers Association of Africa  
  založena roku 2005 v Ugandě, téměř 200 členů (z Afriky a USA)

founded 2005 in Uganda, nearly 200 members (from Africa and USA)
  www.akaafrica.com
 
 
AMMPA Aliance of Marine Mammals Parks and Aquariums  
  Aliance profesionálních zoologických zařízení chovajících mořské savce. Byla založena roku 1987 nedaleko Washingtonu. Sdružuje více než 50 zoo, akvárií, delfinárií apod. hlavně z USA, ale i Baham, Bermud, Dominikánské republiky, Finska, Francouzské Polynésie, Hong Kongu, Itálie, Kajmanských ostrovů, Kanady, Mexika, Nizozemska a Portugalska.

Aliance of professional facilities which breed marine mammals. It was founded 1987 near Washington. It associates more than 50 zoos, aquariums, dolphinariums etc mainly from the USA, but also from Bahamas, Bermuda, Canada, Cayman Islands, Dominican republic, Finland, French Polynesia, Hong Kong, Italy, Mexico, Netherland and Portugal.
  www.ammpa.org
 
 
BAG Bundesarbeitsgruppe Kleinsäuger  
  Spolková pracovní skupina pro malé savce byla založena roku 2000 v Německu. Sdružuje chovatele (jednotlivce i zoo) malých savců především z Německa, ale i dalších zemí Evropy (ČR, Polsko, Nizozemsko, Velká Británie, Švýcarsko...).

Federal working group for small mammals was founded in 2000 in Germany. It associates breeders (both personal and zoos) of small mammals especially from Germany, but also other Europian countries (Czech republic, Poland, Netherlands, Great Britain, Switzerland...).
  www.bag-kleinsaeuger.de
 
  BGCI Botanic Gardens Conservation International  
  založena roku 1987 pod záštitou IUCN ve Velké Británii. Sdružuje botanické (a zoologicko-botanické zahrady světa), má kanceláře nejen ve Spojeném Království, ale i v Číně, Rusku, Singapuru, USA, Kolumbii, Německu, Nizozemsku a na Kanárských ostrovech. Téměř 800 členů ze 118 zemí světa (2009).

founded 1987 under the auspices of IUCN in Great Britain. It associates botanical (and zoological-botanical) gardens of the world, has offices not only in the United Kingdom, but also in China, Russia, Singapore, USA, Colombia, Germany, the Netherlands and the Canary Islands. Nearly 800 members from 118 countries of the World (2009).
  www.bgci.org
 
 
 

CPSG Conservation Planning Specialist Group  
  založena roku 1979 jako Conservation Breeding Specialist Group (CBSG). Celková síť profesionálů věnujících se ochraně ohrožených druhů zvyšováním úsilí a efektivnosti ochrany přírody po celém světě. CPSG je součástí komise pro přežití živočišných druhů (SSC) IUCN. Má několik regionálních poboček (Austrálie, Brazílie, Evropa, Indonésie, Japonsko, Mezoamerika, Mexiko, Severní America, Jižní Asie, Jižní Afrika)

founded 1979 as Conservation Breeding Specialist Group (CBSG). Global network of conservation professionals dedicated to saving threatened species by increasing the effectiveness of conservation efforts worldwide. CPSG is part of the Species Survival Commission (SSC) of the IUCN. It has several regional branches (Australia, Brasilia, Europe, Indonesia, Japan, Mesoamerica, Mexico, North America, South Asia, Southern Africa)
  www.cbsg.org
 
 
EAAM European Association for Aquatic Mammals  
  založena roku 1972 v Nizozemsku. Sdružuje evropské chovatele mořských savců (zoo, akvária...) a osoby zabývající se ex situ a in situ ochranou (veterinářeře, biology, výzkumné pracovníky, trenéry, chovatele...). Sídlí v Bruselu, v Belgii.

founded in 1972 in The Netherlands. It associates European breeders of marine mammals (zoos, aquariums...) and persons involved in ex situ and in situ protection (veterinarians, biologists, researcher, trainers, caretakers...). It is based in Brussels, Belgium.
  www.eaam.org
 
  EAZWV European Association of Zoo and Wildlife Veterinarians  
  založena roku 1966 v Rostocku. Sdružuje okolo 600 členů z téměř 50 zemí Evropy.

founded in 1966 in Rostock. It associates around 600 members from nearly 50 countries of Europe.
  www.eazwv.org
 
  EEKMA European Elephant Keeper and Manager Association  
  založena roku 1997 a má více než 130 členů - chovatelů slonů.

founded in 1997 and has more than 130 members - elephant keepers.
  www.eekma.org
 
  EUAC European Union of Aquarium Curators  
  založena roku 1972 v Basileji. Sdružuje veřejná akvária Evropy.

founded in 1972 in Besel. It associates public aquariums of Europe.
  www.euac.org
 
  IAAAM International Association for Aquatic Animal Medicine  
  založena roku 1969, sídlí v USA. Združuje organizace, které se odborně zajímají a věnují značné množství času praxi medicíny vodních živočichů, výuce a výzkumu v medicíně vodních živočichů nebo chovu a managementu vodních zvířat.

founded 1969, it is based in USA. It associates organisations, who are professionally interested in and devote a significant amount of time to the practice of aquatic animal medicine, teaching and research in aquatic animal medicine, or the husbandry and management of aquatic animals
  www.iaaam.org
 
  IAATE International Association of Avian Trainers and Educators  
  organizace založená v roce 1993 v Minnesotě - sdružuje nejen zoo, ale i jednotlivce zabývající se tréninkem ptáků zapojených do environmentálních a vzdělávacích programů. Většina členů je z USA, ostatní z Kanady, Mexika, Velké Británie, Nizozemska, Portugalska, Austrálie, JAR atd.

organization founded in 1993 in Minnesota - associates not only zoos, but also individuals active in bird training and involved in environmental and educational programs. Most members are from USA, others from Canada, Mexico, Great Britain, the Netherlands, Portugal, Australia, South Africa etc.
  www.iaate.org
 
  IMATA International Marine Animal Trainers' Association  
  založena roku 1973 v USA, okolo 40 členských zařízení (akvária, Mořské světy, zoo atd.) + cca 10 členských organizací (zoo asociace a jiné organizace)

founded 1973 in USA, around 40 member facilities (aquariua, Sea Worlds, zoos etc.) + cca 10 member organizations (zoo associations and other organizations)
  www.imata.org
 
    IRCF International Reptile Conservation Foundation  
  Americká organizace na podporu ochranářských a výzkumných projektů na záchranu plazů a obojživelníků a jejich přírodních stanovišť a ekosystémů po celém světě

an American organization for support conservation and research projects for survival reptiles and amphibians and their habitats and ecosystems in all the world.
 www.ircf.org
 
    IUCN International Union for Conservation of Nature  
  založena roku 1948 v Glandu (Švýcarsko) - organizace zaměřená na uchování přírodních zdrojů sdružuje téměř 1000 mezinárodních, státních i nevládních organizací z více než 80 zemí.

founded 1948 in Gland (Switzerland) - organization focused to the preservation of natural resources it associates nearly 1,000 international, governmental and also non-governmental organizations from more than 80 countries.
 www.iucn.org
 
 
IZE International Zoo Educators Association  
  založena roku 1972. Šíří výchovný dopad zoo a akvárií po celém světě. Jejím posláním je zlepšovat vzdělávacích programů v zařízeních svých členů, poskytovat přístup k nejnovějším myšlenkám, technice a informacím v ochraně přírody, vzdělávání a podporovat to nejlepší v péči o zvířata a dobré životní podmínky. Sdružuje více než 300 členů.

founded 1972. It is dedicated to expanding the educational impact of zoos and aquariums worldwide. Its mission is to improve the education programs in the facilities of its members, to provide access to the latest thinking, techniques, and information in conservation education and to support excellence in animal care and welfare. It associates more than 300 members.
 www.izea.net
 
  PASA Pan African Sanctuary Alliance  
  založena roku 2000 v Ugandě, registrována v USA a Velké Británii

founded 2000 in Uganda, registered in USA and United Kingdom
 pasaprimates.org
 
   

S360 Species 360  
  organizace založena roku 1974 jako ISIS (International Species Information System), v roce 2016 přejmenována na Species 360. Poskytuje členským zoo sběr dat o chovaných zvířatech a také software. Více než 1.000 členských zařízení (zoo, akvária, zoologické asociace atd.) z asi 90 zemí (2016).

organization founded 1974 as ISIS (International Species Information System), renamed to Species 360 at 2016. It provides to its member zoos the data collecting about captive animals and also software. More than 1,000 member facilities (zoos, aquariums, zoological asscoiations etc.) of about 90 countries (2016).
 www.species360.org
 
 
 

WAP World Animal Protection  
  vznikla v roce 1981 jako World Society for the Protection of Animals (WSPA) - sloučením dvou organizací - World Federation for the Protection of Animals (WFPA) založené 1953 a International Society for the Protection of Animals (ISPA) založené 1959. V roce 2014 byla přejmenována na World Animal Protection. Je aktivní ve více než 150 zemích a má přes 900 členských společností.

it arose as World Society for the Protection (WSPA) in 1981 by the merger of two organizations - the World Federation for the Protection of Animals (WFPA) founded in 1953 and the International Society for the Protection of Animals (ISPA) founded in 1959. It was renamed to World Animal Protection in 2014. It is active in over 150 countries and has more than 90 member societies.
  www.worldanimalprotection.org
 
  WAPCA West African Primate Conservation Action  
  iniciativa několika evropských zoo a organizací na efektivní záchranu primátů v západní Africe. 15 členů: 14 evropských zoo (ze SRN, Francie, Slovenska, Španělska, Velká Británie a Irska) a ZGAP (Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz) + 2 partnerské organizace: GDZ (Gemeinschaft Deutscher Zooförderer) a CEPA (Conservation des Espèces et des Populations Animales).

initiative of several European zoos and organizations for effective preservation of primates in Western Africa. 15 members: 14 zoos (from Germany, France, Slvakia, Spain, Great Britain and Ireland) and ZGAP (Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz) + 2 partner organizations: GDZ (Gemeinschaft Deutscher Zooförderer) and CEPA (Conservation des Espèces et des Populations Animales).
  www.wapca.org
 
  WPA World Pheasant Association  
  asociace sdružující zoo, organizace a soukromé chovatele hrabavých. Vznikla v roce 1975 ve Velké Británii a v současné době má několik sekcí i v dalších zemích (Benelux, Česko + Slovensko, Čína, Francie, Indie, Německo, Pákistán, Portugalsko a Rakousko) a 4 přidružené organizace (Pheasant and Waterfal Society of Australia, Bird Conservation Nepal, Taiwan Pheasant Association a ZGAP).

the association uniting zoos, organizations and private breeders of galliformes. It was founded in 1975 in the UK and currently has several sections in other countries (Benelux, Czech Republic + Slovakia, China, France, India, Germany, Pakistan, Portugal and Austria) and 3 affiliates (Pheasant and Waterfal Society of Australia, Bird Conservation Nepal, Taiwan Pheasant Association a ZGAP).
 UK + International: www.pheasant.org.uk; Benelux: www.wpa-benelux.info; CZ+SK: www.wpacz-sk.com ; CN: www.chinabird.org/...; FR: www.wpa-france-galliformes.fr; DE: www.wpadeutschland.de
 
 
WPT World Parrot Trust  
  mezinárodní fond věnující se záchraně papoušků. Byl založen Mikem Reynoldsem v roce 1989 v Paradise parku v Cornwallu (Velká Británie). Fond financuje ochranu, výzkumné projekty, vzdělavací programy atd. Podporuje ochranné a welfare projekty více než 60 druhů papoušků ve více než 40 zemích a ve spolupráci s IUCN ochranu 89 papoušků od ničení původního prostředí. Má pobočky v Belgii, Nizozemsku, Itálii, Španělsku, Skandinávii, Africe, Austrálii, USA, Kanadě...

an international trust dedicated to saving parrots. It was founded by Mike Reynolds in 1989 in Paradise Park in Cornwall (United Kingdom). The Trust finances the conservation, research projects, educational programs etc. It supports conservation and welfare projects of more than 60 species of parrots in more than 40 countries and in cooperation with IUCN protection of 89 parrots from the destruction of natural habitat. It has branches in Belgium, the Netherlands, Italy, Spain, Scandinavia, Africa, Australia, USA, Canada...
 www.parrots.org
 
  ZGAP Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz  
  Zoologická společnost pro ochranu druhů a populací byla založena roku 1982 v Mnichově. Organizace zabývající se ochranou mnoha konkrétních zvířat a jejich životního prostředí. Operuje po celém světě. Členové ZGAP jsou především z Německa, ale i z jiných zemí..

Zoological Society for Protection of Species and Populations was founded in 1982 in Munich. Organization dedicated to the protection of many specific animals and their environment. It operates worldwide. Members of ZGAP are mainly from Germany but also from other countries...
  www.zgap.de
 
 Národní zoo organizace, organizace ochrany přírody apod.
National zoo organisations, Conservation organisations etc.
 
  GDZ Gemeinschaft Deutscher Zooförderer  

  Asociace německých zoo příznivců (podporovatelů) vznikla v roce 1994 v reakci na mediální útoky proti zoologickým zahradám. V současné době (2016) sídlí ve Wuppertalu a sdružuje asi 60 Spolků přátel jednotlivých zoo.

Association of German Zoo-supporters was established in 1994 in response to media attacks against zoos. Currently (2016) is based in Wuppertal and associates about 60 Societies of Friends of particular zoos.

 www.deutsche.zoofoerderer.de
 
  GEH Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen  

  Společnost pro zachování starých a ohrožených plemen domácích zvířat byla založena v roce 1981 a sídlí ve Witzenhausenu. Sdružuje více než 2100 členů - od zemědělců, přes veterináře až po farmy a zoo. V roce 1995 zavedla tzv. Archa Projekt (Arche-Projekt) - jakési statusy nebo známky kvality pro vybrané chovatele starých ohrožených plemen domácích zvířat. Je to "Arche-Hof" (Archa farma) - pro zemědělské subjekty, "Arche-Dorf" (vesnice) pro obce se 4 a více chovnými zařízeními, "Arche-Region" pro regiony se 4 a více zařízeními, "Arche-Park" pro zoo, parky domácích zvířat, školní statky apod.

Society for the preservation of old and endangered breeds of domestic animals was founded in 1981 and is based in Witzenhausen. It associates more than 2,100 members - from farmers through veterinarians to farms and zoos. In 1995, it introduced so-called Ark Project (Arche-Projekt) - a sort of status or quality marks for selected breeders of old endangered breeds of domestic animals. It is the "Arche-Hof" (Ark farm) - for agricultural facilities, "Arche-Dorf" (village) for municipalities with 4 or more breeding facilities, "Arche-Region" for regions with 4 or more facilities, "Arche-Park" for zoos, domestic animal parks, school farms etc.

 www.g-e-h.de
 
  FACT Farm Animal Conservation Trust  
  založena roku 1994 jako Association for the Conservation of Early Domesticated Animals (ACEDA), později přejmenována. Sdružuje chovatele vzácných plemen domácích zvířat JAR.

founded in 1994 as  Association for the Conservation of Early Domesticated Animals (ACEDA), renamed later. It associates breeders of endangered domestic animals breeds of Saout Africa.
 www.ais.up.ac.za/...
 
  IJZBC Institut des Jardins Zoologiques et Botaniques du Congo  
  vládní (?) organizace pro zoologické a botanické zahrady Demokratické republiky Kongo

governmental (?) organization for zoological and botanical gardens of Democratic republic of Congo
 - - -
 
  MVÁÁT Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Tarsasága  
  Maďarská společnost veterinářů divokých a zoo zvířat

Hungarian Society of Wild and Zoo Veterinarians
  www.mvaat.dev3.com
 
  VIEH Vielfältige Initiative zur Erhaltung gefährdeter Haustierrassen  
  Různorodá (nebo Univerzální) Iniciativa pro zachování vzácných plemen domácích zvířat, zkráceně VIEH (což v němčině znamená skot) byla založena v roce 2004 ve Skanzenu Kiekeberg a sídlí v Suderbruchu. VIEH uděluje status nebo známku "Nutztier- Arche" - chovná zařízení chovající stará vzácná plemena domácích zvířat, která splňují určité podmínky chovu a krmení. Celkem je to okolo 240 Nutztier- Arche v Německu a 6 v okolních zemích (2013).

Diverse (or Universal) Initiative for preservation of rare breeds of domestic animals, abbreviated VIEH (what in German means cattle) was founded in 2004 in Kiekeberg open-air museum and it is based in Suderbruch. VIEH grants the status or mark "Nutztier- Arche" - breeding facilities keeping old rare breeds of domestic animals that fulfill certain conditions for breeding and feeding. In total it is around 240 Nutztier- Arche in Germany and six in neighboring countries (2013).
  www.vieh-ev.de
 
WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.