!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
 

říše Inků   Inca Empire

O zvěřincích v Říši Inků máme jen velmi málo informací. Inkové neznali písmo a tak se nedochovaly žádné texty, dobyvatel Francisco Pizarro do Evropy neposlal žádné podrobné popisy nebo písemná svědectví a tak vše, co máme k dispozici jsou knihy prvního jihoamerického (peruánsko-španělského) spisovatele Garcilaso de la Vegy, rozeného jako Goméz Suárez de Figueroa, později zvaného El Inca. Jeho knihy jsou mimořádně cenné, neboť byl synem španělského conquistadora (dobyvatele) Sebastiána Garcilaso de la Vega y Vargas a incké princezny Palla Chimpu Ocllo (později Isabel Suárez Chimpu Ocllo), mluvil kečuánsky a španělsky a do svých 21 let žil v Novoinckém státu (dnešním Peru). Zvěřince ve svých dílech krátce zmiňuje, ale nepopisuje. Navíc jen ty v Cuzcu. Zvěřince existovaly z estetických důvodů, ale i jako demonstrace moci nebo sloužily k různým ceremoniím.

We have very little information about a menageries of the Inca Empire. The Incas did not know a script, and so any texts did not remained, conqueror Francisco Pizarro did not send any detailed descriptions or written testimony to Europe, and so all we have at disposal are books of first South American (Peruvian-Spanish) writer Garcilaso de la Vega, born as Goméz Suárez de Figueroa, later called El Inca. His books are extremely valuable, because he was son of a Spanish conquistador (conqueror) Sebastián Garcilaso de la Vega y Vargas and Inca princess Palla Chimpu Ocllo (later Isabel Suárez Chimpu Ocllo), spoke Quechua and Spanish, and lived in Neo-Inca State (today's Peru) up to his 21 years. He briefly mentions a menageries in his works but does not describe. Moreover, only those in Cuzco. Menageries existed for aesthetic reasons, but also as a demonstration of power or were used for various ceremonies.

Zvěřinec na královském dvoře v Cuzcu Menagerie at Royal court in Cuzco
Cuzco (na území dnešního Peru) Cuzco (in area of today's Peru)
* 15. stol.  -  † listopad 1533 n.l * 15th cent.  -  † November 1533 AD

Inčtí králové měli zvěřinec na královském dvoře v Cuzcu. Většina králů lovila divoká zvířata a také dostávali divoká zvířata (mj. guanaka a vikuně) od místokrálů a náčelníků jednotlivých provincií. Bohužel podrobnosti Garcilaso de la Vega neuvádí. Není tedy zřejmé, od kdy zvěřinec existoval nebo jakému králi či králům patřil - pravděpodobně to bylo v 15. století, kdy vládl Huayna Capác (1493 – 1525) a za jeho nástupců Huáscara (1525 – 1532) a Atahualpy (1532 – 1533), protože Huayna Capác panovnický palác postavil. 1533 bylo Cuzco dobyto a zničeno téměř vše - včetně zvěřinců.

  Inca kings had a menagerie at the royal court in Cuzco. Most kings hunted wild animals and also received wild animals (eg. guanacos and vicugnas) from viceroys and provincial chiefs. Unfortunately, Garcilaso de la Vega didn't state details. Thus it is not clear, from what time the menagerie existed or what king or kings owned it - probably it was in the 15th century during the reign of Huyana Capac (1493 - 1525) and during reign of his successors Huascar (1525 - 1532) and Atahualpa (1532 - 1533), because the temple was built just by Huayna Capac. Cuzco was conquered in 1533, nearly all was destroyed - including menageries.


 
Zancay zvěřinec Zancay Menagerie
Cuzco (na území dnešního Peru) Cuzco (in area of today's Peru)
* 15. stol.  -  † listopad 1533 n.l * 15th cent.  -  † November 1533 AD

zvláštní zvěřinec, který sloužil k vykonávání trestů na odsouzených lidech. Byla zde nebezpečná a jedovatá zvířata - hlavně šelmy (pumy, jaguáři, divoké kočky, medvědi, psi, lišky...) a hadi, ale i kondoři, orli, sovy, žáby, ještěrky... 1533 bylo Cuzco dobyto a zničeno téměř vše - včetně zvěřinců.
Zancay je podle některých zdrojů název konkrétního trestu, podle jiných zdrojů věznice nebo místo výkonu trestů (jeskyně, jáma...) a podle dalších zdrojů jde o zařízení, kde jsou chována zvířata k těmto trestům. Možná bylo slovo používáno ve všech významech.

  a strange menagerie, which served for the punishment performance to guilty people. There was a dangerous and poisonous animals - mainly beasts of prey (cougars, jaguars, wild cats, bears, dogs, foxes...) and snakes, but also vultures, eagles, owls, frogs, lizards... Cuzco was conquered in 1533, nearly all was destroyed - including menageries.
According to some sources zancay is name of the specific punishment, according to other sources prison or place for punishment execution (cave, pit...) and according to the other sources it is facility where animals for the punishment were kept. Maybe, the word was used in all senses.


 
Zvěřinec v Pumacurcu Menagerie in Pumacurcu
Cuzco (na území dnešního Peru) Cuzco (in area of today's Peru)
* 15. stol.  -  † listopad 1533 n.l * 15th cent.  -  † November 1533 AD

V Cuzcu bylo několik specializovaných zvěřinců ve městě - ve čtvrtích pojmenovaných podle zvířat, která byla ve zvěřinci chována. Zvěřinec v Pumacurcu sloužil pro velké kočky a medvědy. Není známo, kdy vznikl, zanikl 1533, kdy bylo Cuzco dobyto Španěly a zničeno téměř vše - včetně zvěřinců.

  In Cuzco, several specialized menageries were in the city - in the districts named by the animals, which were kept in the menagerie. The Menagerie in Pumacurcu served for the big cats and bears. It is not known when it was founded, it ceased to exist 1533, when Cuzco was conquered by Spaniards and nearly all was destroyed - including menageries.


 
Zvěřinec v Pumapchupanu Menagerie in Pumapchupan
Cuzco (na území dnešního Peru) Cuzco (in area of today's Peru)
* 15. stol.  -  † listopad 1533 n.l * 15th cent.  -  † November 1533 AD

V Cuzcu bylo několik specializovaných zvěřinců ve městě - ve čtvrtích pojmenovaných podle zvířat, která byla ve zvěřinci chována. Zvěřinec v Pumapchupanu sloužil pro velké kočky a a další nebezpečná zvířata (šelmy). Není známo, kdy vznikl, zanikl 1533, kdy bylo Cuzco dobyto Španěly a zničeno téměř vše - včetně zvěřinců.

  In Cuzco, several specialized menageries were in the city - in the districts named by the animals, which were kept in the menagerie. The Menagerie in Pumapchupanu served for the big cats and other fierce animals (beasts of prey). It is not known when it was founded, it ceased to exist 1533, when Cuzco was conquered by Spaniards and nearly all was destroyed - including menageries.


 
Zvěřinec v Surihualle Menagerie in Surihualla
Cuzco (na území dnešního Peru) Cuzco (in area of today's Peru)
* 15. stol.  -  † listopad 1533 n.l * 15th cent.  -  † November 1533 AD

V Cuzcu bylo několik specializovaných zvěřinců - ve čtvrtích pojmenovaných podle zvířat, která byla ve zvěřinci chována. Zvěřinec v Surihualle (jižně od města asi směrem k hoře Wanakawri) sloužil pro pštrosy, tedy nandu. Není známo, kdy vznikl, zanikl 1533, kdy bylo Cuzco dobyto Španěly a zničeno téměř vše - včetně zvěřinců.

  several specialized menageries were in Cuzco - in the districts named by the animals, which were kept in the menagerie. The Menagerie in Surihualla (southern of the city perhaps towards Wanakawri mount) served for ostriches, thus rheas. It is not known when it was founded, it ceased to exist 1533, when Cuzco was conquered by Spaniards and nearly all was destroyed - including menageries.


 
Zvěřinec v paláci Amarucancha Menagerie in Amarucancha Temple
Cuzco (na území dnešního Peru) Cuzco (in area of today's Peru)
* zřejmě počátek 16. stol.  -  † listopad 1533 n.l * perhaps the early 16th cent.  -  † November 1533 AD

Král Huayna Cápac (vládl 1493 - 1525) měl v paláci Amarucancha (= dům velkého hada) speciální zvěřinec s velkými hady. Po jeho smrti palác se zvěřincem přešel na jeho syna Huáscara (vládl 1525 - 1532) a nakonec se ho zmocnil Huáscarův nevlastní bratr Atahualpa (vládl 1532 - 1533 - po té co Huáscara porazil v občanské válce). 1533 bylo Cuzco dobyto Španěly a zničeno téměř vše - včetně zvěřinců.

  The king Huayna Cápac (ruled 1493 - 1525) had a special menagerie of lage snakes at the palace of Amarucancha (= home of the big snake). After his death, the palace and also menagerie passed to his son Huáscar (ruled 1525 - 1532) and finally was seized by Huáscar's half-brother Atahualpa (ruled 1532 - 1533 - after he defeated Huáscar in the Civil War). Cuzco was conquered by Spaniards in 1533, nearly all was destroyed - including menageries.


 
WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.