!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
 


jazyk textu na vícejazyčné stránce nebo jazyk odkazované stránky (vlajka země a třípísmenný kód jazyka ISO 639-3)

jazyk textu na vícejazyčné stránce nebo jazyk odkazované stránky (vlajka země a třípísmenný kód jazyka ISO 639-3) - strojový nebo internetový překlad (pravděpodobné chyby)

jazyk ve dvoujazyčném textu (jen CES - čsky a ENG - anglicky)
language of the text on multilingual page or language of linked page (flag of country and three-letter code of language ISO 639-3)

language of the text on multilingual page or language of linked page (flag of country and three-letter code of language ISO 639-3) - machine or internet translation (probable mistakes)

language in bilingual text (CES - Czech and ENG - English only)
 
     
 
existující zoo - kategorie A / B / C
zrušená zoo - kategorie A / B / C
středověká menažerie / pravěký nebo starověký "prazvěřinec" - kategorie M / H
zoo / bývalá zoo, o jejíž existenci není dostatek údajů
plánovaná zoo
existing zoo - category A / B / C
abolished zoo - catogory A / B / C
medieval menagerie / prehistoric or ancient "pre-menagerie" - category M / H
zoo / former zoo, which is not enough information about existence
planned zoo
 
     
 


přesná lokace a GPS (v mapě Google)
přibližná lokace a GPS (v mapě Google)
neznámá lokace (v mapě Google); GPS = město, městská čtvrť apod.
exact location and GPS (in the Google map)
approximate location and GPS (in the Google map)
unknown location (in the Google map); GPS = town, town district etc.
 
     
 
  pozadí - ověřeno background - verified
  pozadí - zrušená zoo background -  abolished zoo
  pozadí - nezařazená zoo, chybí informace background - non-listed zoo, information missing
  pozadí - nezařazená zrušená zoo, chybí informace background -  non-listed abolished zoo, information missing
  pozadí - nezařazená plánovaná zoo background -  non-listed planned zoo
  pozadí - "nezoo" - nezařazená zařízení (nesplňují pravidla WZD) background - "not zoo" - non-listed facilities (it fail to satisfy of the WZD rules)
 
     
 
stránka "nezoo" - nezařazená zařízení (nesplňují pravidla WZD) page of "not zoo" - non-listed facilities (it fail to satisfy of the WZD rules)
 
     
 
WZD kód: kód kontinentu - kód země - kód nižší jednotky (není-li členěno, je kód XX) - pořadové číslo - WZD kategorie (zrušené zoo mají na konci kódu †) WZD code: continent code - country code - subdivision code (if it is not divided, code is XX) - ordinal number - WZD category (abolished Zoos have † in end of the code)
 
     
 

WZD kategorie A (viz. Pravidla)

WZD kategorie B (viz. Pravidla)

WZD kategorie C (viz. Pravidla)

WZD kategorie M (viz. Pravidla)

WZD kategorie H (viz. Pravidla)

WZD kategorie N/A (viz. Pravidla)
WZD category A (see Rules)

WZD category B (see Rules)

WZD category C (see Rules)

WZD category M (see Rules)

WZD category H (see Rules)

WZD category N/A (see Rules)
 
     
 


existující zoo

zrušená zoo

plánovaná zoo
existing zoo

abolished zoo

planned zoo
 
     
 
adresa (fyzická nebo poštovní) address (physical or postal)
 
     
 
telefonní číslo s předvolbou (je-li známa) phone number with the prefix (if is known)
 
     
 
číslo faxu s předvolbou (je-li známa) fax number with the prefix (if is known)
 
     
 
e-mail (místo zavináče @ je zapsáno sluníčko ☼, kvůli ochraně proti robotům vyhledávajícím e-mailové adresy pro spamování) e-mail (instead of enrolling at @ is written the sun ☼, about protection against robots searching e-mail addresses for spamming)
 
     
 
adresa internetových stránek (oficiální web) web site address (official web)
 
     
 
odkaz na Facebook link to Facebook
 
     
 
logo logotype
 
     
 

rok založení

rok zrušení
year of foundation

year of abolition
 
     
 
vlastník, správce owner, administrator
 
     
 
rozloha area
 
     
 
občerstvení refreshment
 
     
 
popis description
 
     
 
další informace pro návštěvníky (servis, tipy, poznámky, zajímavosti apod.) other information for visitors (service, tips, comments, interests etc.)
 
     
 
důvod nezařazení zařízení do databáze reason to non-listing of the facility to the database
 
     
 
fotky photos
 
     
 
články, soubory apod. articles, files etc.
 
     
 
členství v asociacích apod. membership in associations etc.
 
     
 
video video
 
     
 
propagační materiály, suvenýry (pohledy, brožury apod.) promotional matters, souvenirs (postcards, brochures etc.)
 
     
 
mapa zoo map of the zoo
 
     
 
GPS (zoo nebo města) GPS (of zoo or town)
 
     
 

bezobratlí (druhy / kusy)


obojživelníci (druhy / kusy)


ryby (druhy / kusy)


plazi (druhy / kusy)


ptáci (druhy / kusy)


savci (druhy / kusy)
invertebrates (species / specimens)


amphibians (species / specimens)


fish (species / specimens)


reptiles (species / specimens)


birds (species / specimens)


mammals (species / specimens)
 
     
 
celkem (suma) total (suma)
 
     
 


ano


ne


neznámé, není k dispozici (N/A)
yes


no


unknown, not available (N/A)
 
     
 
WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.