!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
         
  Je množství způsobů jak pomoci při tvorbě této databáze i při její údržbě a aktualizaci...:   There are many ways that you can help in creating this database and in its maintenance and updating ...:  
         
  1. Informace
jsou 3 způsoby odeslání informací:
a) e-mailem nebo v textovém souboru (DOC, TXT, PDF apod.) - v češtině, angličtině nebo ruštině
b) eventuelně faxem nebo poštou

c) velmi jednoduše prostřednictvím speciálního webového formuláře
• informace o zoo, které v databázi chybí
• upřesnění nebo doplnění informací o zoologických zařízeních, které v databázi již jsou
• korekce stávajících informací
  1. Information
they are 3 ways of sending information:
a) by e-mail or in a text file (DOC, TXT, PDF etc.) - in Czech, English or Russian language
b) alternatively by fax or post
c) very simply using our special web form

• information about the zoos, which is missing from the database
• clarification or supplementation of information about the zoological facilities, which is already in the database
• correction of existing information
 
         
  2. Soubory a PC materiály
mailem - zpráva v češtině, angličtině nebo ruštině, soubor v jakémkoli jazyce, eventuelně faxem nebo poštou
• fotografie - jakékoli formáty ve větší velikosti a rozlišení
• krátká videa - v běžných video formátech AVI, MPEG, MP4 apod., v lepší kvalitě kvůli konverzi
• loga zoo - nejlépe ve vektorovém formátu (CDR, AI, EPS, SVG, PDF, WMF atd.), případně v rastrovém formátu ve větší velikosti a rozlišení (JPG, BMP, PNG, TIF, GIF, RAW nebo jakýkoli jiný)
• mapy - jakékoli formáty ve větší velikosti a rozlišení
• plány zoo - ve vektorových formátech (CDR, AI, EPS, SVG, PDF atd.), případně v rastrovém formátu větší velikosti a rozlišení (JPG, BMP, PNG, TIF, GIF nebo jakýkoli jiný)
• textové soubory (o zoo, historie apod.) - nejlépe ve Wordu (formát DOC), případně TXT, PDF nebo pod. - jakýkoli jazyk
• oficiální PDF soubory (výroční zprávy apod.)
Poznámka: jazyky nepodporované ve Windows (např. barmština) musí být včetně písma (fontu) nebo převedené na křivky ve vektorovém grafickém formátu (CDR, AI, EPS, SVG, PDF atd.), eventuelně jako obrázek v jakémkoli formátu ve větší velikosti a rozlišení.
  2. Files and PC material
by mail - messages in Czech, English or Russian language, files in any language and by fax or post
• Photos - any data format of larger size and higher resolution
• short videos - the common video formats AVI, MPEG, MP4, etc., in better quality on account of conversion
• Zoo logo - preferably in vector format (CDR, AI, EPS, SVG, PDF, WMF, etc.) or in bitmap format, in larger size and higher resolution (JPG, BMP, PNG, TIF, GIF, RAW or any other)
• maps - any format of larger size and higher resolution
• plans of the zoo - in vector formats (CDR, AI, EPS, SVG, PDF etc.) eventually in bitmap format, larger size and higher resolution (JPG, BMP, PNG, TIF, GIF or any other)
• text files (about the zoo, history, etc.) - preferably in Word (DOC format) eventually in TXT, PDF - any language
• official PDF files (annual report etc.)
Note: the languages unsupported by Windows (eg, Burmese), should include the fonts or be converted to curves in vector graphics format (CDR, AI, EPS, SVG, PDF etc.), or as a picture file in any format, size or resolution.
 
         
  3. Propagační materiály, suvenýry
poštou - v databázi budou použity jen materiály, které jsou fyzicky k dispozici (tedy žádné scany, kopie, fotky apod.)
• jakékoli tiskové nebo jiné propagační materiály zoo - nové i staré
• jakékoli suvenýry vztahující se k zoo (jen s nápisem nebo logem zoo) - nové i staré
  3. Promotional material, souvenirs
by post - in the database we will only use materials, which are physically available (this means no scans, copies or photos, etc.)
• any print or other promotional material of the zoo - old or new
• any souvenirs relating to the zoo (with words and / or the logo of the zoo) - old or new
 
         
  4. Překlady
mailem nebo v textovém souboru (DOC, TXT, PDF apod.) - v češtině, angličtině nebo ruštině, eventuelně faxem nebo poštou
• překlady jakýchkoli stránek WZD nebo textů do jakéhokoli jazyka
• překlad jiných textů (např. z internetu nebo tiskových materiálů) do jakéhokoli jazyka
Poznámka: jazyky nepodporované ve Windows (např. barmština) musí být včetně písma (fontu) nebo převedené na křivky ve vektorovém grafickém formátu (CDR, AI, EPS, SVG, PDF atd.), eventuelně jako obrázek v jakémkoli formátu ve větší velikosti a rozlišení.
  4. Translations
by mail or in a text file (DOC, TXT, PDF, etc.) - in Czech, English or Russian, by fax or post
• Translation of any page of WZD or text into any language
• the translation of other text (e.g. from the Internet or printed material) into any language
Note: the languages unsupported by Windows (e.g., Burmese), should include the fonts or be converted to curves in vector graphics format (CDR, AI, EPS, SVG, PDF etc.), or as a picture file in any format, size or resolution.
 
         
  5. Finanční podpora
• jakýkoli příspěvek (CZK nebo EUR) - bankovní spojení a jiné způsoby platby viz. Kontakt
  5. Financial support
• for any contributions (CZK or EUR) - bank details and other ways to pay, please click here: Contact
 
         
  6. Další možnosti pomoci
• umístění odkazu na www stránkách nebo www adresy v tiskových materiálech
• pomoc při zpracování textů nebo map
• pomoc při překreslování logotypů do vektorových formátů
atd.
  6. Other possibilities of help
• placing a link to us on your website or publishing our web address in print
• aid in elaboration of texts or maps
• aid in redrawing of logotypes to vector formats
etc.
 
         
  Za jakoukoli pomoc a podporu děkujeme   Thank you for any aid and support.  
         
WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.