!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Jaká lokace je použitá v databázi
What location is used in the database
   
V databázi je jako lokace obvykle použité město nebo vesnice (v některých případech i nesamosprávná - viz. níže) - včetně různých ekvivalentů v různých jazycích a systémech administrativního členění. Toto pravidlo však nelze použít vždy, proto zde uvádím všechny výjimky.

klikni pro zobrazení / skrytí zbytku textu

Proč nelze vždy použít město nebo vesnici?

1) v některých případech zoo leží mimo město, občas i velmi daleko od měst či vesnic
2) v některých případech a u některých zemí není k dispozici relevantní mapa ani přesné údaje
3) systém administrativního členění zemí není jednotný a často se velmi liší. Někdy je diametrálně odlišný od toho, který známe z Evropy nebo Ameriky. (Velmi složitá je situace především v Asii). Město či vesnice může v některých zemích znamenat trochu něco jiného. Mnohé jazyky znají jen město jako jeden útvar (většina slovanských jazyků), mnohé je rozlišují jako dva útvary (např. v angličtině city a town). Mnoho zemí v Evropě má vesnice třeba jen s 200 obyvateli, zatímco v Ingušsku je vesnice i s 65.000, v USA s 55.000... Krom toho jsou některé vesnice samostatné nebo samosprávné, jiné jsou součástí měst apod. V každé zemi jsou jiné zvyklosti pro užívání názvů při udávání lokace.

Proč se někdy neshoduje název zoo s lokací?
1) často se v názvu používá velké město poblíž, ačkoli zoo leží například v sousední vesnici (např. Cape Town Lion Park se ve skutečnosti nachází daleko od Kapského města, poblíž Stellenbosche).
2) často se v názvu nepoužívá název města, ale například jen čtvrti nebo pod. (např. Tama Zoo v Tokyu)
3) někdy je zoo častěji nazývána jinak, než se oficiálně jmenuje (např. Zoo Giza leží v Gíze, ale v zahraničí se častěji nazývá Zoo Káhira)
4) geografie se mění, města se slučují nebo přejmenovávají, ale ne vždy se tomu přizpůsobuje název zoo (např. Zoo Leningrad v Sankt Petěrburgu)

Proč a kdy i nesamostatné vesnice (které nejsou samosprávné)?
Pro zpřesnění - jen v případech nesamostatných vesnic, které jsou geograficky oddělené a vzdálené od obce, k níž administrativně patří (tzn. geograficky samostatné, nikoli administrativně) a jen vesnice, jejichž názvy se běžně užívají namísto názvu nadřazeného města (jsou to většinou dříve samostatné obce). Navíc také často nelze zjistit, zda je vesnice samostatná nebo není.

Jaké byly použity podklady pro určení lokace?
především různé internetové mapy a geografické portály, (Google, Wikimapia, Openstreetmap, City Population, Seznam, Mapcarta, Traveling Luck World Index, Yandex, Bing, MapQuest, různé národní mapy jednotlivých zemí), úřední stránky měst, krajů apod. a encyklopedie (Wikipedie, různé regionální a národní encyklopedie) a také oficiální stránky zoo.

Z čeho se vychází?
z fyzického umístění zoo:
1) v katastru které obce se nachází
2) poblíž kterého města se nachází (není-li v katastru žádného, nebo nejsou-li údaje o katastrálních územích známé) - v tomto případě není určující vzdálenost vzdušnou čarou, ale po komunikacích (bere se ohled na dopravní přístupnost - odkud)
For location the database usually uses city or village (in some cases also non-self-governing - see below) - including various equivalents in different languages and different systems of administrative divisions. However this rule can not be applied always, so here is written all exception.

click for display / hide rest of the text

Why the city or village can not be used always?

1) In some cases, the zoo is located outside the city, sometimes very far away from towns or villages
2) in some cases and in some countries there is no relevant map or accurate data
3) the system of administrative division of the countries is not uniform and often vary widely. Sometimes it is vastly different from the one we know from Europe or America. (A very complicated situation is especially in Asia). Town or village may mean something else in some countries. Many languages know the city as only one unit (e.g. most Slavic languages - město, gorod etc.), many others identify these as the two units (eg. city and town in the English). Many European countries have villages for example with only 200 inhabitants, while in Ingushetia there exists village with 65,000, in USA with 55,000... Furthermore, some villages are independent or self-governing, others are part of towns or so on. In every country there are different customs of using names for referring the location.

Why the name of the zoo sometimes does not match the name of the location?
1) large city nearby is often used in the name, although the zoo is located, for example in the neighboring village (eg. Cape Town Lion Park is actually located far from Cape Town, near Stellenbosch).
2) in the name of zoo often is not used name of the city, but for exmply only a city quarter or the like. (eg. Tama Zoo in Tokyo)
3) sometimes the zoo is more often called differently than the official name (eg. Giza Zoo is located in Giza, but abroad is often called the Cairo Zoo)
4) The geography is changing still, cities are merged or renamed, but name of the zoo is not always adapts to these changes (eg. Leningrad Zoo in St. Petersburg)

Why and when also non-independent villages (which are not self-governing)?
For accuracy improvement - only in cases of non-independent villages, which are geographically separated and distant from the municipality to which it belongs (ie. geographically isolated, but not administratively) and only those villages whose names are commonly used instead of the name of the superordinate municipality (they are mostly previously independent villages). Moreover often is impossible to find out whether the village is independent or not.

What sources were used for determination the location?
especially various Internet maps and geographic portals (Google, Wikimapia, OpenStreetMap City Population, Seznam, Mapcarta, Traveling Luck World Index, Yandex, Bing, MapQuest, different national maps of individual countries), the official website of cities, counties etc. and encyclopaedias (Wikipedia, the various regional and national encyclopedias) and the official websites of the zoos.

What does it based from?
from the physical location of the zoo:
1) land register of municipality where the zoo is located
2) near which the town the zoo is located (if it is not in any land register or if the data about cadastral districts are not known) - in this case it is not indicative the distance as the crow flies, but by the roads (taking into a transport accessibility - from where) 
 
 • SVĚT • WORLD

  •  klikni na "+" pro zobrazení nebo na "-" pro skrytí informací o konkrétní zemi • click on "+" for dispaly or on "-" for hide information about particular country

  • Evropa • Europe

   • Bělorusko • Belarus

    • v Bělurusku se většinou užívají jen města (horad),  v databázi jsou použity i menší sídelní jednotky - sídla městského typu (pasjolak haradskoha typu) - stupeň mezi městem a vesnicí a vesnice (sjalo, vjoska)


     in Belarus there is mostly used only cities and towns (horad), in the database are used also smaller settlement units - urban-type settlements (pasiolak haradskoha typu) - level between town and village (sialo, vioska)
      

   • Finsko • Finland

    • ve Finsku se obvykle užívají jen velké obce (Kunta), ty jsou však často plošně obrovské (i stovky kilometrů), proto jsou v databázi kromě obcí použity i menší sídelní jednotky, které jsou oficiálně administrativní součástí obcí - vesnice (Kylä), případně i samostatně stojící obydlené oblasti (Taajama) - cosi jak osady, či aglomerace osad. Naopak se v databázi neužívají městské části, a to ani městské "Taajama".


     in Finland there is usually used only large cities (Kunta), however these are often on very large area (hundreds kilometres), so that beside the cities also smaller settlement units, which are officially administrative parts of cities, are used in the database - villages (Kylä), alternatively also self standing urban areas (Taajama) - something like settlement, hamlets or agglomeration of that. On the contrary, the database doesn't use city quarter, nor city "Taajama".
      

   • Chorvatsko • Croatia

    • města a vesnice, ostrovy Brijuni jako Brijuni


     cities, villages, Brijuni islands as Brijuni
      

   • Německo • Germany

    • v Německu se obvykle užívají jen velká města (Stadt) a obce (Gemeinde), v databázi jsou v případě obcí (Gemeinde) použity i menší sídelní jednotky - vesnice či okrsky (Ortsteil). Naopak se v databázi neužívají nejnižší nesamostatné jednotky jako osady nebo jiná obydlená místa (Wohnplatz)


     in Germany there is usually used only cities (Stadt) and towns or community (Gemeinde), in the database in the case of towns (Gemeinde) are used also smaller settlement units - villages (Ortsteil). On the contrary, the database doesn't use lowest entirely dependent units as hamlets or small inhabited settlements (Wohnplatz)
      

   • Rusko • Russia

    • v Rusku se obvykle užívají jen města (gorod) - i v případě nižších sídelních jednotek se udává nejbližší město, ačkoli je vzdálené třeba 70 km. Zcela zvláštní je město Soči, které vzniklo sloučením 4 velkých měst (Soči, Adler, Chosta a Lazarevskoje) a několika vesnic a je tak nejdelším městem Evropy (147 km po pobřeží).
     1) Rusko: v databázi jsou použity i menší sídelní jednotky (zvláště v odlehlých místech) - vesnice (selo nebo derevnja), sídlo městského typu - stupeň mezi městem a vesnicí (posjolok gorodskogo typa), stanice (stancija) - cosi jako vesnice nebo městečko v některých republikách a oblastech (ačkoli mají někdy i desítky tisíc obyvatel, občas i více než 30.000), městečko, či městys (mestěčko), které také existuje jen v některých oblastech, aul (vesnice některých nekřesťanských republikách Kavkazu). Naopak se v databázi neužívají nejnižší zcela nesamostatné jednotky (chutor, posjolok, sloboda...)
     2) Soči: v databázi jsou užita původní (samostatná) města a obce, nikoli však městské části původního Soči a dalších měst


     in Russia there is usually used only towns and cities (gorod) - the nearest town is mentioned also in the case of lower settlement units, although it is for example 70 km away. Very special it is the city of Sochi, which was created by unification of 4 large cities (Sochi, Adler, Khosta and Lazarevskoye) and several villages, what making it Europe's longest city (147 km along the coast).
     1) Russia: in the database are used also smaller settlement units (especially in remote localities) - village (selo or derevnya) urban-type settlement - level between town and village (posyolok gorodskogo typa), station (stantsija) - something like a village or a small town in some republics and regions (although they have sometimes tens of thousands of inhabitants, sometimes more than 30,000), small town or township (mestecko), which also exists in some regions, aul (village in some non-Christian republics of Caucasus). On the contrary, the database doesn't use lowest entirely dependent units (khutor, posyolok, sloboda...)
     2) Sochi: in the database are used original (independent) cities and villages, but not municipal districts and quarters of original Sochi and other cities

      

   • Ukrajina • Ukraine

    • na Ukrajině se většinou užívají jen města (misto), v databázi jsou použity i menší sídelní jednotky - sídla městského typu - stupeň mezi městem a vesnicí (selišče miskoho typu)  a vesnice (selo), které nejsou administrativní součástí měst.


     in Ukraine there is mostly used only towns and cities (misto), in the database are used also smaller settlement units - urban-type settlements - level between town and village (selishche miskoho typa) and villages (selo), which are not part of cities.
      

  • Asie • Asia

   • Izrael • Israel

    • města, vesnice a další, typicky izraelská sídla - kibuc, mošav, mošava, společná osada (jišuv kehilati)


     cities, towns, villages and other, typically Israeli settlements - kibbutz, moshav, moshava, community settlement (yishuv kehilati)
      

   • Jižní Korea • South Korea

    • systém administrativních jednotek Jižní Koreje je výrazně jiný než např. v Evropě a liší se i v kontinentální části a na ostrově Jeju. Korejský systém má několik úrovní, ale samosprávné jsou jen dvě nejvyšší (na pevnině), resp. jedna (na ostrově Jeju). Všechny administrativní jednotky jsou podle počtu obyvatel, takže se jejich status mění. V databázi je použit způsob obvyklý v Koreji.
     1) kontinentální Korea:
     v titulu je uvedeno si (město) nebo gun (okres) a pod titulem je uvedená celá lokace (u měst, jen pokud se jedná o podřízenou obec nebo městys, nikoli městskou čtvrť). Viz. přehledný zjednodušený nákres níže (modré jednotky jsou použité v titulu, červené v poznámce pod titulem). 


     2) ostrov Jeju:  na Jeju je samosprávná jen provincie (do), neexistují okresy (gun) ani distrikty (gu), proto je v titulu uvedeno si (město), eup (městys) nebo myeon (obec) a pod titulem je uvedená celá lokace (v případě eup a myeon). Viz. přehledný zjednodušený nákres níže (modré jednotky jsou použité v titulu, červené v poznámce pod titulem).

      


     The system of administrative units of South Korea is significantly different than for example in Europe and also differs in continental part and in Jeju island. Korean system has several levels, but only two highest (in mainland), resp. one (in Jeju island) are self-governing. All administrative units are according to population, so their status changes. In the database there is used way usual in Korea.
     1) mainland: in the title there is written si (city) or gun (county) and all location is mentioned below the title (in case of cities, only when it regards to town or township, not borough). See the clearly simplified layout below (blue units are used in the title, red in note below the title).


     2) Jeju Island: only province (do) is self-governing in Jeju. County (gun) nor districts (gu) doesn't exist, s in title there is written si (city), eup (town) or myeon (township) and all location is mentioned below the title (in case of eup and myeon). See the clearly simplified layout below (blue units are used in the title, red in note below the title).

      

  • Střední Amerika • Central America

   • Americké panenské ostrovy • United States Virgin Islands (US)

    • města a vesnice, výjimečně i jiné všeobecně známé názvy


     cities, villages, exceptionally also other widely known local names
      

   • Aruba (NL)

    • města a vesnice, případně části měst, protože na Arubě není zřejmé, co je samostatná obec a co součást města nebo jiné obce


     cities and villages, alternatively parts of cities, because in Aruba, there is not clear what is separate settlement and what part of city or another settlement
      

   • Bahamy • Bahamas

    • města, vesnice, často i jiné místní všeobecně známé názvy (ostrůvky apod.)


     cities, towns, villages, often also other widely known local names (islets etc.)
      

   • Barbados

    • Barbados se oficiálně dělí jen na farnosti (parishes), v nichž je několik oficiálních (samostatných) měst, obcí a vesnic, ale také bezpočet nesamostatných vesniček, jejichž názvy se na Barbadosu běžně používají. V okolí velkých měst vznikají souvislé aglomerace, kde není zřejmé, kde město začíná a končí (to je téměř celé jižní a západní pobřeží). Nelze zjistit, kam které místo oficiálně administrativně patří, proto jsou používány veškeré názvy obvyklé na Barbadosu.


     Barbados is officially divided only into a parishes, in which are several official (independent) cities, towns and villages, but also countless non-independent settlements and hamlets whose names are commonly used in Barbados. In the vicinity of large cities there continuous conurbation are formed, where it is not clear where the city begins and ends (that is almost the entire southern and western coasts). It is impossible find out what place formally belongs where, so all names common in Barbados are used in the database.
      

   • Britské Panenské ostrovy • British Virgin Islands (UK)

    • města a vesnice, ovšem jen orientačně -  Britské Panenské ostrovy jsou sice rozděleny do 6 distriktů, ale ty nemají žádný administrativní význam, existuje zde několik měst a vesnic, ale ty nejsou přesně geograficky ohraničeny, dokonce není jasné ani kde končí a začíná hlavní město Road Town (existuje na to několik variant, podle kterých nesouhlasí ani značky u silnice)


     cities and villages, but only indicatively - althought British Virgin Islands are divided into 6 districts, they have no administrative significance, several towns and villages exist, but they are not exactly geographically circumscribed, even it is not clear where the capital Road Town begins and ends (several variants exist for that, according to which also the signs on the road are incorrect)
      

   • Curaçao (NL)

    • 1) Willemstad: hlavní město se rychle rozšiřuje a pohlcuje kdysi samostatné obce, podle některých údajů zabírá již zhruba třetinu ostrova, údaje o tom, co je a co není součástí Willemstadu se velmi různí a stejně tak i mapy. Na ostrově se pro udání místa používají stále původní názvy (bez ohledu zda jsou místa součástí města). V databázi jsou centrální distrikty označeny jako Willemstad, lokality na okraji města (u kterých není zřejmé zda k městu patří) jsou uvedeny samostatně
     2) zbytek území: města a vesnice, případně části měst, protože na Curaçau není zřejmé, co je samostatná obec a co součást města nebo jiné obce


     1) Willemstad: the capital rapidly expands and absorbs formerly separate villages, according to some data it already occupies about a third of the island, information about what is and is part of Willemstad and what not is very different, as well as maps. For indication of place, the original names (regardless of whether the localities are part of the city) are still used in the island. In the database, central districts are indicated as Willemstad, localities on the outskirts of the city (where it is not clear whether they belongs to the city) are listed separately.
     2) the rest of territory: cities and villages, alternatively parts of cities, because in Curaçao, there is not clear what is separate settlement and what part of city or another settlement

      

   • Jamajka • Jamaica

    • města, vesnice, v některých případech (v odlehlých oblastech) i jiné obecně známé a užívané místní názvy


     cities, villages, in some cases (in remote areas) also other commonly known and used local names
      

   • Kostarika • Costa Rica

    • Kostarika se administrativně členění na provincie (provincia) - kantony (cantón) - distrikty (distrito). Součástí distriktů jsou města (ciudad), menší města (pueblo), vesnice (barrio), osady (poblado). Barrio jsou však také městské části a nezřídka leží na území dvou distriktů. V Kostarice se většinou (ne vždy) pro lokalizování používá distrikt.
     1) San José: celý kanton jako San José
     2) zbytek území: samostatně (odděleně) stojící města (ciudad, pueblo) a vesnice (barrio), ve velkých aglomeracích distrikty (převážně centrální část země v okolí hlavního města), v odlehlých místech osady (poblado) nebo i jiné obecně známé názvy.


     Costa Rica is administratively divided into provinces (provincia) - cantons (Cantón) - districts (distrito). Parts of districts are city (ciudad), town (pueblo), village (barrio), settlements (poblado). However barrio can be also city quarter and quite often lies in the territories of two districts. Costa Ricans usually (but not always) used district for locating.
     1) San José: all canton as San José
     2) the rest of territory: individually (separately) standing cities (ciudad), towns (pueblo) and villages (barrio), districts in large agglomerations (mainly in the central part of the country around the capital), settlements (poblado) or other commonly known names in remote areas.

      

   • Kuba • Cuba

    • města a vesnice, ale i ostrůvky


     cities and villages, but also islets
      

   • Portoriko • Puerto Rico (US)

    • Portoriko má velmi zvláštní a odlišné administrativní členění - zcela chybí administrativní jednotka první úrovně (kraj), jednotka druhé úrovně se nazývá municipio (mn.č. municipios) - doslova sice město, ale odpovídá spíše okresu, je to zároveň jediná administrativně samosprávná jednotka. Municipio se dále dělí na barrios (j.č. barrio), což odpovídá městům, vesnicím i městským čtvrtím nebo částem, přičemž nelze rozlišit, zda je barrio součástí města nebo spíše vesnicí (nesamostatnou), s výjimkou barria s názvem Pueblo, to je vždy centrem hlavního města municipia. Žádné barrio nemá žádný administrativní význam. Barrios se dále dělí na sektory (některé i na subbarrios), to však již není podstatné.
     Existují snahy změnit administrativní systém Portorika - snížit počet municipií a posílit administrativní význam některých barrios (tzn. udělat z některých barrií samostatné obce).
     1) Municipio San Juan: vše jako San Juan (celé municipio je hlavním městem - všechny barrios mají statut jen městské čtvrti)
     2) Municipio Ponce: barrios Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, San Antón, Canas Urbano, Machuelo Abajo, Magueyes Urbano a Portugués Urbano - jako Ponce (městské čtvrti), ostatní samostatně
     3) zbytek území: teoreticky barrio označené jako Pueblo je městem, ostatní barria vesnicemi, prakticky se to nepoužívá, proto je v databázi v titulu použito municipio (doslovně město, de facto okres), pod titulem je uvedené i barrio


     Puerto Rico has a very strange and different administrative structure - the first level of administrative unit (provinces, regions...) completely missing, unit of the second level is called municipio (plural municipios) - although literally the city, in fact it rather corresponds to the county, it is also the only self-governing unit. Municipio is further divided into barrios (singular barrio), what is equivalent to towns, villages and also city quarter, district or neighborhoods, where can not distinguish whether the barrio is part of a town or rather village (non-independent). Exception are Barrios called Pueblo, it is always the downtown of the municipio capital. Each barrio has no administrative significance. Barrios are further divided into sectors (some also to subbarrios), but this is not essential.
     There are efforts to change the administrative system of Puerto Rico - reduce the number of municipios and strengthen an administrative importance of some barrios (that means to make separate villages from some barrios).
     1) Municipio San Juan: all as San Juan (the whole municipio is the capital - all barrios have statute of city district only)
     2) Municipio Ponce: barrios Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, San Antón, Canas Urbano, Machuelo Abajo, Magueyes Urbano and Portugués Urbano - as Ponce (city quarters), the others separately
     3) the rest of territory: theoretically barrio marked as Pueblo is the city and the other barrios are villages, practically it is not used, so that in the database there is used municipio in the title (literally municipality, de facto county), under the title there is written also barrio

      

   • Turcs & Caicos (UK)

    • města, vesnice, ale i místní vžité názvy, jelikož na většině ostrovů oficiálně neexistují žádná města, např. na ostrově Providenciales (Provo) je centrum ostrova (prakticky největší město) zvané Downtown.


     towns and villages, but also local usual (deep-rooted) names, because on most islands there are officially no towns. eg. on Providenciales island (Provo) is the island centre (practically largest town) called Downtown
      

  • Afrika • Africa

   • Alžírsko • Algeria

    • 1) provincie Alžír: vše jako Alžír (celá provincie je de facto hlavní město)
     2) zbytek území:  města (baladyah), vesnice jen v některých případech - když je zoo daleko od města


     1) Algiers province: all as Algiers (all province is de facto the capital)
     2) rest of territory: cities (baladyah), villages only in same cases - when the city is far

      

   • D. R. Kongo • D. R. Congo

    • obce a města, ve výjimečných případech (v odlehlých oblastech) i jiné místní názvy


     municipalities, cities and towns, in exceptional cases (in remote areas) also other local names
      

   • Egypt

    • města, vesnice, v některých případech - v odlehlých oblastech (např. podél dálnice) i jiné místní názvy nebo názvy turistických rezortů fungujících téměř jako malé město


     cities, towns, villages, in some cases - in remote areas (eg. along the highway) also other local names or the names of the tourist resorts which are functioning almost like a small town
      

   • Jihoafrická republika • South Africa

    • 1) metropolitní města (něco jako okres okolo největších velkoměst nebo velkoměsto s velkou aglomerací)
     - sídlo (hlavní město): jako samotné město (Pretoria, Johannesburg, Kapské Město, Durban, East London, Port Elizabeth, Bloemfontein, Germiston)
     - ostatní části, které jsou oficiálně tzv. Hlavními místy (Main place): uváděny zvlášť (ačkoli nejsou plně samostatné); v případě metropolitního města eThekwini (Durban) jsou použity tradiční názvy obcí tak jak byly v platnosti v roce 2001 (nyní jsou mnohé sloučeny do "umělých" pseudocelků)
     - zbytek území (remaining area) metropolitního města - oficiálně označený jako neměstské nebo metropolitní území (non-urban area, metro):  tradičně užívané názvy vesnic, území, farem nebo pod.
     2) zbytek území: města a vesnice, nezřídka (v odlehlých oblastech i jiné místní názvy (většinou farmy, případně turistické rezorty)


     1) metropolitan cities (something like district around major cities or the city with large agglomeration)
     - the seat (capital) - as the itself city (Pretoria, Johannesburg, Cape Town, Durban, East London, Port Elizabeth, Bloemfontein, Germiston)
     - the other parts which are officially so-called Main Places: mentioned separately (although they are not fully independent), in case of eThekwini Metropolitan Municipality (Durban), the traditional names of villages are used, as they were in force in 2001 (many of these are merged into the "artificial" pseudo-wholes now)
     - the remaining areas of the metropolitan city - officially mentioned as non-urban or metro areas: traditionally used names of villages, places, farms or so on
     2) the rest o territory: cities and villages, often (in remote areas) also other local names (mostly farms or tourist resorts)

      

   • Keňa • Kenya

    • 1) Nairobi county: vše jako Nairobi (celý kraj je de facto hlavní město)
     2) zbytek území: města, vesnice, výjimečně i významné oddělené turistické rezorty (fungujících téměř jako samostatné obce)


     1) Nairobi county: all as Nairoby (the whole county is de facto capital)
     2) the rest of territory: cities and villages, exceptionally also important separated tourist resorts (functioning almost as separate cities)

      

   • Maurícius • Mauritus

    • města, vesnice, v některých případech (v odlehlých oblastech) i jiné místní názvy


     cities, villages, in some cases (in remote areas) also other local names<
      

   • Namíbie • Namibia

    • města, vesnice, v některých případech (v odlehlých oblastech) i jiné místní názvy


     cities, villages, in some cases (in remote areas) also other local names
      

   • Seychely • Seychelles

    • 1) Mahé: města a vesnice
     2) ostatní ostrovy: většinou místní či turistické názvy míst


     1) Mahé: cities and villages
     2) the other islands: mostly local or tourist names of places

      

   • Svatá Helena • Saint Helena (UK)

    • distrikt (což odpovídá malému městu nebo vesnici)


     district (what is equivalent to small city or village)
      

   • Tanzánie • Tanzania

    • 1) Dar es Salaam region: všechno jako Dar es Salaam (ačkoli nejde o souvislou aglomeraci, je celý region hlavním městem)
     2) zbytek území: města a vesnice, v některých případech i jiné názvy (ostrůvky, místní názvy)


     1) Dar es Salaam Region: all as Dar es Salaam (although it is not a continuous agglomeration, the whole region is the capital)
     2) the rest of territory: cities and villages, in some cases also other names (islets, local names)

      

   • Zambie • Zambia

    • města, vesnice, výjimečně (v odlehlých oblastech) i jiné místní všeobecně známé názvy


     cities, villages, exceptionally (in remote areas) also other widely known local names
      

 
     
WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.