!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Potsdam

Pódstupim   Podstupim  Postupim

původně • originally: Poztupimi


† Thiergarten Potsdam
Menagerie Potsdam • Fasanerie Potsdam • Kurfürstliche Fasanerie und Tiergarten in Potsdam
Potsdam Animal Garden • Potsdam Menagerie • Potsdam Pheasantry • Electoral Pheasantry and Animal Garden in Potsdam
52°23'43"N, 13°01'10"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-DE-BB-0002M†
     
 
Schloss Chalottenhof
Sanssouci Park
Potsdam
GERMANY
 
- - -

Velký kurfiřt Fridrich Vilém I. Braniborský měl asi kilometr od zámku v Postupimi (pozdější Charlottenhof v parku Sanssouci) velkou bažantnici, kde byly stovky bažantů (část jich pocházela ze zrušené bažantnice v Oranienburgu) a také mnoho divokých exotických zvířat (hlavně ptáků) - cizokrajné druhy jelenů (axisi, snad kabaři...), bobři z Ameriky, kasuáři, sovice, dravci, bažanti, labutě, husy, kachny, volavky a mnoho ptáků z Jižní Ameriky (papoušci, "indická vrána") a také krávy (na mléko pro bažanty).
Zvěřinec dosahoval svého vrcholu za vlády Fridricha I. Pruského, ale za vlády Fridricha II. Velikého (Fridrich IV.) byl zanedbaný. 1841, Fridrich Vilém IV. postavil v bažantnici dům "Fasanerie" (pro ptáky a mistra bažantnice a jeho pomocníky) a 1880 bylo vše zrušeno.

The Great Elector Frederick William had about a kilometer from the castle in Potsdam (later Charlottenhof in Sanssouci Park) great pheasantry, where were hundreds of pheasants (part of which came from the abolished pheasantry in Oranienburg), and also many wild exotic animals (especially birds) - exotic species of deer (chitals, perhaps musk deer...), beavers from America, cassowaries, snowy owls, raptors, pheasants, swans, geese, ducks, herons and many birds from South America (parrots, "Indian crow") and also cows (for milk for pheasants).
The menagerie reached its peak during the reign of Frederick I of Prussia, but during the reign of Frederick II The Great (Frederick IV) it was neglected. 1841, Frederick William IV built in the pheasantry a house "Fasanerie" (for birds and pheasant master and his assistants), and 1880 all was abolished.

1671

1880

pruský vévoda a braniborský kurfiřt Fridrich Vilém I. Braniborský (známý jako Velký Kurfiřt) → pruský vévoda (později král) Fridrich I. Pruský (a braniborský kurfiřt jako Fridrich III.) → pruský král Fridrich Vilém I. (a braniborský kurfiřt jako Fridrich Vilém II.) →  pruský král Fridrich II. Veliký (a braniborský kurfiřt jako Fridrich IV.) → pruský král Fridrich Vilém II. Pruský (a braniborský kurfiřt a markrabě jako Fridrich Vilém III.) → Pruský král Fridrich Vilém III. (a braniborský kurfiřt a markrabě jako Fridrich Vilém IV.)  →  pruský král Fridrich Vilém IV. → pruský král Vilém I. Pruský

Prussian Duke and Brandenburg Elector Frederick William (known as Great Elector) → Prussian duke (later king) Frederick I of Prussia (and Brandenburg Elector as Frederick III) → Prussian king Frederick William I of Prussia (and Brandenburg Elector as Frederick William II) →  Prussian King Frederick II The Great (and Brandenburg Elector as Frederick IV.) → Prussian king Frederick William II of Prussia (and Brandenburg Elector and Margrave as Frederick William III.) → Prussian king Frederick William III of Prussia (and Brandenburg Elector and Margrave as Frederick William IV)  → Prussian king Friedrich William IV of Prussia → Prussian king Willem I

18,7 ha

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 08.01. 2017 Poslední úprava 08.01. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.