!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tatranská Javorina

Jávorkeret   Urengarten  Jaworzyna Spiska 

->1993: Javorina


† Javorinská zvernica Hohenlohe
Javorina Deer Park of Hohenlohe
49°16'26"N, 20°08'31"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-SK-XX-0007A†
     
 
Tatranská Javorina (then Javorina)
SLOVAKIA
 
- - -

roku 1879 koupil hrabě Christian Kraft Hohenlohe – Öhringen panství Javorina, kam přesídlil a kde zřídil správní centrum všech svých rozsáhlých evropských majetků a revírů. Záhy zde vybudoval lovecký zámeček (1885), kostel (1902) a další objekty... Mimo jiné i obrovskou oboru (okolo roku 1885), kde choval nejen místní, ale i mnoho exotických zvířat. Obora byla v roce 1987 oplocena (1200 ha) a sloužila samozřejmě hlavně lovu (Hohenlohe zde ulovil na příklad více než 1000 kamzíků). Lov začal po desetileté existenci obory, ale některá zvířata byla výhradně k chovu a lovena byla jen velmi výjimečně (např. jen 5 zubrů a bizonů). Z dostupných pramenů je zřejmé, že v oboře byly: srnci, jeleni lesní, jeleni kavkazští (marali), jeleni wapiti, kříženci více druhů jelenů, kamzíci, kozy bezoárové, kříženci koz bezoárových a domácích, více druhů kozorožců, zubři, bizoni, zubrobizoni, medvědi, rysi, tetřevi... je však pravděpodobné, že výčet není kompletní - Hohenlohe si nechával přivážet zvířata téměř z celého světa (nejvíce druhů zřejmě z Alp a Kavkazu).
Ačkoli byla některá zvířata výhradně na chov, v případě některých druhů se příliš nedařilo. Např. zubrů a bizonů zde bylo odchováno jen 18 ks během 46 let chovu (první asi 1899 a poslední zřejmě 1924). Dostupné údaje se mírně různí, nicméně alespoň pro orientaci můžeme uvést známé dovozy těchto zvířat: 1885 - 44 zubrů a bizonů (z toho asi jen 2 zubři - od Hagenbecka nebo von Plessa); 1888 - 2 zubřice a 1 mládě (od von Plessa), 1898 - 2 bizoni (od Hagenbecka), 1899 - 1 zuřice (ze Zoo Drážďany), později ještě 17 dospělých bizonů a 4 mláďat. Velmi podobná situace byla s kozorožci - Hohenlohe dovezl prvních 10 kozorožců v roce 1898 z Altaje, ale ani jeden nepřežil první zimu. Další známé dovozy kozorožců jsou z let 1901, 1902 a 1912 - byly to dovozy z Alp, Kavkazu, Sibiře a dokonce i z Habeše. Aby se kozorožci lépe aklimatizovali, byly zároveň s nimi dovezeny i kozy bezoárové a jejich kříženci s domácími kozami. Větší úspěch byl v chovu jelenů, kterých měl Hohenlohe několik druhů, včetně kříženců. Ze známých údajů bylo v letech 1898 - 1915 dovezeno 11 wapiti (z Ameriky) a 46 kříženců (z Německa). Další jeleni pocházeli z Kavkazu, z Transylvánie a jistě i z dalších míst.
Zajímavostí je, že Hohenlohe v Javorině vybudoval také pekárnu, která pekla speciální "chléb" pro zvířata - z mnoha dovážených surovin. Největšího početního stavu dosáhla obora v roce 1912, kdy zde bylo například 600 kamzíků, 1.200 jelenů, 150 kozorožců, 21 zubrů a bizonů (dohromady, zřejmě tedy i kříženců), 30 medvědů atd.
V roce 1926 hrabě Hohenlohe umřel a jelikož byl bezdětný, oboru zdědil jeho synovec August Hohenlohe - Öhringen. Ten žil trvale v Maďarsku a o oboru neměl zájem, proto ji postupně likvidoval. O deset let později (1936) prodal celou Javorinu státu (ta se stala základem TANAPu). Obora zanikla pravděpodobně o několik let dříve - poslední zubrobizoni utekli, chvíli se toulali a pak se přidali ke stádu krav - samec byl upytlačen (1932) a samice převezena do Pražské zoo (1932 nebo 1933).

1879, Count Christian Kraft Hohenlohe - Öhringen bought Javorina estate, where he moved and where he established the administrative center of all its large European estates and districts. He soon built there a hunting lodge (1885), church (1902) and other buildings... Among other things also a huge deer (or game) park (around 1885), where he kept not only local, but also many exotic animals. The Deer Park was fenced in 1987 (1200 ha) and of course, it served mainly for hunt (Hohenlohe hunted there for example more than 1,000 chamois). The hunting began after ten years of the deer park existence, but some animals were exclusively for breeding and was hunted only very rarely (eg. only 5 wisents and bisons). From the available sources, it is clear that in the deer park there were: roe deer, red deer, Asiatic red deer (marals), wapiti, hybrids of several deer species, chamois, wild goats, hybrids od wild and domestic goats, more species of ibexes, wisents, bisons, zubrobisons (hybrids of wisents and bisons), bears, lynxes, grouses... however it is likely that the list is not complete - Hohenlohe still got to bring animals nearly from all over the world (most species apparently from the Alps and the Caucasus).
Although some animals were only for breeding, in the case of some species is not very successful. E.g. only 18 specimens of wisents and bisons were born here during 46 years of breeding (first around 1899 and the last probably 1924). Available data are slightly different, but at least we can mention for orientation the known imports of these animals: 1885 - 44 wisents and bisons (of which only about 2 wisents - from Hagenbeck or von Pless); 1888 - 2 wisen females and 1 young (from von Pless), 1898 - 2 bisons (from Hagenbeck), 1899 - 1 wisent cow (from the Dresden Zoo), and later 17 adult and 4 young bisons more. A very similar situation was with ibexes - Hohenlohe brought the first 10 ibexes in 1898 from Altai, but neither one survived the first winter. Other known ibex imports are from 1901, 1902 and 1912 - these were imports from the Alps, the Caucasus, Siberia and even from Abyssinia. To better acclimatization of ibexes, also wild goats and its hybrids with domestic goats were brought together. Greater success has been in breeding of deer, of which Hohenlohe had several species, including hybrids. From the known data in 1898 - 1915, there were imported 11 wapiti (from America) and 46 hybrids (from Germany). Another deer came from the Caucasus, from Transylvania, and certainly also from other places.
It is interesting that Hohenlohe also built in Javorina a bakery that baked a special "bread" for animals - from many imported ingredients. The deer park reached the largest number of animals in 1912, when there were for example 600 chamois, 1,200 deer, 150 ibexes, 21 wisents and bisons (in total, so apparently including also hybrids), 30 bears etc.
In 1926, Count Hohenlohe died, and because he was childless, the deer park was inherited by his nephew August Hohenlohe - Öhringen. He lived permanently in Hungary and not interested in the deer park, so that he gradually liquidated it. Ten years later (1936) he sold the entire Javorina to the countr (it became the base of Tatra NP). The Game Park probably ceased to exist a few years earlier - last zubrobisons (hybrisds wisent / bison) fled, wandered for some time and then joined the herd of cows - the male was poached (1932) and the female was transported to the Prague Zoo (1932 or 1933).

obora se později stala základem Tatranského NP, lovecký zámeček byl v dobách komunismu využívám nejvyššími pohlaváry KSČ a byl sem zakázán vstup, později byl přistaven tzv. palác RVHP
the deer park later became the base of the Tatra NP, the hunting lodge was in communist times used by the highest chiefs of the Communist Party and access here was prohibited, later also so-called CMEA Palace was built here

zřejmě okolo 1885 (nebo o něco dříve - tedy mezi 1879 a 1885)
perhaps around 1885 (or little bit before - so than between 1879 and 1885)

počátkem 30. let 20. století (Javorina byla prodána státu 1935 nebo 1936)
the early 1930th (Javorina was sold to the country in 1935 or 1936)

soukromé - šlechtické (Christian Kraft Hohenlohe – Öhringen do 1926, pak August Hohenlohe - Öhringen)
private -  aristocratic (Christian Kraft Hohenlohe – Öhringen up to 1926, then August Hohenlohe - Öhringen)

~1.200 ha

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 26.07. 2015 Poslední úprava 26.07. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.